Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zverejnila konečnú verziu všeobecných zásad pre banky týkajúcich sa klimatických a environmentálnych rizík

27. novembra 2020

  • ECB v konečnej verzii všeobecných zásad zohľadnila pripomienky prijaté počas verejnej konzultácie.
  • Banky majú začiatkom roka 2021 na základe očakávaní ECB uskutočniť samohodnotenie.
  • V roku 2022 ECB uskutoční plnohodnotné hodnotenie postupov bánk.
  • Na klimatické riziká sa má zameriavať aj ďalší záťažový test orgánov dohľadu v roku 2022.
  • ECB v osobitnej správe poukazuje na výrazné zaostávanie bánk v zverejňovaní informácií o klimatických a environmentálnych rizikách.

Európska centrálna banka (ECB) dnes v nadväznosti na verejnú konzultáciu zverejnila konečnú upravenú verziu všeobecných zásad ku klimatickým a environmentálnym rizikám. ECB v nich vysvetľuje, čo považuje za obozretné riadenie a transparentné vykazovanie týchto rizík podľa aktuálnych prudenciálnych pravidiel.

ECB bude stav plnenia očakávaní hodnotiť v dvoch krokoch. Začiatkom roka 2021 banky požiada, aby na základe očakávaní stanovených vo všeobecných zásadách vykonali samohodnotenie a následne stanovili akčný plán. Výsledky samohodnotenia a plány bánk ECB posúdi a v rámci dohľadového dialógu ich bude pripomienkovať. V roku 2022 postupy bánk podrobí plnohodnotnému hodnoteniu a podľa potreby prijme konkrétne opatrenia.

Vzhľadom na rastúci význam klimatických zmien pre hospodárstvo a stále viac dôkazov o ich finančných dôsledkoch na banky ECB ďalší záťažový test v roku 2022 uskutoční so zameraním na klimatické riziká. Podrobnejšie informácie budú zverejnené v priebehu roka 2021.

ECB dnes tiež zverejnila správu, ktorá poukazuje na zaostávanie bánk v zverejňovaní informácií o klimatických a environmentálnych rizikách. Hoci od minulého roka došlo k určitému zlepšeniu, banky musia vyvinúť značné úsilie, aby boli zverejňované informácie dostatočne podložené relevantnými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi údajmi. ECB sa v druhej polovici roka 2021 plánuje zamerať na zisťovanie zostávajúcich nedostatkov a rokovať o nich s bankami.

Počas verejnej konzultácie ECB prijala viac ako 50 pripomienok od širokého okruhu zainteresovaných strán vrátane bankového sektora. Odpovede ECB sú k dispozícii v súhrne odpovedí na verejnú konzultáciu.

Všeobecné zásady sa uplatňujú okamžite.

Všeobecné zásady a prijaté pripomienky spolu s odpoveďami sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontaktná osoba pre médiá: Uta Harnischfeger, tel.: +49 69 1344 6321

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)