Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Organizačné zásady Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu

S náležitým ohľadom na zásadu decentralizácie v prípade Eurosystému platia tieto zásady:  

Účasť

Všetci členovia Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) sa budú zo strategického i prevádzkového hľadiska podieľať na plnení úloh.

Spolupráca

Všetci členovia Eurosystému a SSM budú plniť všetky svoje funkcie v duchu spolupráce a tímovej práce.

Transparentnosť a zodpovednosť

Všetci členovia Eurosystému a SSM budú konať transparentne a budú niesť plnú zodpovednosť za účinnosť všetkých svojich funkcií.

Vymedzenie európskych a národných činností

Činnosti národných centrálnych bánk a príslušných vnútroštátnych orgánov na európskej úrovni budú jasne vymedzené a odlíšené od činností, ktoré vykonávajú na národnej úrovni.

Súdržnosť a jednota

Pri plnom rešpektovaní právneho postavenia svojich členov bude Eurosystém konať ako súdržný a jednotný subjekt a jednotný mechanizmus dohľadu ako súdržný a koordinovaný subjekt. Eurosystém i SSM budú každý vystupovať ako tím a vyjadrovať sa jednotne, s cieľom udržiavať úzky kontakt s občanmi Európy.

Výmena zdrojov

Členovia Eurosystému a SSM budú podporovať vzájomnú výmenu pracovníkov, vedomostí a skúseností.

Účinné a efektívne rozhodovanie

Spoločným znakom všetkých rozhodovacích a poradných procesov v rámci Eurosystému i SSM bude účinnosť a efektívnosť. Pri rozhodovaní sa bude klásť dôraz na analýzu a argumentáciu, ako aj na možnosť vyjadrenia rôznych názorov.

Hospodárnosť, výkonnosť a metódy hodnotenia

Členovia Eurosystému a SSM budú obozretne hospodáriť so všetkými zdrojmi a v rámci svojej činnosti budú presadzovať účinné a hospodárne riešenia.
Eurosystém a SSM budú vyvíjať systémy kontroly a ukazovatele výkonnosti, ktoré umožnia hodnotiť plnenie ich funkcií a súlad s cieľmi.

Budú sa využívať a priebežne zdokonaľovať porovnateľné spôsoby hodnotenia a vykazovania nákladov.

Využívanie synergií a vylúčenie duplicity

Plne rešpektujúc oddelenie úloh v oblasti menovej politiky od úloh v oblasti dohľadu sa budú v rámci Eurosystému i SSM hľadať a v reálnej miere využívať možnosti synergií a úspor z rozsahu.
Cieľom bude vyhýbať sa neúčelnej duplicite práce a zdrojov i nadmernej a neefektívnej koordinácii. Na tento účel sa budú aktívne využívať organizačné možnosti, ktoré zabezpečujú účinnosť, efektívnosť a včasnú reakciu, pričom sa bude prostredníctvom intenzívneho využívania existujúcich zdrojov čerpať z dostupných skúseností.

Pri externom zabezpečovaní podporných funkcií a činností Eurosystému budú platiť rovnaké kritériá, pričom sa bude prihliadať na otázky bezpečnosti.

 

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)