Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB:s banktillsyn utför känslighetsanalys inriktad på effekterna av ränteförändringar

28 februari 2017
  • Fokus ligger på effekter av ränteförändringar användandes standard fastställd av Baselkommittén för banktillsyn 2016
  • Resultaten kommer att ge information till Översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP)
  • Inga förändringar i det aggregerade erfordrade kapitalet förväntas som ett resultat av denna granskning

Europeiska centralbanken (ECB) inledde idag, som del av sin årliga Översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP), en känslighetsanalys av bankböckerna för banker som står under direkt tillsyn. Fokus ligger på ränteförändringar. Detta stresstest är utformat att ge ECB tillräcklig information för att förstå räntekänsligheten av en banks tillgångar och skulder i bankboken och räntenettot genom hypotetiska ränteförändringar. Bankers totala erfordrade kapital – krav och vägledning – förväntas inte ändras, givet allt annat lika.

ECB:s banktillsyn kommer att tillämpa sex hypotetiska räntechocker så som fastslagits av Baselkommittén om banktillsyn i ”Standards – Interest rate risk in the banking book”, publicerad i april 2016. Dessa chockscenarier innefattar diverse förändringar i räntekurvans nivå och form, vilket ger tillsynsmyndigheter information om hur framtidsbedömningar av det ekonomiska värdet av kapital och räntenettot skulle komma att ändras vid händelse av respektive chock. Dessa chocker är inte avsedda att utgöra realistiska framtidsbedömningar för räntenivåns utveckling i euroområdet.

Resultaten av denna granskning kommer att diskuteras i samband med ÖUP. Det kapital som erfordras av tillsynsskäl, huvudsakligen vägledning för Pelare 2, i 2017 års ÖUP-beslut kommer inte att fastställas av granskningens kvantitativa resultat utan vägledas av bankernas relativa sårbarhet till de olika räntechockerna i granskningen.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning