Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB offentliggör en konsoliderad vägledning för bedömning av tillståndsansökningar

9 januari 2019

  • Vägledningen innefattar nu, efter offentligt samråd, del 2 som fokuserar på kapitalkrav, verksamhetsplaner och affärsplaner
  • Vägledningen ska stärka transparensen i och förståelsen för ECB:s förfarande och kriterier för bedömning av tillståndsansökningar

Europeiska centralbanken (ECB) har idag lanserat en konsoliderad version av vägledningen för bedömning av tillståndsansökningar. Texten, som inte är rättsligt bindande, kombinerar innehållet i den första vägledningen som publicerades i mars 2018 med innehållet i den andra delen för vilken det offentliga samrådet avslutades den 25 oktober 2018. Den konsoliderade vägledningen är tänkt att vara ett praktiskt verktyg för dem som är involverade i tillståndsprocessen och säkerställa att förfarandet och bedömningen går effektivt och smidigt.

Vid tillståndsgivning till banker agerar ECB grindvakt för att säkerställa att endast stabila banker kan få inträde på marknaden. Den konsoliderade vägledningen främjar likvärdiga konkurrensförhållanden inom hela euroområdet och minskar risken för att bankreglering och tillsyn kringgås. Vidare bidrar vägledningen till transparens i bedömningskriterier och förfaranden vid etablering av kreditinstitut i euroområdet. Dessa kriterier inbegriper den ansökande bankens kapitalnivåer, verksamhetsplan, strukturella organisation samt lämplighet hos ledning och relevanta aktieägare. Ingen särskild affärsmodell förordas.

Texten är tillämplig för alla ansökningar om tillstånd att bli ett kreditinstitut i den mening som avses i kapitalkravsförordningen (CRR), vilket inbegriper, men inte begränsas till, inledande tillstånd för kreditinstitut, ansökningar från fintech-företag, ansökningar i samband med fusioner och förvärv, brobanksansökningar samt utvidgning av tillstånd. Vägledningen kommer att uppdateras regelbundet som resultat av ny utveckling och nya praktiska erfarenheter.

Den reviderade vägledningen finns på ECB:s webbplats för banktillsyn. Då inga synpunkter inkom till ECB under det offentliga samrådet för del 2 har inte heller något feedbackdokument publicerats.

Frågor från media kan riktas till Esther Tejedor, tfn +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning