Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • ČESTA PITANJA

Česta pitanja o testiranju otpornosti na stres provedenom u 2021.

Frankfurt, 30. srpnja 2021.

Što je testiranje otpornosti na stres provedeno na razini EU‑a u 2021.? Koji je cilj testiranja?

U testiranju otpornosti na stres na razini EU‑a cilj je, s pomoću podataka na kraju 2020., analizirati kako se razvija kapitalna pozicija banke u trogodišnjem razdoblju do 2023. u osnovnom i u nepovoljnom scenariju. Nadzorna tijela, banke i drugi tržišni sudionici time dobivaju zajednički analitički okvir za dosljednu usporedbu i procjenu otpornosti banaka u EU‑u na gospodarske šokove specifične za pojedine zemlje. Rezultati testiranja otpornosti na stres u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma za sve značajne institucije upotrijebit će se i za procjenu potreba za kapitalom u sklopu drugog stupa pojedinačnih banaka u kontekstu postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP).

Kvalitativni ishodi uključit će se u opseg upravljanja rizikom u postupku nadzorne provjere i ocjene, što će utjecati na postupak utvrđivanja zahtjeva u sklopu drugog stupa. Kvantitativni rezultati upotrijebit će se kao ključna osnova za utvrđivanje upute u sklopu drugog stupa.

Svrha je testiranja jačanje tržišne discipline objavljivanjem dosljednih i granularnih podataka na razini pojedinačnih banaka iz kojih je vidljivo kako zajednički šokovi utječu na bilance. Treba napomenuti da nadzorna testiranja otpornosti na stres ne zamjenjuju unutarnja testiranja otpornosti na stres banaka na temelju scenarija koji su prilagođeni njihovim okolnostima.

Zašto ESB ove godine objavljuje neke rezultate za banke u sklopu SSM‑a?

Cilj je objavljivanja tih podataka povećanje transparentnosti. Istodobno, bilo je važno zadržati načelo proporcionalnosti jer banke koje sudjeluju u testiranju otpornosti na stres u sklopu SSM‑a manje su od banaka koje sudjeluju u testiranju na razini EU‑a i ne mogu upotrijebiti jednake resurse za testiranje otpornosti na stres. To smo uzeli u obzir pri objavi podataka tako što smo se usredotočili na ključne pokazatelje i u nekim slučajevima objavili raspone podataka, čime smo izbjegli dodatnu potrebu za većim brojem pokazatelja. Ti pokazatelji uključuju informacije o pojedinačnim bankama o individualnim rezultatima na visokoj razini, početnim podacima i posebnostima scenarija.

Što će poduzeti ESB u slučaju banaka koje imaju (veliki) manjak u nepovoljnom scenariju?

Testiranje otpornosti na stres u 2021., kao i testiranja prethodnih godina, ne provodi se radi dobivanja prolazne ili neprolazne ocjene pa ne postoji manjak u uobičajenom smislu, već se rezultati testiranja upotrebljavaju kao ključni podaci za postupak nadzorne provjere i ocjene za svaku instituciju. U praksi to znači će se u slučaju institucija s (velikim) smanjenjem kapitala u nepovoljnom scenariju rezultati testiranja otpornosti na stres upotrijebiti kao ishodište za utvrđivanje upute u sklopu drugog stupa, kako je predviđeno EBA‑inom smjernicom o postupku nadzorne provjere i ocjene i nadzornim testiranjem otpornosti na stres.

Prema tome, banke s (velikim) smanjenjem kapitala u nepovoljnom scenariju trebale bi u pravilu očekivati višu razinu upute u sklopu drugog stupa u usporedbi s bankama s boljim rezultatima. Istodobno, ne postoji jednoznačna veza između smanjenja kapitala u testiranju otpornosti na stres i upute u sklopu drugog stupa.

Ako veliko smanjenje kapitala ukazuje na konkretne rizike na određenim područjima poslovanja, zajednički nadzorni timovi poduzimat će na temelju toga daljnje ciljane nadzorne aktivnosti i, ovisno o slučaju, mjere za pravilno upravljanje tim rizicima.

Zašto u dokumentu o SSM‑u ne objavljujete konkretne stope redovnog osnovnog kapitala za banke čija je stopa ispod 8 % i kako bi promatrači trebali interpretirati te podatke?

Rezultati testiranja otpornosti na stres samo su jedan element ESB‑ovih nadzornih alata. Njima se procjenjuje otpornost banke u hipotetskom scenariju primjenom vrlo specifičnog skupa metodoloških pretpostavki. Oni su samo naznaka kako bi banka funkcionirala u eventualnim nepovoljnim kretanjima. Prema tome, rezultati testiranja otpornosti na stres trebaju se procjenjivati u tom kontekstu iako su naznaka stanja u kojem je banka, posebno u usporedbi s konkurentskim bankama. U objavi podataka za 2021. poboljšali smo transparentnost rezultata testiranja otpornosti na stres u sklopu SSM‑a u usporedbi s objavom podataka za 2018., u kojoj smo objavili samo agregirane rezultate na visokoj razini.

Istodobno, glavni je cilj bio zadržati načelo proporcionalnosti jer banke koje sudjeluju u testiranju otpornosti na stres u sklopu SSM‑a općenito su znatno manje od većih banaka koje sudjeluju u testiranju na razini EU‑a i ne mogu upotrijebiti jednaku razinu resursa za testiranje otpornosti na stres.

