Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP avaldab kliima- ja keskkonnariske käsitleva juhendi lõppversiooni pankadele

27. november 2020

  • EKP avaldab juhendi lõppversiooni pärast avaliku konsultatsiooni käigus esitatud märkuste läbivaatamist.
  • Pangad peavad tegema EKP ootuste alusel enesehindamise 2021. aasta alguses.
  • EKP vaatab pankade rakendatavad tavad täies ulatuses läbi 2022. aastal.
  • 2022. aastaks kavandatud järgmine järelevalvealane stressitest hõlmab kliimariske.
  • Ka EKP uuest täiendavast aruandest selgub, et pankade kliima- ja keskkonnariske käsitlevate andmete avalikustamisel esineb märkimisväärset mahajäämust.

Euroopa Keskpank avaldas täna kliima- ja keskkonnariske käsitleva juhendi läbivaadatud lõppversiooni, milles on arvesse võetud avaliku konsultatsiooni käigus saadud tagasisidet. Juhendis selgitatakse, kuidas pangad peaksid EKP ootuste kohaselt neid riske vastutustundlikult ohjama ja asjakohast teavet avalikustama, järgides praegust usaldatavusnõuete raamistikku.

Järgnevalt näeb EKP pankadele ette kaks konkreetset sammu. 2021. aasta alguses peavad pangad tegema juhendis toodud järelevalveootuste alusel enesehindamise ja koostama selle põhjal tegevuskavad. EKP analüüsib pankade hinnanguid ja tegevuskavasid ning käsitleb võimalikke kitsaskohti järelevalvealase dialoogi raames. 2022. aastal vaatab EKP pankade rakendatavad tavad täies ulatuses läbi ja võtab vajaduse korral järelmeetmeid.

Arvestades kliimamuutuste üha suurenevat majandusmõju ja nende tagajärgi pankade finantstegevusele, võtab EKP 2022. aasta järelevalvealases stressitestis vaatluse alla kliimariskid. Täpsemad üksikasjad avaldatakse 2021. aasta jooksul.

EKP avaldas täna ka aruande, milles leitakse, et pankade kliima- ja keskkonnariske käsitlevate andmete avalikustamisel esineb mahajäämust. Ehkki eelmise aastaga võrreldes on olukord veidi paranenud, peavad pangad siiski tegema suuri jõupingutusi, et täiendada avalikustatavat teavet asjakohaste kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete andmetega. 2021. aasta teisel poolel kavatseb EKP välja selgitada allesjäänud lüngad ja neid pankadega arutada.

Avaliku konsultatsiooni käigus sai EKP üle 50 märkuse arvukatelt sidusrühmadelt, sealhulgas pangandussektori esindajatelt. EKP vastused on esitatud tagasiside aruandes.

Kliima- ja keskkonnariske käsitlevat juhendit kohaldatakse viivitamata.

Juhend ning esitatud märkused koos tagasiside aruandega on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Uta Harnischfeger (tel: +49 69 1344 6321).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine