Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP hinnangul on 2019. aasta järelevalvetasude kogusumma 576 miljonit eurot

30. aprill 2019

  • Järelevalvetasudest kaetakse järelevalvekulude hinnanguline kogusumma 559 miljonit eurot ja 2018. aasta puudujääk 15,3 miljonit eurot.
  • 2019. aasta järelevalvetasude kasv on peamiselt tingitud järelevalve alla kuuluvate pankade arvu suurenemisest Brexiti tõttu.
  • Korraliste järelevalveülesannete täitmisega seotud kulud püsivad stabiilsed.

Euroopa Keskpanga (EKP) hinnangul kulutatakse 2019. aastal usaldatavusnõuete täitmise järelevalveks 559 miljonit eurot. Järelevalvetasude kogusumma on aga 576 miljonit eurot, millest kaetakse ka 2018. aastast üle kantud 15,3 miljoni euro suurune puudujääk ja pangandusstruktuuride muutustest tingitud 1,7 miljoni euroni ulatuvad kohandused pankade järelevalvetasudes.

91% tasudest katavad EKP otsese järelevalve alla kuuluvad pangad, ülejäänud 9% tasuvad EKP kaudse järelevalve alla kuuluvad pangad.

Kuluprognoosi kasv (502,5 miljonilt eurolt 2018. aastal 559,0 miljonile eurole 2019. aastal) kajastab peamiselt töötajate arvu suurenemist seoses Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise (Brexit) tõttu ümber asuvate või laienevate pankade järelevalvega ja sellekohaseid ettevalmistavaid hinnanguid. Ühtlasi viib EKP praegu läbi kuue Bulgaaria panga põhjalikku hindamist, pidades silmas läbirääkimisi Bulgaariaga tiheda koostöö sisseseadmise üle. Lisakulusid toob kaasa ka Itaalia ühistupangandussektori restruktureerimine.

2019. aasta järelevalvetasude hinnanguline kogusumma (576 miljonit eurot) on oluliselt suurem kui 2018. aastal (474,8 miljonit eurot). See tuleneb järelevalvetasude kuluprognoosipõhisest ettemaksmisest. Varasematel aastatel kandis EKP pangandusjärelevalve üle eelnenud aastate ülejäägi (mis vähendas järelevalvetasu kogusummat), kuid 2018. aasta lõppes 15,3 miljoni euro suuruse puudujäägiga, mis kajastub 2019. aasta järelevalvetasude prognoosis.

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma kohta saab lähemat teavet EKP pangandusjärelevalve veebilehelt.

Pankadele esitatakse järelevalvetasu maksmise teated 2019. aasta oktoobris. Praegu on käimas avalik konsultatsioon järelevalvetasude raamistiku muutmise kohta, mis hõlmab üleminekut järelevalvetasude ettemaksetelt nende tagantjärele tasumisele.

Meediakanalite küsimustele vastab Susanne Pihs-Lang (tel: +49 69 1344 3586).

Märkused.

  • Pankade tasandil arvutatakse järelevalvetasud panga tähtsuse ja riskiprofiili järgi, kasutades iga-aastaseid tasutegureid, mille kõik järelevalve alla kuuluvad pangad esitavad aruandekuupäevaks eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Järelevalvetasu arvutatakse ühtses järelevalvemehhanismis osalevate liikmesriikide piires kõrgeimal konsolideerimistasemel. See koosneb kõigi pankade puhul minimaalsest tasukomponendist, mis moodustab 10% tasumisele kuuluvast summast, ja muutuvast tasukomponendist, millest kaetakse ülejäänud 90% kuludest. Kõige väiksemate oluliste pankade – kelle varade koguväärtus on alla 10 miljardi euro – minimaalne tasukomponent poolitatakse.
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Whistleblowing