Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Мисията на ЕНМ

Европейската централна банка изпълнява надзорните си задачи в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ), който наред с нея включва националните компетентни органи. Европейската централна банка отговаря за ефикасното и последователно функциониране на ЕНМ с оглед на осъществяването на непосредствен и ефикасен банков надзор, като по този начин допринася за сигурността и устойчивостта на банковата система и за стабилността на финансовата система.

В усилията си за постигане на целите ние в ЕНМ придаваме огромно значение на доверието и отчетността. При изпълнението на своите задачи ние спазваме принципа на прозрачност, като същевременно съблюдаваме приложимите изисквания за поверителност. Стремим се към ефикасна комуникация с гражданите на Европа. Ангажираме се да поддържаме връзките си с европейските и националните органи в пълно съответствие с приложимото законодателство и при зачитане на принципа на независимост.

Нашият подход към надзора отговаря на най-високите международни стандарти. Ще прилагаме политиките на ЕС в областта на пруденциалния надзор над банките последователно и ефикасно, въз основа на рамка от най-добри практики за независим, насочен към бъдещето и основаващ се на риска надзор. Съблюдаваме принципа на пропорционалност, зачитаме единството и интегритета на вътрешния пазар и обществения интерес. Спазваме принципите за добро управление и изпълняваме задачите си в дух на сътрудничество и екипност.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал