Menu


Група за посредничество

За да се гарантира разделението между задачите по паричната политика и по надзора, Групата за посредничество разрешава разногласията по възражение на Управителния съвет срещу проект за решение на Надзорния съвет.

Състав

Един член от всяка участваща държава, избран сред членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет.