Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ διενεργεί ανάλυση ευαισθησίας με έμφαση στις επιδράσεις των μεταβολών των επιτοκίων

28 Φεβρουαρίου 2017
  • Έμφαση δίνεται στις επιδράσεις των μεταβολών των επιτοκίων με χρήση του προτύπου που καθόρισε η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία το 2016.
  • Τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης.
  • Δεν αναμένεται μεταβολή των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ως αποτέλεσμα της άσκησης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ξεκίνησε σήμερα ανάλυση ευαισθησίας των τραπεζικών χαρτοφυλακίων των άμεσα εποπτευόμενων τραπεζών με έμφαση στις μεταβολές των επιτοκίων στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Αυτή η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να παράσχει στην ΕΚΤ επαρκείς πληροφορίες προκειμένου αυτή να κατανοήσει την ευαισθησία (από πλευράς επιτοκίου) των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που περιλαμβάνονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας και των καθαρών εσόδων της από τόκους σε υποθετικές μεταβολές των επιτοκίων. Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών – σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις κατευθύνσεις – δεν αναμένεται να μεταβληθούν, εφόσον οι λοιποί παράγοντες παραμένουν σταθεροί.

Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα εφαρμόσει έξι υποθετικές διαταραχές επιτοκίων όπως ορίζεται στο έγγραφο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία με τίτλο «Standards – Interest rate risk in the banking book», το οποίο δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2016. Αυτά τα σενάρια διαταραχών αποτυπώνουν διάφορες μεταβολές στο επίπεδο και στην κλίση της καμπύλης των επιτοκίων, παρέχοντας στους επόπτες πληροφορίες σχετικά με τη δυνητική μεταβολή της οικονομικής αξίας του κεφαλαίου και των προβολών για τα καθαρά έσοδα από τόκους στο πλαίσιο κάθε διαταραχής. Αυτές οι διαταραχές δεν σημαίνει ότι συνιστούν ρεαλιστικές προβολές για την εξέλιξη των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ.

Τα αποτελέσματα της άσκησης θα συζητηθούν στο πλαίσιο της SREP. Στην απόφαση SREP του 2017 οι κεφαλαιακές ανάγκες για τους σκοπούς της εποπτείας, κυρίως στο πλαίσιο των κατευθύνσεων για τον Πυλώνα 2, δεν θα καθοριστούν βάσει των ποσοτικών αποτελεσμάτων της άσκησης, αλλά θα διαμορφωθούν λαμβανομένης υπόψη της σχετικής ευπάθειας των τραπεζών έναντι των διάφορων διαταραχών επιτοκίου που εφαρμόζονται στην άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Rolf Benders, τηλ.: +49 69 1344 6925.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων