Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De missie van het SSM

De Europese Centrale Bank voert haar toezichthoudende taken uit binnen het SSM, dat bestaat uit de Europese Centrale Bank en de nationale bevoegde autoriteiten. Om grondig en doeltreffend bankentoezicht te kunnen uitoefenen, is de Europese Centrale Bank verantwoordelijk voor de effectieve en consistente werking van het SSM. Aldus draagt zij bij aan de veiligheid en soliditeit van het bankwezen en aan de stabiliteit van het financiële stelsel.

Bij het nastreven van onze doelstellingen hechten wij in het SSM het grootste belang aan geloofwaardigheid en verantwoording. Bij het uitvoeren van onze taken zijn we transparant, met volledige inachtneming van de geldende vereisten inzake vertrouwelijkheid. Wij streven naar effectieve communicatie met de Europese burger. Onze betrekkingen met Europese en nationale autoriteiten onderhouden wij volledig conform de desbetreffende wetgeving en met passende inachtneming van het onafhankelijkheidsbeginsel.

Wij ontwikkelen een toezichtsaanpak die aan de hoogste internationale normen voldoet. Wij voeren het EU-beleid inzake het prudentieel toezicht op banken op een consistente en effectieve manier uit, op basis van een ‘best practice’-kader voor onafhankelijk, toekomstgericht en risicogebaseerd toezicht. Wij respecteren het evenredigheidsbeginsel, de eenheid en integriteit van de interne markt en het algemeen belang. Wij zijn gecommitteerd aan behoorlijk bestuur en voeren onze taken uit in een geest van samenwerking en teamwerk.

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders