Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Ce este AnaCredit?

11 noiembrie 2015 (ultima actualizare: 10 iulie 2019)

AnaCredit este o bază de date care conține informații detaliate privind creditele bancare individuale din zona euro. Denumirea provine de la „analytical credit datasets” (seturi de date analitice privind creditele). BCE a lansat acest proiect în anul 2011, împreună cu băncile centrale naționale din zona euro și unele bănci centrale din afara zonei euro. AnaCredit utilizează date și registre naționale de credit pentru a obține o bază de date armonizată care să sprijine o serie de funcții specifice activității de bancă centrală, cum ar fi procesul decizional în domeniul politicii monetare și în cel al supravegherii macroprudențiale.

Proiectul AnaCredit

De ce este necesară AnaCredit?

Adoptarea unor decizii corecte privind politicile se bazează pe date de calitate. Criza financiară a accentuat nevoia de statistici mai bune și mai detaliate, din două motive:

  1. criza a evidențiat faptul că diferite sectoare economice, precum și entități corporative și gospodării individuale ale populației din diferite țări din zona euro au avut reacții foarte diferite la șocurile economice. În scopul politicilor sale, BCE trebuie să cunoască, să înțeleagă și să monitorizeze aceste evoluții;
  2. BCE, băncile centrale naționale și autoritățile naționale din zona euro și-au asumat noi atribuții în domeniul supravegherii macroprudențiale, care necesită instrumente și cunoștințe noi. Într-o primă etapă, AnaCredit vizează furnizarea de informații suplimentare necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de politică monetară și a celor privind stabilitatea financiară. Ulterior, este posibil să fie avute în vedere și alte nevoi legate de supravegherea bancară.

AnaCredit se bazează pe concepte și definiții armonizate, precum și pe acoperirea integrală a (cel puțin) tuturor statelor membre din zona euro, ceea ce asigură un nivel mai ridicat de comparabilitate. Astfel, AnaCredit contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea bazei de informații statistice a Eurosistemului.

Care pot fi avantajele AnaCredit pentru mine?

O perspectivă clară asupra situației este esențială în luarea unor decizii corecte. Acesta este motivul pentru care băncile centrale au nevoie de statistici de calitate. Statisticile temeinic analizate pe care le furnizează AnaCredit vor contribui la utilizarea de informații mai clare și mai detaliate pentru a sprijini luarea deciziilor de politică monetară și menținerea unui sistem financiar solid și transparent. Aceasta va avea avantaje importante pentru toată lumea: factori de decizie și autorități de supraveghere, dar și bănci, și, nu în ultimul rând, cetățeni.

Prin ce se deosebește AnaCredit?

AnaCredit furnizează date cu un nivel aprofundat de detaliere pentru toate statele membre din zona euro, iar aceste date sunt în totalitate comparabile, întrucât se bazează pe concepte și definiții armonizate. Prin urmare, AnaCredit permite analize și comparații care nu puteau fi furnizate pornind de la datele agregate anterioare. Aceste analize sunt componente importante ale principalelor funcții asociate politicilor băncilor centrale, precum pregătirea și implementarea politicii monetare și supravegherea macroprudențială.

De exemplu, AnaCredit furnizează date detaliate privind disponibilitatea creditelor pentru întreprinderi, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), pentru care dețineam anterior numai informații parțiale bazate pe unele sondaje. Condițiile diferite aferente cererii și ofertei în cazul diferitelor sectoare economice sau categorii de firme (de exemplu, mici/mari, industrie prelucrătoare/servicii) au devenit acum evidente, fiind mascate anterior de datele agregate. Informațiile sigure privind accesul IMM la împrumuturi bancare sunt foarte importante pentru deciziile de politică monetară, întrucât IMM reprezintă coloana vertebrală a economiei europene și principalii angajatori, iar condițiile de finanțare a acestora depind aproape în exclusivitate de bănci. Datele granulare colectate de AnaCredit sunt, de asemenea, utilizate cu scopul de a evalua evoluția și sustenabilitatea datoriei corporative pentru această categorie specifică de firme, care prezintă o importanță deosebită în evaluarea riscului asociat anumitor categorii de expuneri ale băncilor.

De asemenea, în procesul de evaluare a riscurilor emergente la adresa stabilității financiare, experții au nevoie de informații detaliate. De exemplu, dacă sistemul bancar dintr-un stat membru nu este puternic diversificat și este expus în mod excesiv la regiuni sau sectoare industriale specifice, AnaCredit poate evidenția acest lucru și poate permite o analiză mai exactă a riscurilor de credit (sectoriale sau regionale) și a posibilei transformări a acestora în riscuri sistemice în sectorul financiar.

Datorită raportării armonizate prin intermediul AnaCredit, expunerea totală la împrumuturi a unei companii față de toate băncile din zona euro poate fi evaluată, inclusiv la nivel transfrontalier. Aceasta lipsea anterior, date fiind informațiile incomplete sau cele care nu sunt în totalitate comparabile. Autoritățile de supraveghere bancară pot acum detecta primele indicii de întârzieri la rambursare ale unei companii față de una sau mai multe bănci și pot evalua bonitatea companiei și riscul potențial pentru băncile expuse la aceasta.

De ce dorește BCE să obțină atât de multe date?

AnaCredit solicită și colectează numai datele care sunt strict necesare. În prezent, numai datele privind împrumuturile acordate companiilor (și altor entități juridice) sunt solicitate și numai în măsura în care aceste împrumuturi depășesc 25 000 EUR. Utilizarea unui prag relativ scăzut este deosebit de relevantă pentru a acoperi lacunele mari existente în raportarea de date referitoare la analiza finanțării întreprinderilor mici și mijlocii la nivelul întregii zone euro.

