Menu

Dikjarazzjoni ta’ privatezza għall-pjattaforma tal-BĊE għar-rappurtar ta’ illegalitajiet

Qafas legali għall-ħarsien tad-dejta applikabbli għall-BĊE

Id-dejta personali kollha tiġi proċessata skont il-liġi tal-UE għall-ħarsien tad-dejta, jiġifieri r- Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE.

X’dejta jiġbor il-BĊE u kif tinġabar?

Il-BĊE jiġbor informazzjoni sensittiva u dejta personali relatati ma’ individwi li jirrappurtaw ksur suspettat ta’ liġi tal-Unjoni Ewropea rilevanti. Il-BĊE jiġbor ukoll informazzjoni sensittiva u dejta personali relatati ma’ individwi li allegatament ikunu kkommettew ksur, kif ukoll partijiet oħra involuti li jissemmew fir-rapporti dwar il-ksur li jiġu sottomessi permezz tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet. Il-BĊE jipproċessa wkoll id-dejta ta’ kwalunkwe individwu impjegat miegħu, jew ma’ awtorità kompetenti nazzjonali (superviżur nazzjonali), kif ukoll id-dejta ta’ kwalunkwe individwu ieħor imsemmi f’rapport dwar ksur jew fil-fajl li jinfetaħ dwar il-każ. Jekk il-BĊE jsib li dawn l-individwi m’għandhom ebda rilevanza għall-każ, ma jibqax jipproċessa d-dejta tagħhom.

Billi każi ta’ ksur ta’ liġi tal-UE rilevanti jistgħu jiġu rappurtati b’mod anonimu permezz tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet, l-individwi li jirrappurtaw ksur suspettat mhumiex obbligati jikxfu d-dejta personali tagħhom. Madankollu, ħadd ma jista’ jkun żgur li, tul il-proċess tal-investigazzjoni ta’ rapport, il-BĊE jista’ jirċievi informazzjoni li jkun fiha dejta tal-identifikazzjoni (inklużi l-isem u l-kunjom, id-data tat-twelid, l-indirizz tal-email u l-indirizz IP ta’ individwu), dejta professjonali (inklużi l-professjoni, il-funzjoni tal-individwu u min iħaddmu) jew dejta finanzjarja (inkluzi dikjarazzjonijiet tas-salarju, kontijiet bankarji u portafolli ta’ titoli).

Min hu responsabbli għall-ipproċessar ta’ dejta personali miġbura permezz tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet?

Il-BĊE hu l-kontrollur għall-ipproċessar ta’ dejta personali miġbura permezz tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet, u s-Sezzjoni tal-Infurzar fi ħdan id-Diviżjoni tal-Infurzar u s-Sanzjonijiet tal-BĊE hi l-unità organizzattiva responsabbli għall-ipproċessar ta’ din id-dejta.

L-informazzjoni sottomessa lill-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet tiġi proċessata esternament f’isem il-BĊE mill-fornitur terz sigur EQS Group AG. EQS Group AG m’għandux aċċess għall-kontenut tas-sottomissjonijiet.

Għaliex, u fuq liema bażi legali, il-BĊE jipproċessa dejta personali?

Il-BĊE żviluppa l-pjattaforma tiegħu għar-rappurtar ta’ illegalitajiet biex tintuża minn kull min, waqt li jaġixxi bona fide, għandu motivi raġonevoli biex jemmen li entità taħt superviżjoni jew awtorità kompetenti (superviżur nazzjonali, imsejjaħ ukoll awtorità kompetenti nazzjonali, jew il-BĊE) tkun ħatja ta’ ksur tal-atti legali msemmija fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 (ir-Regolament MSU) u jixtieq jissottometti informazzjoni rilevanti lill-BĊE.

Id-dejta personali tinġabar u tiġi proċessata skont l-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament 2018/1725 mid-Diviżjoni tal-Infurzar u s-Sanzjonijiet u minn EQS Group AG.

Min għandu aċċess għall-informazzjoni sottomessa u lil min tiġi żvelata?

L-informazzjoni sottomessa permezz tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet tiġi proċessata esternament f’isem il-BĊE minn EQS Group AG, fornitur parti terza. L-informazzjoni sottomessa permezz tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet tiġi proċessata permezz ta’ sistema ta' ħażna cloud b’servers li jinsabu fil-Ġermanja. Utenti tal-BĊE biss għandhom aċċess għall-informazzjoni sottomessa.

Fi ħdan il-BĊE, is-Sezzjoni tal-Infurzar hi responsabbli għall-ipproċessar ta’ rapporti sottomessi permezz tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet, u l-membri tagħha huma marbuta b’reġim strett ta’ kunfidenzjalità. Is-Sezzjoni tal-Infurzar tiddeċiedi jekk għandhiex tibgħat l-informazzjon lil oqsma tax-xogħol kompetenti fi ħdan il-BĊE u/jew lil awtoritajiet kompetenti (s-superviżuri nazzjonali) skont ir-Regolament MSU.

Il-ħsieb tal-BĊE li jipprovdi l-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet hu biss li jirċievi informazzjoni dwar każi ta’ ksur ta’ liġi tal-Unjoni Ewropea rilevanti kommessi minn bank taħt superviżjoni, superviżur nazzjonali jew il-BĊE stess.

Jekk il-BĊE jirċievi rapporti relatati ma’ każi ta’ ksur ta’ liġi tal-UE rilevanti, l-informazzjoni tintbagħat lill-qasam tax-xogħol kompetenti fi ħdan il-BĊE u/jew lis-superviżuri nazzjonali. Madankollu, tali rapporti jiġu trattati mill-BĊE bħala “rapporti protetti”. Dan ifisser li l-BĊE ma jikxef l-identità jew id-dejta personali ta’ ebda persuna jew persuni responsabbli li t/jissometti/u rapport protett permezz tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet mingħajr ma l-ewwel jikseb il-kunsens espliċitu tagħhom - sakemm tali kxif ma jkunx intalab b’ordni tal-qorti fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet ulterjuri jew proċeduri legali sussegwenti.

Jekk il-BĊE jirċievi rapporti mhux relatati ma’ każi ta’ ksur ta’ liġi tal-UE rilevanti iżda li xorta waħda jkunu relatati ma’ kompiti oħra tal-BĊE, l-informazzjoni tintbagħat lill-qasam tax-xogħol kompetenti fi ħdan il-BĊE. L-istandards ġenerali tal-BĊE għall-ħarsien tad-dejta japplikaw.

Jekk il-BĊE jirċievi rapporti li jiddeċiedi li jkunu relatati ma’ każi ta’ ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ liġi tal-UE mhux rilevanti, (eż. kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, il-ħarsien tal-konsumatur jew is-superviżjoni tas-servizzi ta’ ħlas) u li ma jinvolvux kompiti oħra tal-BĊE, hu jħassar id-dejta personali li jkun irċieva mingħajr ma jibgħat ebda informazzjoni. L-istandards ġenerali tal-BĊE għall-ħarsien tad-dejta japplikaw.

Madankollu, każi ta’ ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ liġi tal-UE mhux rilevanti jistgħu jikxfu każi ta’ ksur tar-rekwiżiti prudenzjali. Pereżempju, każi ta’ ksur ta’ dispożizzjoniet kontra l-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT) jistgħu ikunu sintomi ta’ governanza ħażina u mekkaniżmi ta’ kontroll intern ħżiena, li l-istruttura tagħhom hi stabbilita fir-regoli relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu. Għalhekk, tali rapporti jistgħu jiġu trattati mill-BĊE bħala “rapporti protetti” relatati ma’ każi ta’ ksur ta’ liġi tal-UE rilevanti fejn kull każ jitqies fuq il-merti tiegħu, u l-informazzjoni tintbagħat lill-oqsma tax-xogħol kompetenti fi ħdan il-BĊE u/jew lis-superviżuri nazzjonali skont ir-Regolament MSU.

Barra dan, l-informazzjoni li tasal minn rapporti ta’ ksur tista’ tintbagħat mill-BĊE lill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jekk (i) ir-rapporti jkun fihom informazzjoni li tkun rilevanti u meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti ta’ tali awtoritajiet kif previst fil-Ftehim Multilaterali dwar il-modalitajiet prattiċi għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn il-BĊE u l-awtoritajiet kompetenti AML/CFT u (ii) l-informazzjoni tkun relatata mas-sistema u l-kontrolli interni ta’ entità taħt superviżjoni.

Il-BĊE kemm idum iżomm dejta personali sottomessa permezz tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet?

Wara li jingħalaq il-fajl dwar il-każ, id-dejta personali rilevanti kollha tinħażen għal perijodu ta’ żamma fiss kif deskritt hawn taħt.

Jekk rapport li jirċievi l-BĊE jitqies rilevanti għall-kompiti superviżorji tal-BĊE, id-dejta tinħażen għal ħames snin. Jekk rapport ma jitqiesx rilevanti għall-kompiti superviżorji tal-BĊE, iżda xorta waħda jkun relatat ma’ kompiti oħra tal-BĊE, id-dejta tinħażen għal tnax-il xahar. Jekk il-BĊE jiddeċiedi li rapport ma jkunx rilevanti għall-kompiti tal-BĊE, id-dejta tinħażen għal tliet xhur.

Trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi barra l-UE

Il-BĊE huwa parti f'diversi ftehimiet ta’ kooperazzjoni u se jibqa’ jieħu sehem f’arranġamenti ta’ din ix-xorta ma’ awtoritajiet jew organizzazzjonijiet internazzjonali oħra. Dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jitolbu dejta personali minn fajls ta’ każi ta’ rappurtar ta’ illegalitajiet dwar każi ta’ ksur ta’ liġi tal-UE rappurtati. F’dawn il-każi l-BĊE hu obbligat jikkonforma ma’ regoli speċifiċi dwar it-trasferiment ta’ dejta personali lil reċipjenti f’pajjiżi barra l-UE, fejn il-liġi tal-UE tal-ħarsien tad-dejta ma tapplikax. Dawn ir-regoli huma elenkati fil-Kapitlu V tar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Dejta.

Id-drittijiet tiegħek

Inti għandek id-dritt għall-aċċess u l-korrezzjoni tad-dejta personali tiegħek, għar-restrizzjoni jew għall-oġġezzjoni kontra l-ipproċessar tad-dejta tiegħek u, taħt ċerti kundizzjonijiet, id-dritt li titlob li d-dejta tiegħek titħassar. Tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lis-Sezzjoni tal-Infurzar fl-indirizz li ġej:

European Central Bank
DG/SSB/ESA/EN – Enforcement Section
Breach reporting/whistleblowing mechanism
60640 Frankfurt

Għandek ukoll id-dtitt li tikkuntattja lis-Superviżur Ewropew għall-ħarsien tad-Dejta fi kwalunkwe ħin dwar l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek.

Aktar informazzjoni

Tista’ tikkuntattja lill-Uffiċjal tal-BĊE għall-Ħarsien tad-Dejta (dpo@ecb.europa.eu) jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek jew dwar id-drittijiet tiegħek.