Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Ühtse järelevalvemehhanismi missioon

Euroopa Keskpank täidab oma järelevalveülesandeid ühtse järelevalvemehhanismi raames, mis hõlmab Euroopa Keskpanka ja riiklikke pädevaid asutusi. Euroopa Keskpank vastutab ühtse järelevalvemehhanismi tõhusa ja järjepideva toimimise eest, et pangandusjärelevalve oleks sekkuva iseloomuga ja tõhus ning toetaks pangandussüsteemi turvalisust ja usaldusväärsust ning finantssüsteemi stabiilsust.

Nende sihtide saavutamisel peab ühtne järelevalvemehhanism äärmiselt oluliseks usaldusväärsust ja aruandekohustust. Oma ülesandeid täidame läbipaistvalt, järgides seejuures täpselt vajalikke konfidentsiaalsusnõudeid. Soovime, et meie suhtlus Euroopa kodanikega oleks tõhus. Meie koostöösuhted Euroopa ja liikmesriikide ametiasutustega peavad täielikult vastama seadustele ning võtma asjakohasel viisil arvesse sõltumatuse põhimõtet.

Meie järelevalvemeetodid lähtuvad rangeimatest rahvusvahelistest nõuetest. Viime sidusalt ja tõhusalt ellu pankade usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet puudutavat Euroopa Liidu poliitikat, tuginedes sõltumatu, ettevaatava ja riskipõhise järelevalve parimate tavade raamistikule. Järgime siseturu proportsionaalsuse, ühtsuse ja terviklikkuse põhimõtet ning avalikke huve. Lähtume heast juhtimistavast ning täidame oma ülesandeid ühistegevuse ja meeskonnatöö vaimus.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine