Menu

Pravna osnova

U Uredbi ESB-a o naknadama za nadzor opisuje se način izračuna naknade za svaku banku.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzorUredba ESB-a o naknadama za nadzor prije donošenja upućena je u javno savjetovanje. Sve zaprimljene primjedbe sažete su u izjavi o povratnim informacijama.

Javno savjetovanjeObveza plaćanja naknade utvrđena je u članku 30. Uredbe o SSM-u.

Uredba o SSM-u