Menu
PRESSMEDDELANDE

ECB:s banktillsyn fattar beslut om tillsynsavgifter för 2014-15

29 april 2015
  • ECB:s tillsynsavgifter för banker ska uppgå till 326 miljoner euro för 2014-15

  • 123 betydande banker ska betala 89 % av kostnaden, 3 500 mindre betydande banker ska betala 11 %

Det totala avgiftsbelopp som ECB ska ta ut för att täcka kostnaderna för sin tillsyn av banksektorn i euroområdet är 326 miljoner euro för perioden 2014-15.

Av detta belopp täcker 30 miljoner euro upplupna kostnader under de två sista månaderna 2014 (fr.o.m. den tidpunkt då det operativa ansvaret för tillsynen övergick till ECB), i enlighet med ECB:s årsredovisning för 2014, och 296 miljoner euro täcker de förväntade utgifterna för hela året 2015.

Som en återspegling av ECB:s tillsynsfokus kommer 289,7 miljoner euro, eller 89 % av totalbeloppet, att tas ut från de 123 betydande banker som står under direkt tillsyn av ECB. Återstående 36,3 miljoner euro, eller 11 %, kommer att tas ut från de cirka 3 500 mindre betydande banker som står under indirekt tillsyn av ECB.
Totalbeloppet 326 miljoner euro för perioden 2014-15 baseras på en preliminär uppskattning i maj 2014 om att kostnaderna skulle komma att ligga på ungefär 300 miljoner euro medan den andel, 11 %, som ska tas ut från banker som står under indirekt tillsyn är lägre än den första uppskattningen på 15 %.

De enskilda avgifterna kommer att beräknas efter bankens betydelse och riskprofil. Alla banker i euroområdet ska lämna in uppgifter för beräkningen av avgiften senast den 1 juli 2015. De totala avgifterna för varje enskild bank kommer sedan att fastställas och räkningar skickas ut i slutet av 2015.

Vartefter ECB:s banktillsyn lär känna bankerna som står under tillsyn bättre, kan områden upptäckas som erfordrar ytterligare tillsyn. Det kan komma att påverka de totala utgifterna för banktillsynen. Det innebär att ECB:s totala tillsynsutgifter först på medellång sikt kommer att ligga på en fast nivå.

Frågor från media kan riktas till Ronan Sheridan, tfn +49 69 1344 7416.

Kontakt för media