Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB stärker samarbetet med de sex EU-länder som inte ingår i den europeiska banktillsynen

25 januari 2023

  • ECB undertecknar samförståndsavtal med nationella behöriga myndigheter i de sex EU-medlemsstater som inte ingår i den europeiska banktillsynen.
  • De länder som omfattas av samförståndsavtalet är Tjeckien, Danmark, Ungern, Polen, Rumänien och Sverige.
  • Detta avtal stärker tillsynssamarbetet genom informationsutbyte och främjar en gemensam tillsynskultur.

Europeiska centralbanken (ECB) har slutit ett multilateralt samförståndsavtal med de nationella behöriga myndigheterna i de sex EU-medlemsstater som inte ingår i den europeiska banktillsynen. Samförståndsavtalet kommer att utgöra en ram för Tjeckien, Danmark, Ungern, Polen, Rumänien och Sverige att utbyta information och samordna tillsynsverksamheten.

Avtalet syftar till att ytterligare stärka tillsynssamarbetet på europeisk nivå. Det bygger på den redan starka samarbetskultur som råder mellan ECB och icke deltagande nationella behöriga myndigheter i EU och som bygger vidare på Europeiska bankmyndighetens arbete.

Samförståndsavtalet utgör en ram för medlemsstaterna att regelbundet utbyta information om tillsynsfrågor och annat som rör gränsöverskridande institut under tillsyn samt om tillsynsmetoder, tillvägagångssätt och tillsynsprioriteringar.

I samförståndsavtalet uppmuntras även ECB och de nationella behöriga myndigheterna att informera varandra om planerade åtgärder som kan vara av betydelse för en annan myndighets arbetsuppgifter. Detta kan i tider av stress bidra till att minska fragmenteringsriskerna på de europeiska bankmarknaderna.

I och med den starka sammanlänkningen av banksektorer är ECB mån om att stärka samarbetet med de nationella behöriga myndigheterna i de medlemsstater som inte deltar i den europeiska banktillsynen. Vissa banker som står under ECB:s tillsyn har dotterbolag eller betydande kreditexponeringar mot dessa medlemsstater och bedriver en väsentlig del av sin verksamhet där. Vissa institut baserade i icke deltagande medlemsstater har även en betydande närvaro i jurisdiktioner som står under tillsyn av den europeiska banktillsynen.

Samförståndsavtalet ingås i enlighet med den rättsliga skyldigheten för ECB och Europeiska unionens behöriga myndigheter att underteckna ett samförståndsavtal om tillsyn i enlighet med artikel 3.6 i SSM-förordningen.

Frågor från media kan riktas till Clara Martín Marqués, tfn +49 69 1344 17919.

För information

  • ECB förhandlar fram samförståndsavtal med nationella och internationella myndigheter för att upprätta stabila ramar för samarbete och informationsutbyte för samordnad tillsyn av banker och deras gränsöverskridande dotterbolag och filialer. Samförståndsavtalen publiceras på en särskild sida på ECB:s webbplats för banktillsyn.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning