ECB:s organisationsstruktur

Det krävdes förändringar i ECB:s befintliga organisation när den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) inrättades, bl.a. behövdes nya affärsområden.

Nya affärsområden

Mikrotillsynsfunktionen har organiserats i fyra generaldirektorat (GD) och ett sekretariat för tillsynsnämnden.

  • Generaldirektoraten Mikrotillsyn I och II kommer att sköta den direkta dagliga tillsynen av betydande banker.
  • GD Mikrotillsyn III ansvarar för översynen av de nationella tillsynsmyndigheternas tillsyn av mindre betydande banker.
  • GD Mikrotillsyn IV utför övergripande och specialiserade uppgifter avseende alla banker som står under ECB:s tillsyn och bidrar med specialkunskap i specifika aspekter av tillsyn.
  • Ett särskilt sekretariat bistår tillsynsnämnden och ger stöd vid utarbetandet av tillsynsbeslut.

Gemensamma tjänster

Ett antal befintliga enheter och tjänster vid ECB bidrar också med stöd för tillsynsuppgifterna.

Dessa tjänster (t.ex. IT, HR, budget, juridik, statistik, kommunikation och administration) tillhandahålls genom ECB:s affärsområden. Detta tillvägagångssätt utesluter dubbelarbete och bidrar till att tjänsterna utförs på ett snabbt och effektivt sätt.