Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC rozwija współpracę z sześcioma państwami członkowskimi UE nieuczestniczącymi w europejskim nadzorze bankowym

25 stycznia 2023

  • EBC podpisał protokół ustaleń z właściwymi organami krajowymi z sześciu państw członkowskich UE, które nie uczestniczą w europejskim nadzorze bankowym.
  • Protokół obejmuje Czechy, Danię, Polskę, Rumunię, Szwecję i Węgry.
  • Jego celem jest zacieśnienie współpracy nadzorczej drogą wymiany informacji oraz krzewienie wspólnej kultury nadzoru.

Europejski Bank Centralny (EBC) i właściwe organy krajowe z sześciu państw członkowskich UE, które nie uczestniczą w europejskim nadzorze bankowym, zawarły wielostronny protokół ustaleń. Na jego podstawie Czechy, Dania, Polska, Rumunia, Szwecja i Węgry będą mogły dzielić się informacjami i koordynować działania nadzorcze.

Celem porozumienia jest dalszy rozwój współpracy nadzorczej na poziomie europejskim. Opiera się ono na kulturze współdziałania EBC i właściwych organów krajowych z krajów UE nieuczestniczących w europejskim nadzorze bankowym już wypracowanej w działalności Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Protokół ustaleń tworzy ramy regularnej wymiany informacji między państwami członkowskimi w zakresie spraw i zagadnień nadzorczych dotyczących instytucji pod nadzorem transgranicznym, a także w zakresie metod, zasad i priorytetów nadzorczych.

Ponadto zachęca się w nim EBC i właściwe organy krajowe do informowania się nawzajem o planowanych środkach, które mogą mieć istotne znaczenie dla zadań współpracujących organów. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko fragmentacji europejskich rynków bankowych w okresach napięć.

EBC zamierza rozwijać współpracę z właściwymi organami krajowymi z państw członkowskich nieobjętych europejskim nadzorem bankowym, ponieważ ich sektory bankowe mają wiele wzajemnych powiązań. Niektóre banki nadzorowane przez EBC mają spółki zależne lub duże ekspozycje kredytowe w tych krajach oraz prowadzą w nich znaczną część swojej działalności. Z kolei niektóre instytucje z siedzibą w tych państwach także są wyraźnie obecne w jurysdykcjach podlegających europejskiemu nadzorowi bankowemu.

Zawarty protokół ustaleń jest zgodny z wymogiem prawnym ujętym w art. 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie SSM, dotyczącym zawierania przez EBC i właściwe organy Unii Europejskiej protokołów ustaleń w zakresie nadzoru.

Kontakt z mediami: Clara Martín Marqués, tel. +49 69 1344 17919.

Uwagi

  • EBC negocjuje protokoły ustaleń z organami krajowymi i międzynarodowymi, żeby ustanowić stabilne ramy współpracy i wymiany informacji umożliwiające skoordynowany nadzór nad bankami oraz ich transgranicznymi spółkami zależnymi i oddziałami. Protokoły ustaleń są publikowane w specjalnej sekcji na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami
Demaskowanie nieprawidłowości