Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prehľad menej významných inštitúcií

Menej významné inštitúcie (less significant institutions – LSI) sa nachádzajú v každej krajine zapojenej do jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM). Zatiaľ čo trhový podiel LSI v národných bankových systémoch sa z krajiny na krajinu značne líši, ich činnosti sú zvyčajne geograficky koncentrovanejšie než činnosti významných inštitúcií. Mnohé LSI poskytujú služby menším komunitám alebo regiónom, v závislosti od ich umiestnenia. Ich paleta ponúkaných produktov je okrem toho v porovnaní s významnými inštitúciami zvyčajne užšia a špecializovanejšia. Medzi segmenty, na ktoré sa niektoré LSI špecializujú, patrí financovanie automobilov, hypotekárne bankovníctvo, poskytovanie úverov vybraným sektorom a poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov.

Bližšie informácie o LSI v Európe nájdete v ďalšom texte a v správe ECB o dohľade nad menej významnými inštitúciami. Nájdete tu aj konkrétne informácie o schémach inštitucionálneho zabezpečenia, do ktorých je veľký počet LSI zapojený.

Prehľad sektora LSI

Sektor LSI v Európe pozostáva z približne 2 000 bankových subjektov na najvyššej úrovni konsolidácie. Ďalších 250 subjektov pôsobí v pozícii dcérskych spoločností iných LSI, zatiaľ čo približne 60 LSI pôsobí ako jednotlivé pobočky. To spolu znamená približne 2 400 subjektov, nad ktorými vykonávajú dohľad príslušné vnútroštátne orgány 21 zúčastnených krajín. Väčšina sektora LSI sa i naďalej sústreďuje v Nemecku, Rakúsku a Taliansku, kde existujú veľké decentralizované systémy sporiteľní a družstevných bánk.

Sektor LSI podľa obchodného modelu v jednotlivých zúčastnených krajinách

(podľa počtu subjektov)

Stav v decembri 2021

Zdroj: Výpočty ECB na základe internej klasifikácie obchodných modelov SSM.
Poznámka: Počet LSI a pobočiek na najvyššej úrovni konsolidácie (vrátane infraštruktúr finančného trhu)

V zúčastnených krajinách sa značne líši nielen trhový podiel LSI, ale aj ich ťažiskové obchodné modely na národnej úrovni. Platí to aj pre prítomnosť LSI v rôznych dynamických trhových segmentoch, od spotrebiteľských úverov a úverov na kúpu nehnuteľností až po súkromné bankovníctvo a správu aktív. Činnosti LSI sú zvyčajne geograficky koncentrovanejšie ako činnosti významných inštitúcií, pričom ich prevládajúcim obchodným modelom je poskytovanie retailových úverov.

Sektor LSI podľa krajín

(počet subjektov a celkové aktíva)

Stav v decembri 2021

Zdroj: Výpočty ECB.
Poznámka: Počet LSI a pobočiek na najvyššej úrovni konsolidácie (vrátane infraštruktúr finančného trhu).

Viac informácií o sektore LSI nájdete v týchto publikáciách ECB:

Prehľad schém inštitucionálneho zabezpečenia

Schéma inštitucionálneho zabezpečenia (institutional protection scheme – IPS) je v nariadení o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Regulation – CRR) definovaná ako zmluvný alebo zákonný systém ručenia, ktorý i) chráni zúčastnené členské inštitúcie a ii) v prípade potreby zabezpečuje likviditu a platobnú schopnosť potrebnú na odvrátenie úpadku. Príslušné orgány môžu v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení CRR v prípade členských inštitúcií IPS upustiť od vybraných prudenciálnych požiadaviek – napríklad pokiaľ ide o likviditu podľa článku 8 ods. 4 CRR alebo o zohľadňovanie vnútroskupinových expozícií pri výpočte hodnoty rizikovo vážených expozícií podľa článku 113 ods. 7 CRR – alebo povoliť určité výnimky (napr. uplatňovanie nižšieho záporného peňažného toku a vyššieho kladného peňažného toku v percentuálnom vyjadrení na výpočet ukazovateľa likviditného krytia (článok 422 ods. 8 a článok 425 ods. 4 CRR).

IPS v súčasnosti na účely CRR uznávajú štyri krajiny zapojené do jednotného mechanizmu dohľadu: Nemecko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko. Význam IPS je podstatný vzhľadom na to, že ich členovia tvoria približne 50 % bánk eurozóny a vlastnia približne 10 % celkových aktív bankového systému. V skutočnosti sú významné inštitúcie podliehajúce bankovému dohľadu ECB i menej významné inštitúcie často členmi tej istej IPS. Dvomi hlavnými sektormi, ktoré sú kryté schémami inštitucionálneho zabezpečenia v uvedených štyroch krajinách eurozóny, sú družstevné banky a sporiteľne.

V roku 2016 ECB zverejnila usmernenia o postupe hodnotenia schém inštitucionálneho zabezpečenia a koordinácie činností ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov v tejto oblasti. Usmernenia zabezpečujú jednotný postup ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov pri posudzovaní nových žiadostí IPS a konzistentné monitorovanie priebežného plnenia právnych požiadaviek zo strany IPS.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)