Menu

Zoznam národných internetových stránok a formulárov používaných v povoľovacích konaniach

Žiadosti a oznámenia súvisiace s povoľovacími konaniami sa podávajú vnútroštátnym orgánom dohľadu, t. j. príslušným vnútroštátnym orgánom.

Banky by mali na podávanie žiadostí a oznámení používať národné formuláre (ak sú k dispozícii).

Austria Belgium Cyprus Estonia Finland
  • Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosťFI / SV
  • Udeľovanie licenciíFI / SV
  • Kvalifikované účastiFI / SV
France Germany Greece Ireland Italy Latvia Lithuania Luxemburg Malta The Netherlands Portugal Slovakia Slovenia Spain