Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zasady organizacyjne Eurosystemu i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

W interesie Eurosystemu i w zgodzie z podstawową zasadą decentralizacji:  

Uczestnictwo

Wszyscy członkowie Eurosystemu i uczestnicy Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego przyczyniają się – na poziomie strategicznym i operacyjnym – do realizacji wyznaczonych celów.

Współpraca

Wszyscy członkowie Eurosystemu i uczestnicy Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego wykonują swoje zadania w duchu współdziałania i pracy zespołowej.

Przejrzystość i odpowiedzialność

Wszyscy członkowie Eurosystemu i uczestnicy Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego postępują w sposób przejrzysty i ponoszą pełną odpowiedzialność za skuteczną realizację swoich zadań.

Rozróżnienie między działaniami na poziomie europejskim i krajowym

Działania krajowych banków centralnych i właściwych organów krajowych na poziomie europejskim są jasno określone i odrębne od zadań należących do ich kompetencji krajowych.

Spójność i jedność

Eurosystem stanowi spójną i jednolitą całość, a Jednolity Mechanizm Nadzorczy – całość spójną i skoordynowaną, bez uszczerbku dla statusu prawnego swoich członków i uczestników. Działają jako jeden zespół i przemawiają jednym głosem, dążąc do utrzymania bliskiego kontaktu z obywatelami Europy.

Dzielenie się zasobami

Członkowie Eurosystemu i uczestnicy Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego wspierają wzajemną wymianę kadr, wiedzy i doświadczeń.

Efektywność i sprawność podejmowania decyzji

Wszystkie procesy decyzyjne i wymiany poglądów w ramach Eurosystemu i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego przebiegają efektywnie i sprawnie. Podejmowanie decyzji opiera się na analizie i argumentacji oraz przedstawianiu różnych punktów widzenia.

Koszty – efektywność, pomiar i metody

Członkowie Eurosystemu i uczestnicy Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego we wszystkich swoich działaniach rozważnie zarządzają zasobami oraz propagują rozwiązania wydajne i oszczędne.
Eurosystem i Jednolity Mechanizm Nadzorczy opracowują systemy kontroli i wskaźniki wydajności pozwalające mierzyć stopień wykonania zadań i zgodność z wyznaczonymi celami.

Będą też doskonalić i stosować porównywalne metody oceny i prezentacji kosztów.

Wykorzystywanie synergii oraz unikanie dublowania prac i zasobów

Zarówno w Eurosystemie, jak i w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym rozpoznaje się i w jak największym stopniu wykorzystuje efekt synergii i korzyści skali, przy czym nie może się to odbywać ze szkodą dla rozdziału polityki pieniężnej od nadzoru.
Unika się niepotrzebnego dublowania prac i zasobów oraz nadmiernej i nieefektywnej koordynacji. W związku z tym aktywnie poszukuje się, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń, rozwiązań organizacyjnych zapewniających skuteczność, sprawność i szybkość działania dzięki intensywniejszemu wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Według tych samych kryteriów, a także z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, przebiega zlecanie zadań i działań pomocniczych Eurosystemu podmiotom zewnętrznym.

 

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości