Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ ανακοινώνει περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της εποπτικής προσέγγισης για το απόθεμα ΜΕΔ

11 Ιουλίου 2018

  • Η ΕΚΤ πρόκειται να διαχειριστεί το απόθεμα ΜΕΔ καθορίζοντας συγκεκριμένες για κάθε τράπεζα εποπτικές προσδοκίες σχετικά με τον σχηματισμό προβλέψεων για ΜΕΔ.
  • Στόχος είναι να επιτευχθεί ο ίδιος βαθμός κάλυψης για το απόθεμα και τις ροές ΜΕΔ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
  • Οι συγκεκριμένες για κάθε τράπεζα προσδοκίες λαμβάνουν υπόψη, με συνεκτικό τρόπο μεταξύ ομοειδών τραπεζών, τον τρέχοντα δείκτη ΜΕΔ και τα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους τραπεζών.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της εποπτικής της προσέγγισης για τη διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στη ζώνη του ευρώ. Η προσέγγιση ακολουθεί το έργο που έχει ήδη διεξαχθεί στον τομέα αυτό, ήτοι τις στρατηγικές μείωσης των ΜΕΔ τις οποίες έχουν καταρτίσει οι τράπεζες, και το συμπλήρωμα σχετικά με τον σχηματισμό προβλέψεων για νέα ΜΕΔ. Δημιουργεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη διαχείριση του αποθέματος ΜΕΔ, ως μέρος του εποπτικού διαλόγου, μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων για κάθε τράπεζα εποπτικών προσδοκιών με στόχο τον σχηματισμό επαρκών προβλέψεων για τα υφιστάμενα ΜΕΔ, συμβάλλοντας έτσι στην ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ ως συνόλου.

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα συνεργαστεί περαιτέρω με την κάθε τράπεζα για τον καθορισμό των εποπτικών προσδοκιών της. Οι συγκεκριμένες για κάθε τράπεζα εποπτικές προσδοκίες βασίζονται σε συγκριτικές αξιολογήσεις μεταξύ ομοειδών τραπεζών και λαμβάνουν υπόψη τον τρέχοντα δείκτη ΜΕΔ και τα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους τραπεζών. Στόχος είναι να διασφαλιστεί διαρκής πρόοδος προς τη μείωση των υφιστάμενων κινδύνων στη ζώνη του ευρώ και να επιτευχθεί ο ίδιος βαθμός κάλυψης για το απόθεμα και τις ροές ΜΕΔ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν σειράς ενεργειών από μέρους της ΕΚΤ για τη διαχείριση των υψηλών επιπέδων ΜΕΔ στη ζώνη του ευρώ. Τον Μάρτιο του 2017, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ δημοσίευσε έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες σχετικά με τα ΜΕΔ, το οποίο παρείχε στις τράπεζες μια αποτελεσματική δέσμη εργαλείων για τη διαχείριση των ΜΕΔ. Στο πλαίσιο του εγγράφου κατευθύνσεων ζητήθηκε από τις τράπεζες με υψηλό επίπεδο ΜΕΔ να συμφωνήσουν σε στρατηγικές για τη διαχείριση των αποθεμάτων ΜΕΔ. Τον Μάρτιο του 2018, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ δημοσίευσε συμπλήρωμα του εν λόγω εγγράφου κατευθύνσεων, το οποίο καθόριζε τις εποπτικές προσδοκίες σχετικά με τον σχηματισμό προβλέψεων για νέα ΜΕΔ.

Χάρη στο μέχρι σήμερα έργο έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς τη μείωση των ΜΕΔ, με τον δείκτη ΜΕΔ των σημαντικών ιδρυμάτων να έχει μειωθεί από 8% το 2014 σε 4,9% το δ΄ τρίμηνο του 2017. Ωστόσο, το τρέχον συνολικό επίπεδο ΜΕΔ παραμένει υπερβολικά υψηλό σε σύγκριση με τα διεθνή πρότυπα· απαιτούνται λοιπόν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι το ζήτημα των ΜΕΔ αντιμετωπίζεται επαρκώς στη ζώνη του ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Andrea Zizola, τηλ.: +49 69 1344 6551.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων