Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas un Vienotā uzraudzības mehānisma organizatoriskie principi

Eurosistēmas pamatā ir decentralizācijas princips.  

Dalība

Visi Eurosistēmas un Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) dalībnieki sekmē mērķu sasniegšanu, piedaloties gan stratēģijas izstrādē, gan darbībā.

Sadarbība

Visi Eurosistēmas un VUM dalībnieki īsteno visas funkcijas sadarbības un komandas darba gaisotnē.

Caurredzamība un atbildība

Visu Eurosistēmas un VUM dalībnieku darbība ir caurredzama, un tie pilnībā uzņemas atbildību par visu funkciju efektīvu īstenošanu.

Eiropas un valstu aktivitāšu nodalīšana

Eiropas aktivitātes, ko veic valstu centrālās bankas un valstu kompetentās iestādes, tiks skaidri noteiktas un nodalītas no valstu pienākumiem.

Saliedētība un vienotība

Eurosistēma darbosies kā saliedēts un vienots veselums, un VUM darbosies kā saliedēts un saskaņots veselums, vienlaikus respektējot dalībnieku juridisko statusu. Visi darbosies kā komanda un paudīs vienotu viedokli, ar mērķi būt pieejamiem Eiropas iedzīvotājiem.

Resursu apmaiņa

Eurosistēmas un VUM dalībnieki sekmēs personāla, zināšanu un pieredzes apmaiņu.

Efektīva un optimāla lēmumu pieņemšana

Visi gan Eurosistēmā, gan VUM īstenotie lēmumu pieņemšanas un apspriešanās procesi būs efektīvi un optimāli. Pieņemot lēmumus, uzmanība tiks pievērsta analīzei un argumentiem, kā arī dažādu viedokļu paušanai.

Darbības efektivitāte, novērtēšana un metodoloģija

Eurosistēmas un VUM dalībnieki pārvaldīs visus resursus saskaņā ar piesardzības principiem un visās darbībās sekmēs efektīvus un izmaksu ziņā lietderīgus risinājumus.
Eurosistēma un VUM izstrādās kontroles sistēmas un snieguma rādītājus, lai varētu novērtēt funkciju izpildi un to atbilstību mērķiem.

Tiks turpināta salīdzināmu izmaksu novērtēšanas un ziņošanas metožu izstrāde un izmantošana.

Kopdarbība un izvairīšanās no darbības dublēšanās

Pilnībā ievērojot monetārās politikas uzdevumu un uzraudzības uzdevumu nošķirtību, gan Eurosistēmā, gan VUM tiks noteiktas un iespēju robežās izmantotas potenciālās kopdarbības un apjomradītas ekonomijas iespējas.
Netiks pieļauta nevajadzīga darbības un resursu izlietojuma dublēšanās, kā arī pārmērīga un neefektīva koordinācija. Šajā sakarā tiks aktīvi sekmētas organizatoriskas iespējas, kas nodrošina efektīvu, optimālu un laicīgu rīcību, izmantojot pieejamos resursus un pieredzes priekšrocības.

Ārpakalpojumu izmantošanai, īstenojot Eurosistēmas atbalsta funkcijas un aktivitātes, tiks piemēroti tādi paši kritēriji, turklāt ņemti vērā arī drošības apsvērumi.

 

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana