Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

MNI pārskats

Mazāk nozīmīgas iestādes (MNI) ir visās Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM) iesaistītajās valstīs. Lai gan MNI tirgus daļa šo valstu banku sistēmās ievērojami atšķiras, MNI darbības parasti ir lielākā mērā koncentrētas noteiktos ģeogrāfiskos apgabalos nekā nozīmīgu iestāžu (NI) darbības. Daudzas MNI sniedz pakalpojumus mazākām kopienām vai reģioniem atkarībā no to atrašanās vietas. Turklāt MNI piedāvātie produktu portfeļi parasti ir šaurāki un specializētāki nekā SI piedāvātie produktu portfeļi. Segmenti, kuros specializējušās atsevišķas MNI, ir automobiļu finansēšana, hipotekārie banku pakalpojumi, konkrētu nozaru kreditēšana un vērtspapīru pakalpojumu sniegšana.

Gan turpmāk tekstā, gan ECB MNI uzraudzības ziņojumā atradīsiet sīkāku informāciju par MNI Eiropā. Tā kā daudzas MNI ir institucionālo aizsardzības shēmu (IAS) dalībnieces, iekļauta arī konkrēta informācija par IAS.

MNI sektora pārskats

MNI sektors Eiropā ietver aptuveni 2000 struktūru, kas veic banku darbības, augstākajā konsolidācijas līmenī. Vēl 250 struktūras darbojas kā citu MNI meitasuzņēmumi, savukārt aptuveni 60 MNI darbojas kā atsevišķas filiāles. Kopumā ir 2400 šādu struktūru, kuras uzrauga 21 iesaistītās valsts nacionālās kompetentās iestādes (NKI). Lielākā daļa MNI sektora joprojām ir koncentrēta Vācijā, Austrijā un Itālijā, kur ir lielas decentralizētas krājbanku un/vai kooperatīvo banku sistēmas.

MNI sektors uzņēmējdarbības modeļu dalījumā iesaistītajās valstīs

(balstoties uz struktūru skaitu)

2021. gada decembrī

Avots: ECB aprēķini, balstoties uz VUM iekšējo uzņēmējdarbības modeļu klasifikāciju.
Piezīme. Norādīts MNI un filiāļu skaits augstākajā konsolidācijas līmenī (ieskaitot finanšu tirgus infrastruktūras (FTI)).

Dažādās iesaistītajās valstīs ievērojami atšķiras ne vien MNI sektora tirgus daļa, bet arī MNI galvenie uzņēmējdarbības modeļi valsts līmenī. MNI darbojas dažādos dinamiskos tirgus segmentos, sākot ar patēriņa kredītiem un nekustamā īpašuma kreditēšanu un beidzot ar privātbaņķieru pakalpojumiem un aktīvu pārvaldību. MNI darbības parasti ir lielākā mērā koncentrētas noteiktos ģeogrāfiskos apgabalos nekā NI darbības, un dominējošais uzņēmējdarbības modelis ir neliela apjoma aizdevumi.

MNI sektors valstu dalījumā

(struktūru skaits un kopējie aktīvi)

2021. gada decembrī

Avots: ECB aprēķini.
Piezīme. Norādīts MNI un filiāļu skaits augstākajā konsolidācijas līmenī (ieskaitot FTI).

Plašāka informācija par MNI sektoru pieejama šādās ECB publikācijās:

IAS pārskats

Institucionālā aizsardzības shēma (IAS) Kapitāla prasību regulā (CRR) definēta kā līgumiska vai likumiska vienošanās par atbildību, kas aizsargā tajā iesaistītās iestādes un it sevišķi nodrošina to likviditāti un maksātspēju, lai nepieciešamības gadījumā izvairītos no bankrota. Kompetentās iestādes saskaņā ar CRR noteikumiem var piemērot atbrīvojumu no dažu prudenciālo prasību piemērošanas (piemēram, attiecībā uz likviditāti saskaņā ar CRR 8. panta 4. punktu vai attiecībā uz riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķinu, kurā ņem vērā grupas iekšējos riska darījumus saskaņā ar CRR 113. panta 7. punktu) vai ļaut piešķirt noteiktus atbrīvojumus IAS iesaistītajām iestādēm (piemēram, piemērot zemāku procentuālo attiecību izejošajām naudas plūsmām un augstāku procentuālo attiecību ienākošajām naudas plūsmām, veicot likviditātes seguma rādītāja (LCR) aprēķinu saskaņā ar CRR 422. panta 8. punktu un 425. panta 4. punktu).

Pašlaik IAS tiek atzītas CRR mērķiem četrās VUM iesaistītajās valstīs – Austrijā, Vācijā, Itālijā un Spānijā. IAS ir ievērojama nozīme, jo to dalībnieki veido aptuveni 50% no euro zonas bankām un to turējumā ir aptuveni 10% no banku sistēmas kopējiem aktīviem. Faktiski gan NI, kurām piemēro ECB banku uzraudzību, gan MNI bieži vien ir vienas un tās pašas IAS dalībnieces. Divi galvenie IAS aptvertie sektori četrās attiecīgajās euro zonas valstīs ir kooperatīvās bankas un krājbankas.

2016. gadā ECB publicēja pamatnostādnes par to, kā jānovērtē IAS un jākoordinē ECB un NKI darbība šajā jomā. Pamatojoties uz tām, ECB un NKI saskaņoti novērtē jaunus IAS pieteikumus, vienlaikus konsekventi kontrolējot IAS nepārtrauktu atbilstību juridiskajām prasībām.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana