Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

AML

bekämpning av penningtvätt (Anti-money laundering)

Bankunion

En av de byggstenar som krävs för att fullborda Ekonomiska och monetära unionen, bestående av ett integrerat finansiellt ramverk med en gemensam tillsynsmekanism, en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam regelbok, även för harmoniserade insättningsgarantisystem, som kan komma att utvecklas till ett gemensamt europeiskt insättningsgarantisystem.

Basel III

Ett omfattande reformprogram som utarbetades av Baselkommittén för banktillsyn som svar på finanskrisen 2008. Basel III bygger på regelboken Basel II. Baselkommittén för banktillsyn (BCBS): Det främsta globala standardiseringsorganet för tillsynsregleringen av banker och ett forum för samarbete i banktillsynsfrågor. Dess uppdrag är att stärka regelverk, tillsyn och praxis rörande banker över hela världen i syfte att förbättra den finansiella stabiliteten. Medlemmarna i BCBS är organisationer med direkt banktillsynsbefogenhet och centralbanker.

Baselkommittén för banktillsyn (BCBS)

Det främsta globala standardiseringsorganet för tillsynsregleringen av banker och ett forum för samarbete i banktillsynsfrågor. Basel III: Ett omfattande reformprogram som utarbetades av Baselkommittén för banktillsyn som svar på finanskrisen 2008. Medlemmarna i BCBS är organisationer med direkt banktillsynsbefogenhet och centralbanker.

BCBS

Baselkommittén för banktillsyn

Betydande institut

Kriterierna för att fastställa huruvida banker betraktas som betydande – och därför under direkt tillsyn av ECB – anges i SSM-förordningen och ramförordningen för SSM. Rådet för finansiell stabilitet (FSB): Ett internationellt organ som arbetar för internationell finansiell stabilitet. Oavsett om kriterierna är uppfyllda kan SSM klassificera ett institut som betydande för att säkerställa en konsekvent tillämpning av tillsynsstandarder av hög kvalitet. Sammanlagt utövar ECB direkt tillsyn över 119 betydande bankgrupper.

BNP

bruttonationalprodukt

BRRD

direktivet om återhämtning och resolution av banker (Bank Recovery and Resolution Directive)

CET1

Kärnprimärkapital (Common Equity Tier 1)

CFT

bekämpning av terrorismfinansiering (Combating the financing of terrorism)

CGO

Byrån för efterlevnad och organisationsstyrning (Compliance and Governance Office)

COI

avdelningen för centraliserade inspektioner på plats (Centralised On-Site Inspections Division)

COREP

enhetlig rapportering (Common reporting)

CRD

Kapitalkravsdirektivet (Capital Requirements Directive)

CRR

Kapitalkravsförordningen (Capital Requirements Regulation)

CRR/CRD IV

Kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet: Förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CRR) och direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (CRD IV). De kallas ofta tillsammans för CRD IV.

CSSF

kommissionen för övervakning av finanssektorn (Commission de Surveillance du Secteur Financier)

EBA

Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority)

ECB

Europeiska centralbanken (European Central Bank)

ECBS

Europeiska centralbankssystemet

ECBS/IO

Europeiska centralbankssystemet och internationella organisationer (European System of Central Banks and International Organisations)

Esma

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (European Securities and Markets Authority)

ESRB

Europeiska systemrisknämnden (European Systemic Risk Board)

Euclid

Europeiska centraliserade infrastrukturen för tillsynsdata (European centralised infrastructure for supervisory data)

Europeiska bankmyndigheten (EBA)

En oberoende EU-myndighet som inrättades den 1 januari 2011 som en del av Europeiska systemet för finansiell tillsyn för att uppnå en effektiv och konsekvent lagstiftning och tillsyn inom den europeiska banksektorn. Dess främsta uppgift är att bidra till upprättandet av ett enhetligt europeiskt regelverk för bankverksamhet. Syftet med detta regelverk är att tillhandahålla en enda uppsättning harmoniserade tillsynsregler i hela EU.

Fallerar eller sannolikt kommer att fallera (FOLTF)

Det finns fyra orsaker till att en bank förklaras fallera eller sannolikt komma att fallera: i) den uppfyller inte längre tillsynsmyndighetens krav för auktorisation, ii) den har större skulder än tillgångar, iii) den kan inte betala sina skulder när de förfaller, iv) den kräver extraordinärt offentligt finansiellt stöd. När det fastställs att en bank fallerar eller sannolikt kommer att fallera måste ett av de ovannämnda villkoren vara uppfyllda eller sannolikt komma att uppfyllas.

FCMC

finans- och kapitalmarknadskommissionen (Financial and Capital Market Commission)

FinCEN

nätverket för bekämpning av finansiella brott (Financial Crimes Enforcement Network)

Finrep

finansiell rapportering (Financial reporting)

FMI

finansiella marknadsinfrastrukturer (Financial market infrastructures)

FOLTF

fallerar eller kommer sannolikt att fallera (Failing or likely to fail)

FSAP

granskningsprogrammet för den finansiella sektorn (Financial Sector Assessment Program)

FSB

Rådet för finansiell stabilitet (Financial Stability Board)

FTE

Heltidsekvivalenter (full-time equivalent position)

Förfarande med implicit godkännande

En standardiserad beslutsprocess som inrättats genom SSM-förordningen för ECB:s tillsynsverksamhet. Nivå 1-tillgångar handlas på aktiva marknader, och därmed kan indata som t.ex. noterade priser användas för att värdera dem. Nivå 2-tillgångar handlas på inaktiva marknader, och därmed krävs andra indata än de noterade priser som används för nivå 1-tillgångar.

Gemensam tillsynsgrupp

En tillsynsgrupp som består av personal från ECB och nationell behörig myndighet som ansvarar för tillsynen av en betydande enhet eller grupp som står under tillsyn.

Gemensamma förfaranden

Förfaranden som gäller både betydande och mindre betydande institut. Tack vare de gemensamma förfarandena kan ECB tillämpa den gemensamma regelboken på ett konsekvent sätt. Gemensamma förfaranden inbegriper beviljande av ett banktillstånd till ett nytt företag eller förlängning av ett befintligt tillstånd, godkännande av ett förvärv av ägande i ett befintligt institut eller återkallande av banktillstånd.

Gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)

En mekanism som består av ECB och nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater och fullgör de tillsynsuppgifter som har tilldelats ECB. Samlad bedömning: ECB behöver utföra finansiella hälsokontroller innan den direkta tillsynen av ett kreditinstitut inleds.

G-SIB

globalt systemviktig bank (Global systemically important bank)

G-SII

globalt systemviktiga institut (Global systemically important institutions)

IFRS

internationella finansiella rapporteringsstandarder (International Financial Reporting Standards)

IKU

intern kapitalutvärderingsprocess

ILU

Intern likviditetsutvärderingsprocess

IMAS

SSM:s informationshanteringssystem (SSM Information Management System)

Intern kapitalutvärderingsprocess (IKU)

Strategier och processer som banker använder för att bedöma och löpande upprätthålla belopp, typer och fördelning av internt kapital som de bedömer som adekvat för att täcka typ och nivå av risker som de är eller kan komma att utsättas för. De behöriga myndigheterna granskar IKU som en del av ÖUP.

Intern likviditetsutvärderingsprocess (ILU)

Strategier och processer som banker använder för att identifiera, mäta, hantera och övervaka likviditetsrisker över lämpliga tidsperioder, inklusive intradag, för att säkerställa att instituten håller likviditetsbuffertar på adekvat nivå. De behöriga myndigheterna granskar ILU som en del av ÖUP.

Intern modell

Varje riskmått och ledningsmetod som tillämpas vid beräkningen av kapitalbaskrav som är specifika för ett kreditinstitut och kräver förhandstillstånd från behörig myndighet i enlighet med del tre av CRR.

IPS

institutionellt skyddssystem (Institutional protection scheme)

IRRBB

ränterisk i bankboken (Interest rate risk in the banking book)

IRT

interna resolutionsenheter (Internal Resolution Teams)

ITS

tekniska standarder för tillsyn (Implementing Technical Standards)

JSS

gemensamma tillsynsstandarder (Joint Supervisory Standards)

JST

gemensam tillsynsgrupp (Joint Supervisory Team)

Kvalificerat innehav

Ett innehav i ett kreditinstitut som representerar 10 % eller mer av kapitalet eller samtliga röster eller som möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av detta kreditinstitut.

LCR

Likviditetstäckningskvot (Liquidity coverage ratio)

Lämplighetsbedömning

Tillsynsmyndigheter bedömer huruvida sökande till bankers ledningsorgan är lämpliga. ECB fattar sådana lämplighetsbeslut för direktörer vid de 119 största bankerna i euroområdet medan de nationella tillsynsmyndigheterna fattar lämplighetsbeslut för mindre betydande institut, förutom när det gäller beviljande av nya banktillstånd.

Mindre betydande institut

Alla institut som står under tillsyn av nationella behöriga myndigheter samt under indirekt tillsyn av ECB. Betydande institut, däremot, står under direkt tillsyn av ECB.

Minimikrav på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Ett krav på alla kreditinstitut i EU i syfte att göra det möjligt för dem att absorbera förluster vid ett eventuellt fallissemang. MREL utfärdades av Europeiska kommissionen i direktivet om återhämtning och resolution av banker (BRRD). Målet är detsamma som för kravet på total förlustabsorberande kapacitet (TLAC). De specifika kapitalkrav som föreskrivs genom MREL beräknas dock annorlunda, enligt kriterier som har fastställts av EBA.

MMSR

Penningmarknadsstatistik (Money market statistical reporting)

MREL

minimikrav på egna medel och kvalificerande skulder (Minimum requirement for own funds and eligible liabilities)

Nationell behörig myndighet

En offentlig myndighet eller ett offentligt organ som officiellt erkänns i nationell lagstiftning och har rätt enligt nationell lagstiftning att utöva tillsyn över institut inom ramen för den berörda medlemsstatens tillsynssystem.

