Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar vägledning till banker om hantering av nödlidande lån

20 mars 2017
  • I vägledningen beskrivs åtgärder, processer och bästa praxis för banker när de hanterar nödlidande lån
  • I vägledningen uppmanas banker att implementera realistiska och ambitiösa strategier för minskning av nödlidande lån
  • Vägledningen ska ligga till grund för pågående tillsynsdialog med banker samt behandlar frågor gällande t.ex. styrning

ECB har idag offentliggjort sin slutgiltiga vägledning om nödlidande lån (NPL). Vägledningen markerar ett viktigt steg i hanteringen av nödlidande lån i euroområdet. Den tar upp åtgärder, processer och bästa praxis som banker bör införliva när de hanterar nödlidande lån, en fråga som bankerna bör prioritera. ECB förväntar sig att banker fullt ut följer denna vägledning i linje med allvarlighetsgrad och omfattning av nödlidande lån i deras portföljer.

I vägledningen uppmanas banker att implementera realistiska och ambitiösa strategier för att sträva mot ett holistiskt tillvägagångssätt i frågor som rör nödlidande lån. Detta inbegriper områden såsom styrning och riskhantering. Banker bör till exempel försäkra sig om att bankledningen har incitamenten att tillämpa strategier för minskning av nödlidande lån. Detta ska dessutom noga följas av deras ledningsorgan.

ECB stipulerar inte kvantitativa mål för att minska nödlidande lån. Istället ombes banker att lägga upp en strategi som kan inbegripa en rad alternativ, som till exempel NPL-workout, service och portföljförsäljningar.

Vägledningen kommer att ingå i den dagliga tillsynsdialogen med enskilda banker. ECB kommer att tillämpa proportionalitetsprincipen och i sin granskning utgå ifrån hur omfattande och allvarligt problemet med nödlidande lån är i bankernas portföljer. Tillsynsmyndigheterna har redan inlett sitt uppdrag med banker som har en hög nivå av nödlidande lån. Efter publicering av den slutliga vägledningen fortsätter detta uppdrag. Som del av normala tillsynsförväntningar kommer detta även snart att omfatta brev till banker med höga nivåer av nödlidande lån. NPL-breven kommer att innehålla kvalitativa element och fokusera på att säkerställa att banker hanterar och tar itu med nödlidande lån i enlighet med tillsynsförväntningar.

Från tredje kvartalet 2016 uppgick nödlidande lån för betydande institut i euroområdet till 921 miljarder euro. Höga nivåer av nödlidande lån hindrar bankers kapacitet att låna ut till ekonomin och tar dessutom upp värdefull tid för bankledningen. Därför krävs noga övervägda och beslutsamma åtgärder för nödlidande lån. ECB är väl medveten om att det kommer att ta tid att minska de nödlidande lånen. ECB uppmanar även regeringar att agera beslutsamt och att anpassa sina rättsliga ramverk för att underlätta för banker att minska sina nödlidande lån.

Offentliggörandet av vägledningen följer på en samrådsprocess som ägde rum mellan september och november 2016. Ett feedbackdokument med erhållna kommentarer har publicerats på ECB:s webbplats. Det indikerar var ändringar i utkastet till vägledningen har gjorts i den slutgiltiga, offentliggjorda vägledningen.

Frågor från media kan riktas till Ronan Sheridan, tfn +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning