Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

SSM:s verksamhetsmål

Europeiska centralbanken (ECB) utför sina tillsynsuppgifter inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM), vilken består av ECB och nationella behöriga myndigheter. Europeiska centralbanken ansvarar för att SSM fungerar enhetligt och effektivt i syfte att bedriva en ingående och effektiv banktillsyn och bidra till ett säkert och sunt banksystem och till stabilitet i det finansiella systemet.

I syfte att uppnå dessa mål lägger vi i SSM största vikt vid trovärdighet och ansvarighet. Vi utför våra uppgifter på ett öppet och tydligt vis men respekterar samtidigt gällande sekretessregler. Vi eftersträvar en effektiv kommunikation med medborgarna i Europa. I kontakterna med europeiska och nationella myndigheter har vi åtagit oss att handla i enlighet med vad som föreskrivs i lagstiftningen och med hänsyn till oavhängighetsprincipen.

Vi utvecklar ett tillvägagångssätt för tillsyn som uppfyller högsta internationella standarder. Vi vill genomföra EU:s banktillsynspolitik på ett enhetligt och effektivt sätt, baserat på bästa praxis för en oberoende, framtidsinriktad och riskbaserad tillsyn. Vi respekterar proportionalitetsprincipen, den inre marknadens enhetlighet och integritet och allmänhetens intressen. Vi eftersträvar ett gott styre och utför våra arbetsuppgifter i en samarbets- och laganda.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning