Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB slutför den samlade bedömningen av nio banker i november 2015

9 oktober 2015
  • Det totala resultatet, samt resultaten bank för bank, av 2015 års samlade bedömning offentliggörs i november
  • Den samlade bedömningen 2014 var ett effektivt verktyg för att ta itu med de kapitalbehov som upptäcktes genom förra årets granskning

ECB:s banktillsyn genomför en samlad bedömning av nio banker 2015, enligt ECB-beslutet tidigare i år. Åtta av de nio bankerna omfattades inte av granskningen 2014.

Bedömningen, bestående av en översyn av tillgångars kvalitet (AQR) och ett stresstest, genomförs av ECB i enlighet med det tillvägagångssätt som användes i förra årets granskning. En bank genomgår endast stresstestet, vilket skjutits upp från förra årets granskning. Resultaten på banknivå kommer att publiceras enligt en mall av liknande format som i granskningen 2014.

Fem av bankerna hade redan blivit betydande 2014 i enlighet med SSM-förordningen, enligt vilken det fastställts huruvida en bank ska stå under direkt tillsyn av ECB eller inte. Kriterierna för detta är att bankens totala tillgångar överstiger 30 miljarder EUR eller 20 % av medlemsstatens BNP, alternativt att den kommit att bli en av de tre mest systemviktiga bankerna i en deltagande medlemsstat.

Det är möjligt att de återstående fyra bankerna kommer att bli betydande i januari 2016 och är således föremål för bedömningen. Detaljer om bankerna under utvärdering finns här.

Under 2014 års samlade bedömning, där en hälsokontroll av 130 institut genomfördes innan ECB tog på sig en direkt tillsyn, upptäcktes ett kapitalunderskott på 25 miljarder EUR vid 25 banker och ett kvarvarande kapitalunderskott vid 13 av dem efter att de åtgärder som genomfördes 2014 tagits i beaktande.

Den samlade bedömningen har varit ett effektivt verktyg i arbetet att genomdriva nödvändiga åtgärder i syfte att öka nivåerna av kärnprimärkapital hos de 13 bankerna, samt för att komma till rätta med de kvalitativa resultat som identifierades under översynen av tillgångars kvalitet för ett bredare urval av deltagande banker. Åtgärder som vidtagits av bankerna innefattar avyttringar, kapitalökande åtgärder och omstruktureringar såväl som förbättringar vad gäller riskhantering och redovisningsförfaranden.

ECB fortsätter att arbeta med dessa och övriga banker som står under direkt tillsyn för att säkerställa att banker har tillräckligt kapital och att risker hanteras med framförhållning i den dagliga tillsynen.

Frågor från media kan riktas till Ronan Sheridan, tfn. +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning