Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP pangandusjärelevalve soovitab rakendada ettevaatlikku dividendipoliitikat ja teatab muutuvtasu läbivaatamisest

29. jaanuar 2015

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 10.00 Kesk-Euroopa aja järgi, neljapäeval, 29. jaanuaril 2015
  • Pangad peaksid rakendama dividendide jaotamisel konservatiivset poliitikat, võttes arvesse praegust keerulist majandus- ja finantsolukorda.

  • Pangad, kellel on pärast 2014. aasta põhjalikku hindamist jäänud kapitalipuudujääk, ei tohiks dividende jaotada.

  • Samuti peavad pangad jätkama kapitalibaasi loomist, et täita 2019. aastaks seatud kapitalinõudeid.

  • EKP pangandusjärelevalve annab teada pankade muutuvtasu põhimõtete läbivaatamisest.

EKP pangandusjärelevalve esitas täna pankadele soovituse 2014. eelarveaasta dividendide jaotamise põhimõtete kohta, toetades seeläbi eesmärki suurendada euroala pangandussüsteemi turvalisust ja usaldusväärsust. Lisaks teatas EKP kavatsusest vaadata lähikuudel põhjalikult läbi muutuvtasu põhimõtted.

Soovitused dividendide kohta esitatakse pärast hiljuti läbiviidud põhjalikku hindamist, mille käigus analüüsiti sügavuti suurimate pankade bilansse, et suurendada üldsuse kindlustunnet pangandussektori suhtes. Siinjuures tuleb silmas pidada keerulist makromajandus- ja finantskeskkonda, mis avaldab survet pankade kasumlikkusele ja võimele koguda kapitali.

Järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy sõnul peaksid pangad rakendama konservatiivset ja ettevaatlikku dividendipoliitikat, mis võimaldab neil dividendide maksmise järel täielikult täita kehtivaid kapitalinõudeid ja olla valmis rangemateks kapitalistandarditeks.

EKP on pöördunud otse oluliste pankade poole ja andnud neile täpsed soovitused 2014. eelarveaasta dividendide jaotamise kohta 2015. aastal. Lisaks on EKP andnud riikide järelevalveasutustele korralduse rakendada soovitusi ka nende otsese järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste pankade puhul.

Vastavalt kapitalinõuete määrusele ja direktiivile (CRD IV) peavad pangad hoidma teatud kapitalitaset. Samal ajal peavad pangad jätkama ettevalmistusi CRD IV õigeaegseks ja täielikuks kohaldamiseks (pärast üleminekusätteid) 1. jaanuaril 2019.

Seetõttu on EKP kasutusele võtnud riskipõhise lähenemisviisi, jagades pangad kolme kategooriasse.

  • Pangad, kes 31. detsembriks 2014 juba täitsid kapitalinõudeid ja kelle kapitali suhtarv on täielikult täidetud (2019. aasta jaanuariks seatud nõuded), peaksid jaotama dividende konservatiivselt, et suuta ka edaspidi täita kõiki nõudeid isegi, kui majandus- ja finantstingimused halvenevad.

  • Pangad, kes 31. detsembriks 2014 juba täitsid kapitalinõudeid, kuid kelle kapitali suhtarv ei ole veel täielikult täidetud (2019. aasta jaanuariks seatud nõuded), peaksid samuti jaotama dividende konservatiivselt, kuid ainult sellises mahus, mis võimaldab kindlustada suhtarvude täieliku täitmise.

  • Pangad, kellel on pärast 2014. aasta põhjalikku hindamist jäänud kapitalipuudujääk või kes ei täida kapitalinõudeid, ei tohiks põhimõtteliselt dividende jaotada.

Pangad, kelle dividendipoliitika ei ole kooskõlas EKP soovitusega, peavad esitama täiendavad andmed ja üksikasjalikud põhjendused. Lisaks tuleb esitada EKP-le tegevuskava kapitali suhtarvude täitmiseks võetavate meetmete kohta. Seejärel hindab EKP pangandusjärelevalve saadud teavet ja võtab vajaduse korral vastu eraldi otsused järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi raames.

Samuti andis EKP pankadele teada kavatsusest hinnata põhjalikult nende muutuvtasu poliitikat. Selle hindamise käigus võtab EKP arvesse pankade kapitali olukorda, kuna muutuvtasu peab olema kooskõlas pankade võimega säilitada tugev kapitalibaas.

Meediakanalite küsimustele vastab Uta Harnischfeger (tel +49 69 1344 6321).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid