Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB nosaka uzraudzības maksas 2019. gadam 576 milj. euro apmērā

2019. gada 30. aprīlī

  • Maksās ietvertas gaidāmās uzraudzības izmaksas 559 milj. euro apmērā un iztrūkums par 2018. gadu 15.3 milj. euro apmērā.
  • Maksu pieaugumu 2019. gadā galvenokārt noteica lielāks uzraudzīto banku skaits breksita dēļ.
  • Regulāro banku uzraudzības uzdevumu izmaksas ir stabilas.

Eiropas Centrālā banka (ECB) lēš, ka 2019. gadā prudenciālās banku uzraudzības mērķim tiks izlietoti 559 milj. euro. Tomēr maksu kopējā summa būs 576 milj. euro, lai segtu no 2018. gada pārnesto 15.3 milj. euro iztrūkumu, kā arī ņemot vērā atsevišķo maksu korekcijas banku struktūras pārmaiņu rezultātā, kas veidoja 1.7 milj. euro.

ECB tieši uzraudzītās bankas maksās 91% maksu un pārējos 9% maksās bankas, ko ECB uzrauga netieši.

Izmaksu aplēses kāpums (no 502.5 milj. euro 2018. gadā līdz 559.0 milj. euro 2019. gadā) galvenokārt atspoguļo personāla pieaugumu saistībā ar bankām, kuras pārceļas vai paplašinās Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (breksita) un ar to saistīto sagatavošanās pasākumu rezultātā. Turklāt ECB pašlaik veic sešu Bulgārijas banku visaptverošo novērtējumu, lai veiktu pārrunas par ciešu sadarbību ar Bulgāriju. Arī Itālijas kooperatīvo banku sektora pārstrukturēšana radīs papildu izmaksas.

2019. gada kopējā uzraudzības maksas aplēse (576 milj. euro) būtiski pārsniedz 2018. gada uzraudzības maksas aplēsi (474.8 milj. euro). To noteica uz izmaksu aplēsēm balstītā rēķinu ex-ante sagatavošana. Iepriekšējos gados ECB banku uzraudzības funkcija pārnesa iepriekšējo gadu pārpalikumu (tādējādi samazinot kopējo maksu), bet 2018. gads noslēdzās ar 15.3 milj. euro iztrūkumu, kas iekļauts 2019. gada uzraudzības maksas aplēsē.

Sīkāku informāciju par kopējo gada uzraudzības maksu sk. ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Bankas saņems individuālos maksas paziņojumus 2019. gada oktobrī. Šobrīd notiek sabiedriskā apspriešana par uzraudzības maksu regulējumu, t.sk. par pāreju no rēķinu ex-post sagatavošanas uz ex-ante sagatavošanu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Zuzannes Pīsas-Langas (Susanne Pihs-Lang; tālr. +49 69 1344 3586).

Piezīmes.

  • Katras bankas individuālā maksa tiek noteikta atbilstoši bankas nozīmīgumam un riska profilam, izmantojot gada maksu noteicošos faktorus, ko visas uzraudzītās bankas iesniegušas par periodu līdz iepriekšējā gada 31. decembrim. Uzraudzības maksu nosaka augstākajā konsolidācijas līmenī Vienotajā uzraudzības mehānismā iesaistītajās dalībvalstīs. To veido maksas minimālās komponentes, ko maksā visas bankas (atspoguļojot 10% no atlīdzināmās summas), un mainīgās komponentes summa, lai noteiktu atlikušos 90% izmaksu. Mazākajām nozīmīgajām uzraudzītajām bankām, kuru kopējie aktīvi nepārsniedz 10 mljrd. euro, maksas minimālā komponente samazināta uz pusi.
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana