Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

MSĮ apžvalga

Mažiau svarbios įstaigos (MSĮ) yra įsikūrusios kiekvienoje Bendrame priežiūros mechanizme (BPM) dalyvaujančioje šalyje. Nors MSĮ rinkos dalis kiekvienos iš šių šalių bankų sistemoje yra skirtinga, MSĮ veikla paprastai yra geografiškai labiau koncentruota nei svarbių įstaigų (SĮ) veikla. Daugelis MSĮ teikia paslaugas mažesnėms bendruomenėms ar regionams, priklausomai nuo jų buvimo vietos. Be to, MSĮ siūlomų produktų portfeliai paprastai yra siauresni ir labiau specializuoti nei SĮ portfeliai. Kai kurios MSĮ specializuojasi tokiuose segmentuose kaip, pavyzdžiui, automobilių įsigijimo finansavimas, hipotekinė bankininkystė, skolinimas konkretiems sektoriams ir su vertybiniais popieriais susijusių paslaugų teikimas.

Toliau šiame tinklalapyje ir ECB MSĮ priežiūros ataskaitoje rasite išsamesnės informacijos apie MSĮ Europoje. Pateikiama ir tam tikra informacija apie institucines užtikrinimo sistemas (IUS), nes nemažai MSĮ yra IUS narės.

MSĮ sektoriaus apžvalga

Europoje MSĮ sektorių sudaro apie 2000 bankų subjektų, skaičiuojant aukščiausiu konsolidavimo lygiu. Dar 250 subjektų veikia kaip kitų MSĮ patronuojamosios įmonės, o maždaug 60 MSĮ veikia kaip atskiri filialai. Kartu tai yra apie 2400 subjektų, kuriuos prižiūri 21 dalyvaujančios šalies nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI). Didžioji MSĮ sektoriaus dalis tebėra susitelkusi Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje – šiose šalyse yra didelės decentralizuotos taupymo ir (arba) kooperatinių bankų sistemos.

MSĮ sektorius pagal verslo modelį dalyvaujančiose šalyse

(subjektų skaičius)

2021 m. gruodžio mėn.

Šaltinis: ECB skaičiavimai, pagrįsti BPM vidaus verslo modelių klasifikavimu.
Pastaba: MSĮ ir filialų skaičius aukščiausiu konsolidavimo lygiu (įskaitant finansų rinkos infrastruktūras (FRI)).

Dalyvaujančiose šalyse labai skiriasi ne tik MSĮ sektoriaus rinkos dalis – tas pats pasakytina ir apie nacionaliniu lygmeniu vyraujančius MSĮ verslo modelius. MSĮ dalyvauja įvairiuose dinamiškuose rinkos segmentuose, nuo vartojimo kreditų ir paskolų nekilnojamajam turtui įsigyti iki privačios bankininkystės ir turto valdymo. MSĮ veikla paprastai yra labiau geografiškai koncentruota nei SĮ veikla, o mažmeninis skolinimas yra vyraujantis verslo modelis.

MSĮ sektorius pagal šalis

(subjektų skaičius ir viso turto dydis)

2021 m. gruodžio mėn.

Šaltinis: ECB skaičiavimai.
Pastaba: MSĮ ir filialų skaičius aukščiausiu konsolidavimo lygiu (įskaitant FRI).

Daugiau informacijos apie MSĮ sektorių rasite šiuose ECB leidiniuose:

IUS apžvalga

Pagal Kapitalo reikalavimų reglamente (KRR) pateiktą apibrėžtį, institucinė užtikrinimo sistema (IUS) yra sutartimi arba įstatais nustatytas susitarimas prisiimti įsipareigojimus prireikus i) saugoti savo įstaigas nares ir ii) užtikrinti jų likvidumą bei mokumą, kad būtų išvengta bankroto. Kompetentingos institucijos, laikydamosi KRR nustatytų sąlygų, gali netaikyti pasirinktų prudencinių reikalavimų (pvz., dėl likvidumo pagal KRR 8 straipsnio 4 dalį arba dėl grupės vidaus pozicijų įtraukimo apskaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas pagal KRR 113 straipsnio 7 dalį) arba leisti taikyti tam tikras nukrypti leidžiančias nuostatas (pvz., leisti taikyti mažesnę netenkamų pinigų srauto procentinę dalį ir didesnę gaunamų pinigų srauto procentinę dalį skaičiuojant LCR (KRR 422 straipsnio 8 dalis ir 425 straipsnio 4 dalis)) IUS įstaigoms narėms.

Šiuo metu KRR tikslais IUS pripažįstamos keturiose BPM dalyvaujančiose šalyse: Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje. IUS svarba yra didelė, nes apie 50 % euro zonos bankų yra šių sistemų nariai ir valdo apie 10 % viso bankų sistemos turto. Iš tiesų SĮ, kurias tiesiogiai prižiūri ECB, ir MSĮ dažnai yra tos pačios IUS narės. Keturiose nagrinėjamose euro zonos šalyse du pagrindiniai sektoriai, kuriuos padengia IUS, yra kooperatiniai ir taupomieji bankai.

2016 m. ECB paskelbė gaires apie IUS vertinimą ir ECB bei NKI atitinkamų veiksmų derinimą. Šiomis gairėmis užtikrinama, kad ECB ir NKI vienodai vertintų naujas paraiškas dėl IUS ir kad būtų nuosekliai vykdoma stebėsena, ar IUS tenkina joms nustatytus teisinius reikalavimus.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus