Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB:s tillsynsnämnd rekommenderar försiktig utdelningspolitik och aviserar granskning av den rörliga ersättningen

29 januari 2015

EMBARGO

Får ej publiceras före 10.00 centraleuropeisk tid torsdagen den 29 januari 2015
  • Banker bör tillämpa en konservativ utdelningspolitik och ta hänsyn till de rådande besvärliga finansiella och ekonomiska förutsättningarna

  • Banker som efter den samlade bedömningen 2014 uppvisar ett kvarvarande kapitalunderskott bör inte göra någon utdelning

  • Banker måste fortsätta att bygga upp sin kapitalbas för att möta de kapitalkrav som träder i kraft 2019

  • ECB:s banktillsyn aviserar en granskning av bankers rörliga ersättning

Som en del av målet att stärka säkerheten och sundheten i euroområdets banksystem har ECB:s banktillsyn idag utfärdat en rekommendation till banker om deras utdelningsregler för räkenskapsåret 2014. ECB har vidare underrättat banker om att rörlig ersättning kommer att granskas noggrant under de kommande månaderna.

Utdelningsrekommendationerna är en följd av den samlade bedömningen, den nyligen genomförda djupgående översynen av bankernas balansräkningar för att stärka allmänhetens förtroende för banksektorn. De kommer i en situation med makroekonomiska utmaningar och en ekonomisk verklighet som sätter press på bankers lönsamhet och deras kapacitet att bygga upp kapital.

Danièle Nouy, tillsynsnämndens ordförande, sa att bankerna bör grunda sin utdelningspolitik utifrån konservativa och försiktiga antaganden så att de efter utbetalning fortfarande är i stånd att helt täcka gällande kapitalkrav och förbereda för mer krävande kapitalstandarder.

ECB har skrivit direkt till betydande banker för att ge specifika rekommendationer avseende betalning av utdelning under 2015 för räkenskapsåret 2014. ECB har även vänt sig till de nationella tillsynsmyndigheterna för att genomföra rekommendationerna för mindre betydande banker som står under deras direkta tillsyn.

Banker ska redan upprätthålla vissa kapitalnivåer i enlighet med kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Samtidigt ska de fortsätta att förbereda en fullständig tillämpning av CRD IV (efter eventuella övergångsbestämmelser) i tid till den 1 januari 2019.

ECB har således antagit ett riskbaserat tillvägagångssätt genom att skilja mellan tre kategorier av banker:

  • Banker som redan uppfyller gällande kapitalkrav den 31 december 2014 och som redan uppnått sina helt fyllda ( fully loaded) kapitalkrav (kapitalkraven fr.o.m. januari 2019) bör göra utdelningar på ett konservativt sätt för att fortsätta att uppfylla alla krav även om de ekonomiska och finansiella förhållandena skulle försämras.

  • Banker som redan uppfyller gällande kapitalkrav den 31 december 2014 men som inte nått sina helt fyllda ( fully loaded) kapitalkrav (kapitalkraven fr.o.m. januari 2019) bör också göra utdelningar på ett konservativt sett men endast i den utsträckning vägen mot helt fyllda kapitalkrav är säkerställd.

  • De banker som i den samlade bedömningen 2014 uppvisade ett kvarvarande kapitalunderskott eller som bryter mot kapitalkraven bör i princip inte göra några utdelningar.

Om bankernas utdelningspolitik inte är i linje med ECB:s rekommendation måste bankerna inkomma med ytterligare information och i detalj förklara sina skäl. De måste visa ECB hur de avser att uppnå helt fyllda kapitalkrav. ECB:s banktillsyn kommer därefter att bedöma denna information och, om nödvändigt, ta individuella beslut som en del av processen för den samlade kapitalbedömningen (SREP).

Därutöver meddelade ECB bankerna att man ingående kommer att granska deras policy för rörlig ersättning. Under denna bedömning kommer ECB att granska bankernas kapitalsituation eftersom den rörliga ersättningen ska vara i överensstämmelse med bankernas förmåga att upprätthålla en sund kapitalbas.

Frågor från media kan riktas till Uta Harnischfeger, tfn: +49 69 1344 6321.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Whistleblowing