Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Predstavitev manj pomembnih institucij

Manj pomembne institucije se nahajajo v vsaki državi, ki sodeluje v enotnem mehanizmu nadzora (EMN). Medtem ko se tržni delež manj pomembnih institucij v nacionalnih bančnih sistemih med državami zelo razlikuje, so aktivnosti teh institucij običajno geografsko bolj skoncentrirane kot aktivnosti pomembnih institucij. Številne manj pomembne institucije zagotavljajo storitve manjšim skupnostim ali regijam, in sicer odvisno od njihove lokacije. Poleg tega so portfelji produktov, ki jih ponujajo takšne institucije, običajno ožji in bolj specializirani od portfeljev, ki jih ponujajo pomembne institucije. Med segmenti, v katerih so nekatere manj pomembne institucije specializirane, so financiranje nakupa avtomobilov, hipotekarno bančništvo, posojila določenim sektorjem ter zagotavljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji.

V nadaljevanju in v poročilu ECB o nadzoru manj pomembnih institucij boste našli podrobnejše informacije o manj pomembnih institucijah v Evropi. Vključene so tudi specifične informacije o institucionalnih shemah za zaščito vlog, saj je veliko število manj pomembnih institucij članic takšne institucionalne sheme.

Predstavitev sektorja manj pomembnih institucij

V sektorju manj pomembnih institucij v Evropi je na najvišji ravni konsolidacije približno 2.000 bančnih subjektov. Dodatnih 250 subjektov posluje kot podrejena družba drugih manj pomembnih institucij, medtem ko približno 60 manj pomembnih institucij posluje kot posamezna podružnica. Skupno število znaša približno 2.400 subjektov, ki jih nadzirajo pristojni nacionalni organi v 21 sodelujočih državah. Večina sektorja manj pomembnih institucij je še vedno skoncentrirana v Nemčiji, Avstriji in Italiji, kjer so veliki decentralizirani sistemi hranilnic oziroma zadružnih bank.

Sektor manj pomembnih institucij po poslovnih modelih v sodelujočih državah

(število subjektov)

December 2021

Vir: izračuni ECB na podlagi klasifikacije notranjih poslovnih modelov v enotnem mehanizmu nadzora.
Opomba: Število manj pomembnih institucij in podružnic na najvišji ravni konsolidacije (vključno z infrastrukturami finančnih trgov).

Sodelujoče države se bistveno razlikujejo ne samo po tržnem deležu sektorja manj pomembnih institucij, ampak tudi po prevladujočem poslovnem modelu manj pomembnih institucij na nacionalni ravni. Tako so manj pomembne institucije na primer prisotne v različnih dinamičnih tržnih segmentih, od potrošniških kreditov in nepremičninskih posojil do zasebnega bančništva in upravljanja premoženja. Aktivnosti manj pomembnih institucij so običajno geografsko bolj skoncentrirane kot aktivnosti pomembnih institucij, pri čemer je glavni poslovni model kreditiranje prebivalstva.

Sektor manj pomembnih institucij po državah

(število subjektov in bilančna vsota)

December 2021

Vir: izračuni ECB.
Opomba: Število manj pomembnih institucij in podružnic na najvišji ravni konsolidacije (vključno z infrastrukturami finančnih trgov).

Več informacij o sektorju manj pomembnih institucij je na voljo v naslednjih publikacijah ECB:

Predstavitev institucionalne sheme za zaščito vlog

Institucionalna shema za zaščito vlog je v uredbi o kapitalskih zahtevah (CRR) opredeljena kot pogodbeno ali zakonsko določena ureditev odgovornosti, ki (i) ščiti institucije članice ter (ii) zagotavlja, da imajo potrebno likvidnost in kapitalsko ustreznost, da se po potrebi prepreči stečaj. Pristojni organi lahko v skladu s pogoji iz CRR v primeru institucij, ki so članice institucionalne sheme za zaščito vlog, izvzamejo izbrane bonitetne zahteve (na primer glede likvidnosti v skladu s členom 8(4) CRR ali glede upoštevanja izpostavljenosti znotraj skupine pri izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členom 113(7) CRR) ali dovolijo nekatera odstopanja (na primer uporabo nižjih odstotkov odlivov in višjih odstotkov prilivov pri izračunu količnika likvidnostnega kritja (člena 422(8) in 425(4) CRR).

Za namene CRR so institucionalne sheme za zaščito vlog trenutno priznane v štirih državah, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu nadzora: v Avstriji, Nemčiji, Italiji in Španiji. Pomen institucionalnih shem za zaščito vlog je precejšen, saj njihove članice predstavljajo približno 50% bank v euroobmočju ter približno 10% bilančne vsote celotnega bančnega sistema. Dejansko so članice iste institucionalne sheme za zaščito vlog pogosto pomembne institucije, ki jih nadzira ECB, kakor tudi manj pomembne institucije. Glavna sektorja, zajeta v institucionalno shemo za zaščito vlog v omenjenih štirih državah v euroobmočju, sta sektor zadružnih bank in sektor hranilnic.

ECB je leta 2016 objavila smernici o tem, kako ocenjevati institucionalne sheme za zaščito vlog in usklajevati aktivnosti ECB in pristojnih nacionalnih organov na tem področju. Smernici zagotavljata, da ECB in pristojni nacionalni organi poenoteno ocenjujejo nove prošnje v zvezi z institucionalnimi shemami za zaščito vlog ter skladno spremljajo sheme, da bi zagotovili izpolnjevanje pravnih zahtev.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo