Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Organisatorische beginselen voor het Eurosysteem en het SSM

Voor het Eurosysteem, met inachtneming van het onderliggende principe van decentralisatie:  

Deelname

Alle leden van het Eurosysteem en het SSM dragen zowel strategisch als operationeel bij aan de gestelde doelen.

Samenwerking

Alle leden van het Eurosysteem en het SSM voeren hun taken uit in een geest van samenwerking en teamwerk.

Transparantie en verantwoording

Alle leden van het Eurosysteem en het SSM handelen op transparante wijze en dragen de volledige verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht voor de doeltreffendheid van al hun functies.

Onderscheid tussen Europese en nationale activiteiten

De Europese taken die worden uitgevoerd door de nationale centrale banken en nationale bevoegde autoriteiten worden duidelijk vastgesteld en onderscheiden van de taken in nationaal verband.

Samenhang en eenheid

Met inachtneming van de juridische status van hun leden, treedt het Eurosysteem op als een samenhangend en verenigd geheel, en het SSM als een samenhangend en gecoördineerd geheel. Zij functioneren elk als een team en spreken met één stem, met als doel dicht bij de burgers van Europa te staan.

Uitwisseling van middelen

De leden van het Eurosysteem en het SSM bevorderen de uitwisseling van personeel, kennis en ervaring.

Effectieve en doelmatige besluitvorming

Bij alle besluitvormings- en overlegprocessen van zowel het Eurosysteem als het SSM wordt gestreefd naar effectiviteit en doelmatigheid. Besluitvorming is gegrond op analyse en argumenten, maar ook op het naar voren brengen van uiteenlopende gezichtspunten.

Kostenefficiëntie, meting en methodologie

De leden van het Eurosysteem en het SSM beheren alle middelen zorgvuldig en streven in al hun activiteiten doeltreffende en kostenefficiënte oplossingen na.
Het Eurosysteem en het SSM ontwikkelen controlesystemen en prestatie-indicatoren om de uitvoering van hun taken en afstemming op de doelstellingen te meten.

Kostenbeoordelings- en kostenrapportagemethoden, die onderling vergelijkbaar dienen te zijn, worden verder uitgewerkt en benut.

Benutting van synergie-effecten, vermijding van overlapping

Binnen zowel het Eurosysteem als het SSM worden zo veel als mogelijk potentiële synergieën en schaalvoordelen vastgesteld en benut, met volledige inachtneming van de scheiding tussen het monetair beleid en toezichtstaken.
Onnodige overlapping van werk en inzet van middelen en excessieve en inefficiënte coördinatie worden vermeden. Daartoe wordt intensief gezocht naar organisatorische mogelijkheden die voor effectiviteit, efficiëntie en snelle actie zorgen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ervaring door de bestaande middelen intensiever te benutten.

Voor uitbesteding van ondersteunende functies en werkzaamheden van het Eurosysteem en het SSM worden dezelfde criteria gehanteerd, waarbij beveiligingsaspecten in aanmerking worden genomen.

 

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders