Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • EDITORIAL

ECB-Bankentoezicht wil meer diversiteit binnen banken

Opinie van Frank Elderson en Elizabeth McCaul, respectievelijk vicevoorzitter en lid van de Raad van Toezicht van de ECB

Frankfurt am Main, 15 juni 2021

Begin dit jaar benoemden twee Duitse banken een vrouw in hun bestuur, voor het eerst in hun ruim 100-jarig bestaan. In 2020 schreef een mondiale Amerikaanse bank geschiedenis door als eerste op Wall Street een vrouwelijke CEO te benoemen. Het zijn nieuwe stappen op weg naar meer diversiteit in de leiding van banken.

Maar de verhalen achter de krantenkoppen tonen dat er nog veel meer werk aan de winkel is. Volgens de Europese Bankautoriteit (EBA) heeft slechts 8% van de Europese krediet- en beleggingsinstellingen een vrouwelijke CEO en vrouwen bekleden niet meer dan ongeveer een vijfde van de functies in de leidinggevende organen van de grootste Europese banken. Ook worden vrouwen in het bestuur nog steeds minder betaald. En hoewel Europese wetgeving banken verplicht diversiteitsbeleid te voeren, doet minder dan twee derde dat.

Daarom start de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag een consultatie over de herziene en uitgebreide Gids voor de beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid. Hiermee breidt de ECB haar beoordeling van de geschiktheid van Europese bankbesturen uit naar genderdiversiteit.

De ECB toetst al of het bestuur van een bank collectief over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt om de bank op doeltreffende wijze te sturen, maar kijkt voortaan nadrukkelijk ook of er binnen bankbesturen sprake is van voldoende genderdiversiteit.

We zullen instellingen vragen of ze interne diversiteitsdoelstellingen hebben en in hoeverre ze daaraan voldoen. Wanneer doelstellingen niet worden gehaald, doen we aanbevelingen om dit te verhelpen. Banken die achterblijven in genderdiversiteit krijgen dit expliciet te horen via hun zogenaamde SREP-brief (deze is onderdeel van de jaarlijkse prudentiële toetsing en evaluatie door de ECB). Als duidelijk is dat banken het laten afweten wat betreft het naleven van diversiteitstrategieën, kan het gebeuren dat we ze verplichten dat alsnog te doen.

Bovendien nemen we, in samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten, een aantal toezichtmaatregelen op middellange en lange termijn om de diversiteit binnen de Europese bankbesturen te bevorderen.

Divers leiderschap geldt al lange tijd als de sleutel voor doeltreffend bestuur. Het draagt bij tot onafhankelijke meningsvorming en tot een klimaat waarin beslissingen van de leiding ter discussie kunnen worden gesteld. Bankbesturen die voldoende divers zijn naar geslacht, leeftijd, geografische herkomst, opleiding en beroepsachtergrond hebben een ruimer arsenaal aan informatie, ervaring en waarden tot hun beschikking. Dit is goed voor de besluitvorming en efficiency.

Een divers bestuur is ook beter toegerust om zijn stakeholders en medewerkers te begrijpen, evenals klanten met uiteenlopende achtergronden. Dat kan een troef kan zijn bij het uitbouwen van het klantenbestand. Ook suggereren recente gegevens van de EBA dat een meer diverse leiding waarschijnlijk betere resultaten behaalt. Hoe meer divers een bankbestuur is, hoe opener, evenwichtiger en robuuster de besluitvorming en hoe efficiënter, schokbestendiger en winstgevender de bank kan zijn.

De Europese wetgeving erkent het belang van diversiteit binnen bankbesturen. Banken moeten uitdrukkelijk diversiteit in hun werving bevorderen. Ook moeten zij diversiteit nadrukkelijk als een van de criteria hanteren wanneer ze leden van leidinggevende organen benoemen. Ze zijn formeel verplicht diversiteitsbeleid te voeren en actie te ondernemen als de genderdiversiteit onder een bepaald niveau blijft.

Vanaf de start van het bankentoezicht door de ECB vormt het beoordelen van de betrouwbaarheid en deskundigheid onderdeel van het dagelijks toezicht. Hieronder valt ook een diversiteitstoets.

De eerste resultaten zijn zichtbaar en het streven naar diversiteit lijkt aan kracht te winnen. Europese banken beginnen meer vrouwen aan te stellen, maar het gaat nog steeds te langzaam. Daarom zet de ECB in haar toezichtsrol nu concrete stappen om te stimuleren dat banken en bankbesturen in alle opzichten meer divers worden.

Onze inzet is duidelijk: dat onze instelling, de banken waarop we toezicht houden en financiële instellingen in bredere zin doeltreffender en veiliger worden, en dat ze een goede afspiegeling vormen van de mensen voor wie ze werken: de burgers van Europa.

Deze verkorte versie van de blogpost is op 15 juni verschenen als opiniestuk in de volgende publicaties: Les Echos (Frankrijk), Handelsblatt (Duitsland), Il Sole 24 Ore (Italië), Het Financieele Dagblad (Nederland) en Cinco Días (Spanje).

Klokkenluiders