NCA

nationell behörig myndighet (National competent authority)

NPL

nödlidande lån (Non-performing loan)

NRA

nationella resolutionsmyndigheter (National resolution authorities)

Nödlidande lån

Enligt punkt 145 i bilaga V i EBA:s tekniska genomförandestandard om tillsynsrapportering uppfyller dessa lån ett eller båda av följande kriterier: a) Väsentliga exponeringar som är förfallna till betalning mer än 90 dagar efter förfallodagen. b) Det bedöms som osannolikt att gäldenären kommer att betala sina låneförpliktelser fullt ut utan att säkerheter tas i anspråk, oberoende av eventuella förfallna belopp eller antal dagar som förflutit sedan de förfallit till betalning.

ORC

total återhämtningskapacitet (Overall recovery capacity)

OSI

inspektion på plats (On-site inspection)

O-SII

annat systemviktigt institut (Other systemically important institution)

Passförfaranden

Förfaranden avseende etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster i andra medlemsstater av varje kreditinstitut som är auktoriserat och underkastat tillsyn av behöriga myndigheter i en annan medlemsstat, förutsatt att verksamheterna omfattas av auktorisationen (i enlighet med artiklarna 33 till 46 i CRD IV).

Program för tillsynsgranskning (SEP)

För varje betydande bank tar den gemensamma tillsynsgruppen fram ett programförslag för tillsynsgranskning (SEP), där de huvudsakliga tillsynsuppgifterna och den huvudsakliga tillsynsverksamheten för de följande tolv månaderna, och deras preliminära tidsplaner och mål samt behoven för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller fastställs.

Ramförordningen om SSM

Det regelverk som fastställer de praktiska arrangemangen för samarbetet mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna inom den gemensamma tillsynsmekanismen på det sätt som föreskrivs i SSM-förordningen.

Resolutionsplan

Till skillnad från återhämtningsplaner utarbetas resolutionsplaner inte av bankerna utan utarbetas och uppdateras regelbundet av den gemensamma resolutionsnämnden och nationella resolutionsmyndigheter. En resolutionsplan omfattar en utförlig beskrivning av trovärdiga och genomförbara resolutionsåtgärder som kan genomföras inom ramen för den gemensamma resolutionsmekanismen om en bank uppfyller samtliga villkor för resolution. Den förbereder åtgärderna och processen för en banks potentiella resolution under ordnade former genom att säkerställa kontinuiteten i kritiska funktioner.

RTS

tekniska standarder för tillsyn (Regulatory technical standards)

RWA

riskvägda tillgångar (Risk-weighted assets)

Rådet för finansiell stabilitet (FSB)

Ett internationellt organ som arbetar för internationell finansiell stabilitet. Det gör det genom att samordna nationella finansiella myndigheter och internationella standardiseringsorgan i arbetet med att utveckla robust lagstiftning, tillsyn och andra policyer för finanssektorn. ECB:s tillsynsnämnd tar fram utkast till beslut som överlämnas till ECB-rådet för antagande.

Samlad bedömning

Det behövs finansiella hälsokontroller inom ECB innan den direkta tillsynen av ett kreditinstitut inleds. För att klassificeras som betydande måste banker uppfylla minst ett av dessa kriterier. Oavsett om kriterierna är uppfyllda kan SSM klassificera ett institut som betydande för att säkerställa en konsekvent tillämpning av tillsynsstandarder av hög kvalitet. Sammanlagt utövar ECB direkt tillsyn över 118 betydande bankgrupper.

SEP

program för tillsynsgranskning (Supervisory examination programme)

SI

betydande institut (Significant institution)

SQA

avdelningen för kvalitetssäkring (Supervisory Quality Assurance)

SRB

gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board)

SRM

förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen (Single Resolution Mechanism Regulation)

SSG

gruppen för förenkling av SSM (Simplification Group)

SSM

gemensamma tillsynsmekanismen (Single Supervisory Mechanism)

SSM-förordningen

Den rättsakt genom vilken en gemensam tillsynsmekanism för kreditinstitut i euroområdet och eventuellt andra EU-medlemsstater inrättades som ett av de viktigaste inslagen i den europeiska bankunionen. Inom ramen för SSM-förordningen tilldelas Europeiska centralbanken särskilda uppgifter i frågor som rör politiken för tillsyn över kreditinstitut

TRIM

riktad granskning av interna modeller (Targeted review of internal models)

Återhämtningsplan

Bankerna ska utarbeta återhämtningsplaner för att förbereda sig för eventuella ekonomiska svårigheter och i god tid återställa sin bärkraft under perioder av finansiell stress. Den centrala delen i återhämtningsplanen beskriver ett stort antal trovärdiga och genomförbara återhämtningsalternativ för att återställa bärkraften, t.ex. att förbättra kapital- eller likviditetssituationen.

ÖUP

översyns- och utvärderingsprocessen

Översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP)

Processen för att bedöma betydande och mindre betydande kreditinstitut och bestämma om de bör uppfylla ytterligare krav (utöver minimikraven) vad gäller kapitalbas, offentliggörande av information eller likviditet eller om andra tillsynsåtgärder bör vidtas.