To smo uzeli u obzir pri objavi podataka tako što smo se usredotočili na nekoliko relevantnih pokazatelja, čime smo izbjegli znatno kompliciraniji postupak osiguranja kvalitete kojim se osigurava dosljednost i dodatna točnost vrlo velikog broja pokazatelja.

Imajući to na umu, jasno je da rezultati u tom rasponu variraju te da uključuju i banke koje bi trebale poduzeti mjere kako bi osigurale usklađenost s minimalnim kapitalnim zahtjevima. Naši nadzorni timovi obavljaju opću procjenu kojom se rezultati testiranja otpornosti na stres uključuju u postupak nadzorne provjere i ocjene.

Koje je posljedice krize prouzročene koronavirusom zabilježio ESB? Jesu li vidljivi jasni uzorci?

U nepovoljnom scenariju pretpostavlja se da će učinak koronavirusa u situaciji niskih kamatnih stopa u duljem razdoblju biti dugotrajniji. Zbog ponovne procjene očekivanja sudionika na tržištu u okolnostima pada dobiti poduzeća dolazi do nagle i opsežne prilagodbe vrednovanja financijske imovine. U nepovoljnom scenariju smanjenje pune stope redovnog osnovnog kapitala i dalje iznosi 5,2 postotna boda. Glavni su pokretači smanjenja u nepovoljnom scenariju gubici po kreditima, znatan stres koji je djelovao na neto kamatne prihode, prihode od trgovanja i neto prihode od naknada i provizija te učinak šokova povezanih s vlasničkim kapitalom i kreditnim rasponom na pozicijama koje se mjere po fer vrijednosti.

Programi državnih jamstava i moratoriji zbog koronavirusa koji su usklađeni s EBA‑om posebno su uzeti u obzir u metodologiji testiranja otpornosti na stres. Pretpostavlja se da će jamstva zamijeniti kredite u sklopu programa državnih jamstava, bez obzira na to očekuje li se nastavak provođenja određenog programa, a banke trebaju projicirati gubitke po kreditima tako da ne pretpostavljaju povoljan učinak moratorija zbog koronavirusa koji su usklađeni s EBA‑om.

Osim toga, u industrijskim sektorima koji su se pokazali ranjivima u 2020. uočene su više i volatilnije stope umanjenja u nepovoljnom scenariju. Na primjer, u sektorima veleprodaje, maloprodaje i popravka motornih vozila i motocikala, najma i leasinga te smještaja zabilježene su najviše srednje kumulativne stope umanjenja.

Konačno, unatoč uspjesima banaka u smanjivanju troškova i provedbi ciljanih strategija za smanjenje neprihodonosnih izloženosti od testiranja otpornosti na stres u 2018., znatno teži makroekonomski nepovoljni scenarij od scenarija koji se primjenjivao u testiranju 2018., prekomjerno kompenzira učinak tih poboljšanja i ima za posljedicu višu stopu smanjenja redovnog osnovnog kapitala na razini sustava u usporedbi s 2018. (5,2 postotna boda u usporedbi s 4,0 postotnih bodova).

Kako su rezultati testiranja otpornosti na stres integrirani u postupak nadzorne provjere i ocjene?

Kvalitativni i kvantitativni rezultati ugrađeni su u postupak nadzorne provjere i ocjene.

  • Kvalitativni ishod: Zajednički nadzorni timovi u postupku nadzorne provjere i ocjene razmatraju različite aspekte kad procjenjuju unutarnje upravljanje i upravljanje rizicima banke, što na kraju utječe na određivanje zahtjeva u sklopu drugog stupa. Ti aspekti uključuju pravodobnost i točnost podataka i kvalitetu dostavljenih informacija. Isto tako, zajednički nadzorni timovi na temelju kvantitativnih parametara koji se generiraju izravno iz IT sustava dobivaju mjerljive kriterije za procjenu poslovanja banaka ocjenjivanjem na temelju četiriju razina. Tijekom testiranja otpornosti na stres mjere se sposobnost banaka da ispunjavaju zahtjeve u pogledu podataka i njihove reakcije. Osim toga, zajednički nadzorni timovi obavljaju kvalitativnu procjenu poslovanja banaka u ciklusima osiguranja kvalitete tijekom testiranja otpornosti na stres.
  • Kvantitativni ishod: Metodologija utvrđivanja upute u sklopu drugog stupa temelji se na pristupu koji se sastoji od dvaju koraka. U prvom koraku banka se razvrstava u razred prema najvećem smanjenju redovnog osnovnog kapitala tijekom nadzornog testiranja otpornosti na stres. Razredi su osmišljeni na temelju nedavnih iskustava nadzornih tijela, tolerancije rizika jedinstvenog nadzornog mehanizma i težine scenarija testiranja otpornosti na stres. U drugom koraku zajednički nadzorni timovi na temelju stručne prosudbe prilagođavaju uputu u sklopu drugog stupa idiosinkrastičnom profilu svake institucije. Zajednički nadzorni timovi mogu raditi prilagodbe unutar raspona odgovarajućeg razreda i, u iznimnim situacijama, izvan njih.
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije
Prijava povreda, tzv. zviždanje