Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB fastställer tillsynsavgifterna för 2019 till 576 miljoner euro

30 april 2019

  • Avgifterna inbegriper 559 miljoner euro i förväntade tillsynskostnader plus ett underskott på 15,3 miljoner euro från 2018
  • 2019 års avgifter ökar främst beroende på ett större antal banker under tillsyn till följd av Brexit
  • Kostnader för vanliga tillsynsuppgifter stabila

Europeiska centralbanken (ECB) beräknar att tillsynen av banker kommer att kosta 559 miljoner euro 2019. De totala avgifterna blir dock 576 miljoner euro för att täcka ett underskott på 15,3 miljoner euro från 2018 samt för justeringar av individuella avgifter på 1,7 miljoner euro beroende på förändringar i bankstrukturer.

Banker under ECB:s direkta tillsyn betalar 91 procent av avgifterna och återstående 9 procent erläggs av banker som indirekt står under ECB:s tillsyn.

Kostnadsökningen (från 502,5 miljoner euro 2018 till beräknade 559,0 miljoner euro 2019) återspeglar främst personalökningar för banker som flyttar eller växer som resultat av Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) samt förberedelsebedömningar. Dessutom gör ECB en samlad bedömning av sex bulgariska banker inför förhandlingar om nära samarbete med Bulgarien. Omstruktureringen av den italienska kooperativa banksektorn kommer också att leda till ytterligare kostnader.

Den totala beräknade avgiften 2019 (576 miljoner euro) är avsevärt högre än 2018 års uppskattning (474,8 miljoner euro). Detta följer av fakturering i förskott baserat på kostnadsuppskattning. I motsats till tidigare år när ECB:s banktillsyn förde över överskott från tidigare år (vilket minskade den totala avgiften) avslutades 2018 med ett underskott på 15,3 miljoner euro vilket kommer att föras över till den beräknade tillsynsavgiften för 2019.

Mer information om totala avgifter finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Bankerna kommer att få sina avgiftsbesked i oktober 2019. Ett offentligt samråd pågår om ramverk för tillsynsavgifter samt om övergång till fakturering i förskott istället för i efterskott.

Frågor från media kan riktas till Susanne Pihs-Lang, tfn: +49 69 1344 3586.

Anm.:

  • Enskilda avgifter fastställs för varje bank på basis av bankens betydelse och riskprofil, med hjälp av årliga avgiftsfaktorer som alla banker under tillsyn lämnat in med den 31 december föregående år som referensdatum. Tillsynsavgiften är satt på högsta konsolideringsnivå inom de medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). För alla banker består tillsynsavgiften av en minimiavgiftskomponent på 10 procent av det belopp som ska betalas och av en rörlig avgiftskomponent som täcker återstående 90 procent av kostnaderna. För betydande banker av mindre storlek, vars tillgångar uppgår till högst 10 miljarder euro, halveras den lägsta avgiftskomponenten.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning