Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Přehled LSI

Méně významné instituce (LSI) se nacházejí v každé zemi, která se účastní jednotného mechanismu dohledu (SSM). Zatímco podíl LSI na vnitrostátních bankovních systémech se v těchto zemích značně liší, činnosti LSI mají tendenci být geograficky koncentrovanější než činnosti významných institucí (SI). Mnohé LSI poskytují služby menším komunitám nebo regionům v závislosti na jejich zeměpisném umístění. Kromě toho jsou produktová portfolia nabízená ze strany LSI obvykle užší a specializovanější než portfolia nabízená ze strany SI. Mezi segmenty, na které se některé LSI specializují, patří financování pořízení automobilů, hypoteční bankovnictví, poskytování úvěrů konkrétním odvětvím a poskytování služeb v oblasti cenných papírů.

Níže i ve zprávě ECB o dohledu nad LSI naleznete podrobnější informace o LSI v Evropě. Zahrnuty jsou rovněž specifické informace o institucionálních systémech ochrany, neboť velký počet LSI je členem jednoho z těchto systémů.

Přehled odvětví LSI

Sektor LSI v Evropě se na nejvyšší úrovni konsolidace skládá z přibližně 2 000 bankovních subjektů. Dalších 250 subjektů působí jako dceřiné společnosti jiných LSI, zatímco přibližně 60 LSI působí jako jednotlivé pobočky. To představuje přibližně 2 400 subjektů, nad nimiž vykonávají dohled příslušné vnitrostátní orgány 21 zúčastněných zemí. Převážná část sektoru LSI je stále soustředěna v Německu, Rakousku a Itálii, kde existují velké decentralizované systémy spořitelen nebo družstevních záložen.

Sektor LSI podle obchodního modelu v jednotlivých zúčastněných zemích

(podle počtu subjektů)

K prosinci 2021

Zdroj: Výpočty ECB založené na klasifikaci SSM pro interní obchodní modely.
Pozn.: Počet LSI a poboček na nejvyšší úrovni konsolidace (včetně infrastruktur finančního trhu)

Není to jen tržní podíl sektoru LSI, který se v zúčastněných zemích značně liší – totéž platí pro převažující obchodní modely LSI na vnitrostátní úrovni. To zahrnuje přítomnost LSI v různých dynamických segmentech trhu, od spotřebitelských úvěrů a úvěrů na nemovitosti až po soukromé bankovnictví a správu aktiv. Činnosti v oblasti LSI mají tendenci být geograficky koncentrovanější než činnosti SI, přičemž převládajícím obchodním modelem jsou retailové úvěry.

Sektor LSI podle zemí

(počet subjektů a celková aktiva)

K prosinci 2021

Zdroj: Výpočty ECB.
Pozn.: Počet LSI a poboček na nejvyšší úrovni konsolidace (včetně infrastruktur finančního trhu).

Další informace o sektoru LSI naleznete v následujících publikacích ECB:

Přehled IPS

Podle nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) je institucionální systém ochrany (IPS) smluvní nebo právními předpisy stanovenou dohodou o závazku, která i) chrání své členské instituce a ii) zajišťuje jejich likviditu a solventnost k odvrácení úpadku, je-li to nezbytné. Příslušné orgány mohou v souladu s podmínkami stanovenými v CRR upustit od vybraných obezřetnostních požadavků – například na likviditu podle čl. 8 odst. 4 CRR nebo na zohlednění expozic uvnitř skupiny při výpočtu objemů rizikově vážených expozic podle čl. 113 odst. 7 CRR – nebo povolit určité odchylky (např. použití nižšího podílu odlivu a vyššího podílu přílivu pro výpočet LCR (čl. 422 odst. 8 a čl. 425 odst. 4 CRR) pro členské instituce IPS.

IPS jsou v současné době uznávány pro účely CRR ve čtyřech zemích účastnících se SSM: v Rakousku, Německu, Itálii a ve Španělsku. IPS jsou značně relevantní vzhledem k tomu, že jejich členové tvoří přibližně 50 % bank v eurozóně a drží přibližně 10 % celkových aktiv bankovního systému. SI pod bankovním dohledem ECB a LSI jsou ve skutečnosti často členy téhož IPS. Dvěma hlavními sektory, na něž se vztahují IPS v uvedených čtyřech zemích eurozóny, jsou družstevní záložny a spořitelny.

V roce 2016 ECB zveřejnila obecné zásady pro hodnocení IPS a pro koordinaci činností ECB a vnitrostátních příslušných orgánů v tomto ohledu. Obecné zásady zajišťují, aby ECB i vnitrostátní příslušné orgány hodnotily nové žádosti o IPS harmonizovaně a současně aby konzistentně monitorovaly IPS, aby bylo zajištěno dodržování legislativních požadavků z jejich strany.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)