Menu
PRESSMEDDELANDE

ECB fastställer beloppet för tillsynsavgifter 2018 till 474,8 miljoner euro

30 april 2018
  • De totala utgifterna för tillsyn beräknas för 2018 uppgå till 502,5 miljoner euro. Detta täcks delvis av ett överskottsbelopp på 27,7 miljoner euro som inte användes 2017
  • Utgiftsökningen omfattar kostnader förknippade med Brexit samt kostnader för stresstest som görs vartannat år
  • ECB:s pågående granskning av interna modeller är fortfarande en viktig del

Baserat på uppskattningar har Europeiska centralbanken (ECB) fastlagt kostnaderna för tillsyn av banksystemet till 474,8 miljoner euro för 2018. Med det överskott på 27,7 miljoner euro som förts över från 2017 kommer avgifterna att täcka de totala tillsynsavgifterna för 2018 på 502,5 miljoner euro.

Ungefär 90 procent av avgifterna kommer att betalas av betydande banker och de resterande 10 procenten av mindre betydande banker.

Uppskattningen är högre än för 2017 (som var 425 miljoner inräknat ett icke använt belopp på 41,1 miljoner euro som förts över från 2016), vilket återspeglar både externa och interna faktorer samt olika tillsynsprioriteringar som identifierats av ECB för 2018. Dessa faktorer inkluderar Storbritanniens utträde från EU (Brexit) och kostnader som är förknippade med ECB:s engagemang i genomförandet av Europeiska bankmyndighetens 2018 års stresstest för betydande banker vilket genomförs vartannat år. Budgeten för 2018 för den fleråriga riktade granskningen av interna modeller (TRIM) är oförändrad från 2017.

Mer information om komponenterna i det totala avgiftsbeloppet finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Enskilda avgifter kommer att fastställas per bank på grundval av bankens betydelse och riskprofil med hjälp av årliga avgiftsfaktorer som alla banker som står under tillsyn har lämnat in med den 31 december föregående år som referensdatum. Tillsynsavgiften är satt på högsta konsolideringsnivå inom de medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). Den består av en minimiavgiftskomponent för alla banker som återpeglar 10 procent av det belopp som ska tas ut och en rörlig avgiftskomponent för fördelningen av återstående 90 procent av kostnaderna. För de minsta betydande bankerna, vars samlade tillgångar uppgår till högst 10 miljarder euro, halveras den lägsta avgiftskomponenten.

Bankerna kommer att få sina avgiftsbesked i oktober 2018.

Frågor från media kan riktas till Uta Harnischfeger, tfn. +49 69 1344 6321

Kontakt för media