Menu

Výsledky komplexného hodnotenia z roku 2014

Komplexné hodnotenie v roku 2014 bolo previerkou finančného stavu 130 bánk v eurozóne (vrátane Litvy) predstavujúcich približne 82 % všetkých bankových aktív.

Hodnotenie, ktoré vykonávala ECB spolu s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu od novembra 2013 do októbra 2014, predstavovalo dôležitý krok v rámci príprav na začiatok plnohodnotného fungovania jednotného mechanizmu dohľadu.

V číslach
Počet hodnotených bánk 130 (vrátane troch litovských bankových skupín)
Trvanie 12 mesiacov
Hodnotené bankové aktíva (v %) približne 82 %
Počet zapojených vnútroštátnych orgánov dohľadu 26
Počet zapojených pracovníkov dohľadu približne 6 000

Na záver komplexného hodnotenia boli zverejnené súhrnné výsledky i údaje na úrovni jednotlivých bánk, ako aj odporúčania na prijatie opatrení dohľadu.

Video na vysvetlenie protokolu s výsledkami

Rakúsko
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
BelgickoCyprusEstónskoFínskoFrancúzskoNemecko
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Údaj Realizované pokuty/náklady na súdne spory v období od 1. januára do 30. septembra 2014 (očistené o rezervy) uvedený na poslednej strane protokolu o transparentnosti Európskeho orgánu pre bankovníctvo pre Deutsche Bank bol upravený tak, aby zodpovedal sume uvedenej v položke C7 (Uložené pokuty/vzniknuté náklady na súdne spory v období od januára do septembra 2014 (očistené o rezervy)) v protokole na zverejňovanie výsledkov komplexného hodnotenia.
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
GréckoÍrskoTaliansko
Banco Popolare – Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna – Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano – Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza – Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LotyšskoLitvaLuxembursko
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (dcérske spoločnosti: Banque Internationale à Luxembourg a KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
MaltaHolandskoPortugalskoSlovenskoSlovinsko
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Španielsko

Ďalšie kroky

Nedostatky zistené počas kontroly kvality aktív alebo na základe základného scenára záťažového testu je potrebné odstrániť do konca apríla 2015, nedostatky zistené na základe nepriaznivého scenára záťažového testu do konca júla 2015.

Počínajúc novembrom sa budú zistenia zohľadňovať v rámci priebežného výkonu dohľadu ECB. Konkrétne to znamená, že budú zohľadnené v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) počas priebežného hodnotenia rizík, mechanizmov riadenia a kapitálového a likviditného vybavenia bánk.

Fázy

Komplexné hodnotenie tvorili dva hlavné piliere:

  • hodnotenie kvality aktív – s cieľom zvýšiť transparentnosť bankových expozícií vrátane primeranosti oceňovania aktív a kolaterálu a súvisiacich rezerv,
  • záťažový test – na otestovanie odolnosti bankových súvah, uskutočnený v úzkej spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo.
Proces prepájania výsledkov

Preverené výsledky záťažového testu boli v rámci tzv. procesu prepájania výsledkov prepojené s výsledkami hodnotenia kvality aktív.

Práve týmto procesom sa komplexné hodnotenie odlišuje od všetkých ostatných predchádzajúcich európskych hodnotení. Proces prepojil a prehĺbil hodnotenie kvality aktív viazané na konkrétny časový bod a perspektívne zameraný záťažový test, čím zároveň zdokonalil celkové hodnotenie.

Úplné výsledky hodnotenia kvality aktív boli zakomponované do výsledkov záťažového testu všetkých bánk prostredníctvom úpravy východiskových súvahových pozícií.

Metodika

V prípade hodnotenia kvality aktív i základného scenára záťažového testu komplexné hodnotenie vychádzalo z referenčnej hodnoty 8 % základného kapitálu Tier 1 v zmysle definície nariadenia o kapitálových požiadavkách IV a smernice o kapitálových požiadavkách vrátane prechodných ustanovení.

V rámci záťažového testu sa na otestovanie odolnosti bánk použil základný i nepriaznivý scenár. V základnom scenári sa hospodárstvo EÚ vyvíja v súlade s prognózami Európskej komisie do roku 2016, zatiaľ čo v nepriaznivom scenári sa makroekonomický vývoj jednoznačne zhoršuje.

ECB na vývoji metodiky záťažového testu úzko spolupracovala s EBA a zároveň s Európskym výborom pre systémové riziká, ktorý vypracoval nepriaznivý scenár záťažového testu. Základný scenár vývoja vypracovala Európska komisia.

Tlačová správa EBA

Postup

Komplexné hodnotenie uskutočnila ECB v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi zúčastnených členských krajín a s podporou nezávislých tretích strán.

ECB bola zodpovedná za:

  • riadenie hodnotenia,
  • plánovanie podoby a stratégie hodnotenia,
  • monitorovanie realizácie hodnotenia v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi,
  • priebežnú kontrolu kvality,
  • zber, konsolidáciu a zverejnenie výsledkov,
  • finalizáciu a zverejnenie celkového hodnotenia.

Príslušné vnútroštátne orgány boli zodpovedné za výkon hodnotenia v jednotlivých krajinách, vďaka čomu bolo možné optimálne využiť miestne vedomosti a odborné znalosti.

V záujme konzistentného výkonu hodnotenia na úrovni bánk i krajín boli zavedené opatrenia na zabezpečenie kvality.