Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Korduma kippuvad küsimused vaidlustusnõukogu kohta

1. Mis on vaidlustusnõukogu eesmärk ja mille poolest on läbivaatamine vaidlustusnõukogus kasulik?

Vaidlustusnõukogu läbivaatamismenetlus annab pankadele või üksikisikutele võimaluse saada kiiresti uus EKP järelevalveotsus, kui nad ei nõustu nende kohta tehtud esialgse otsusega. Läbivaatamisprotsess on kiire ja konfidentsiaalne ning ei ole kulukas. EKP järelevalvenõukogu ja EKP nõukogu võtavad vaidlustusnõukogu arvamuse alusel alati vastu uue otsuse. Vaidlustusnõukogu arvamus sisaldab taotleja väidete ja argumentide põhjalikku hinnangut.

Üksikasjalikumat teavet vt vaidlustusnõukogu esimehe Pentti Hakkaraineni 17. mai 2023. aasta intervjuust „ABoR: quick, inexpensive and confidential review of supervisory decisions”.

2. Kes võivad taotleda läbivaatamist vaidlustusnõukogus?

Pankadel ja eraisikutel, kelle kohta on tehtud EKP järelevalveotsus, on õigus taotleda vaidlustusnõukogult selle otsuse läbivaatamist. Läbivaatamistaotluse võib esitada igaüks, keda selline otsus otseselt ja isiklikult puudutab. Tarbijate kaebusi aga käsitlevad asjakohased tarbijakaitseasutused, mitte vaidlustusnõukogu.

3. Milline on vaidlustusnõukogu läbivaatamise ulatus?

Vaidlustusnõukogu tegevuse ulatus on lai ja hõlmab kõiki Euroopa pangandusjärelevalve valdkondi. Vaidlustusnõukogus läbi vaadatud juhtumid hõlmavad näiteks pankade olulisust Euroopa pangandusjärelevalves, konsolideeritud järelevalve ulatust, usaldatavusnõuete rikkumist (nt riskide kontsentreerumise piirangud), äriühingu üldjuhtimise eeskirju, sobivuse ja nõuetekohasuse hindamist, riigisiseste õigusaktide alusel võetud järelevalvemeetmeid, pankade tegevuslubade tühistamist, sanktsioone, olulise osaluse omandamist, sisemudelite kasutamist ja kohapealseid kontrolle.

Vaidlustusnõukogu võib kontrollida menetlusnormide järgimist, näiteks seda, kas EKP on täitnud asjaomaseid eeskirju, kas on järgitud taotleja õigust olla ära kuulatud või kas EKP otsust toetavad põhjendused on asjakohased.

Läbivaatamisel keskendutakse taotleja esitatud väidetele ja põhjendustele ning kontrollitakse oluliste menetlusnõuete rikkumist.

4. Millal on võimalik läbivaatamist taotleda?

Läbivaatamist saab taotleda ühe kuu jooksul pärast EKP otsuse teatavaks tegemist. Taotleja peab välja tooma taotluse esitamise põhjused ja esitama tõendavad dokumendid. Täpsemat teavet vt vaidlustusnõukogu kodukorrast.

5. Kui kiiresti on võimalik saada uus EKP otsus?

Vaidlustusnõukogu esitab järelevalvenõukogule oma arvamuse hiljemalt kahe kuu jooksul ja uus EKP otsus tehakse ligikaudu kaks kuud pärast seda.

6. Millises keeles toimub vaidlustusnõukogu menetlus?

Seni on peaaegu kõigi juhtumite puhul kasutatud inglise keelt. Sellegipoolest on menetlust lubatud läbi viia kõigis ELi ametlikes keeltes ja taotleja võib otsustada kasutada oma riigikeelt. Kuna vaidlustusnõukogu töökeeleks on inglise keel, tõlgitakse teistes keeltes esitatud dokumendid protsessi käigus inglise keelde.

7. Kas vaidlustusnõukogu peab EKP otsuse läbi vaatama enne, kui see kaevatakse Euroopa Liidu Kohtusse?

Ei, taotleja võib kaevata otsuse kohe Euroopa Liidu Kohtusse. Kui taotleja soovib taotleda läbivaatamist vaidlustusnõukogus ja otsustab seejärel vaidlustada teise otsuse, peab ta esitama Euroopa Liidu Kohtule taotluse vaidlustusnõukogu läbivaatamise järel vastu võetud teise otsuse läbivaatamise kohta.

8. Kas vaidlustusnõukogu praktikaga on võimalik tutvuda hoolimata sellest, et vaidlustusnõukogu menetlused on mitteavalikud?

Jah, see on võimalik. Põhjalikus dokumendis „The ABoR: Eight years of experience reviewing ECB supervisory decisions” esitatakse kokkuvõte vaidlustusnõukogus käsitletud juhtumitest seisuga september 2022.

9. Kas vaidlustusnõukogu korraldab suulisi ärakuulamisi?

See ei ole kohustuslik, kuid suuline ärakuulamine tehakse juhul, kui vaidlustusnõukogu peab seda vajalikuks läbivaatamise õiglaseks hindamiseks.

10. Kas vaidlustusnõukogu võib EKP otsust muuta?

Ei, kuid vaidlustusnõukogu teeb oma arvamuses ettepaneku, kas esialgne otsus tuleks kehtetuks tunnistada, asendada samalaadse sisuga otsusega või asendada muudetud otsusega. Arvamus esitatakse EKP-le, kes peab seda arvesse võtma juhtumi uuel hindamisel ja uue otsuse tegemisel.

11. Millised on vaidlustusnõukogus läbivaatamise kulud?

Kui mitte arvestada taotleja enda tehtud tööd või väliste juristide kasutamist, on vaidlustusnõukogus läbivaatamise taotlemisega seotud kulud väga väikesed. Kui uue EKP otsusega tühistatakse vaidlustatud otsus või muudetakse seda, hüvitab EKP taotleja poolt kantud kulud kuni 50 000 euro ulatuses. Kui uus otsus on sama mis algne otsus, peab füüsilisest isikust taotleja maksma EKP-le 500 eurot ja juriidilisest isikust taotleja 5000 eurot.

Lähemat teavet vt kuluosade jaotamise metoodikast, mis on esitatud vaidlustusnõukogu kodukorra lisas.

12. Kas vaidlustusnõukogus läbivaatamine toimub sõltumatult?

Vaidlustusnõukogu on oma otsuste tegemisel sõltumatu ja erapooletu. Vaidlustusnõukogu koosneb väga hea mainega isikutest, kellel on järelevalvealane ja regulatiivne kogemus panganduse või muude finantsteenuste valdkonnas. EKP nõukogu nimetab vaidlustusnõukogu viis liiget ja kaks asendusliiget ametisse viieks aastaks. Vaidlustusnõukogu liikmed on sõltumatud EKP pangandusjärelevalvest ja selle otsustest ning ei ole EKP ega ühegi riikliku pangandusjärelevalve asutuse töötajad. Vaidlustusnõukogu liikmed peavad tegutsema sõltumatult ja avalikes huvides.

Rikkumisest teatamine