Va putea vedea vecinul meu ce sumă datorez băncii?

În general, BCE nu necesită și nici nu dorește să cunoască identitatea debitorilor gospodării private ale populației. Dacă, la un moment dat în viitor, Consiliul guvernatorilor BCE va considera oportună extinderea AnaCredit la credite acordate gospodăriilor private ale populației, de exemplu credite imobiliare, datele respective vor fi anonimizate. Ca o măsură de protecție și pentru a asigura caracterul adecvat al textului juridic în această privință, BCE a consultat și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, ale cărei orientări au fost luate în considerare în totalitate.

Ce se întâmplă dacă sistemul dumneavoastră este atacat de hackeri?

Băncile centrale au o experiență vastă în ceea ce privește păstrarea confidențialității datelor. Aceasta face parte din activitatea lor cotidiană. Eurosistemul gestionează deja un volum mare de informații foarte sensibile și dispune de sisteme adecvate. În prezent, în mai multe țări europene sunt funcționale registre de credit, care, în unele cazuri, includ o cantitate mult mai mare de informații sensibile decât s-a prevăzut aici. Se iau și se vor lua toate măsurile de precauție în scopul protejării datelor cu caracter personal în conformitate cu cadrul UE de protecție a datelor cu caracter personal. Acesta este armonizat în Directiva 95/46/CE și prevăzut, în mod similar, în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului.

Ce costuri implică AnaCredit pentru bănci? Nu se impune o sarcină excesivă băncilor mici?

Dat fiind nivelul de detaliere solicitat, BCE este conștientă de sarcina impusă agenților raportori, în special în acele țări în care raportarea de informații granulare reprezintă un concept nou. În acest scop, BCE a finalizat, în anul 2014, un exercițiu cuprinzător privind „beneficiile și costurile”, vizând reducerea la minimum a sarcinii de raportare. Grație acestei proceduri, regulamentul privind AnaCredit include numai acele cerințe în cazul cărora relevanța confirmată pentru politica monetară sau utilitatea operațională a permis justificarea colectării datelor necesare și a costurilor periodice asociate acestei colectări. Această procedură a „beneficiilor și costurilor” reprezintă un standard deja consacrat care se aplică tuturor cerințelor noi privind statisticile ale BCE. În definitiv, efortul colectării acestor date este cu siguranță justificat, întrucât atât băncile centrale, cât și băncile comerciale au nevoie de informații detaliate și oportune privind expunerile la riscul de credit, fiecare în scopuri proprii.

În plus, au fost depuse toate eforturile pentru a limita această sarcină cât de mult posibil, în special pentru instituțiile mai mici. Pentru a asigura proporționalitatea, băncile centrale naționale respective pot acorda derogări instituțiilor mai mici. În unele țări, această situație poate conduce la scutirea integrală a mai multor sute de bănci de la obligațiile de raportare.

Nu se exagerează cu un formular care include peste 100 de întrebări pentru fiecare împrumut?

Acest aspect trebuie privit în mod obiectiv. Să ne uităm la tipul de date solicitate cu privire la împrumuturile individuale. Este vorba despre aproximativ 94 de atribute ale datelor și 7 coduri unice de identificare utilizate de mai multe ori în diferitele formulare care trebuie completate. Deși este adevărat că sunt solicitate unele informații sensibile cu privire la firme (de exemplu, denumire, adresă, formă juridică), acestea sunt necesare pentru a permite consolidarea valorii totale a datoriei unei corporații, care ar putea fi repartizată în întreaga Europă la nivelul unui număr mare de bănci. Prin urmare, informațiile trebuie să fie granulare, exacte și detaliate.

Cum se poate asigura că AnaCredit nu este prea costisitoare pentru bănci?

Încă de la începutul proiectului, BCE a evaluat atent impactul AnaCredit în vederea limitării costurilor suportate. După cum se impune în cazul oricărei noi colectări de informații statistice, BCE a aplicat, în cursul anului 2014, o procedură a „beneficiilor și costurilor”, în cadrul căreia beneficiile anticipate ale noilor informații pentru utilizatori au fost evaluate în raport cu costurile asociate, inclusiv cu cele estimate pentru agenții raportori, respectiv băncile. Reprezentanții sectorului bancar au fost direct implicați în acest proces, în principal prin intermediul băncilor centrale naționale (BCN) respective. Această procedură bine stabilită asigură definirea în cel mai eficient mod a cerințelor de raportare din punctul de vedere al costurilor. La data de 4 decembrie 2015, BCE a lansat o consultare publică informală referitoare la proiectul de regulament al BCE privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (AnaCredit), oferind publicului larg ocazia de a formula observații cu privire la cerințele de raportare. În urma consultării, BCE a analizat cu atenția cuvenită toate observațiile primite. În cazul în care Consiliul guvernatorilor BCE va analiza extinderea domeniului de aplicare a setului de date AnaCredit în viitor, acesta va reflecta și asupra procesului adecvat de implicare a diverselor părți interesate, inclusiv asupra posibilității unei consultări publice cu privire la cerințele referitoare la datele colectate în mod specific în scopul supravegherii bancare.

Acest material explicativ a fost actualizat la data de 10 iulie 2019 pentru a reflecta faptul că AnaCredit este acum implementată în zona euro.

Avertizările de integritate