Menu

Aviz juridic și drepturi de autor

Aviz juridic

.Scopul nostru este acela de a prezenta informaţii actualizate și exacte. Cu toate acestea, BCE nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligaţie cu privire la informaţiile publicate pe acest website.

Aceste informaţii:

  • au un caracter general și nu vizează situaţia particulară a unei persoane fizice sau juridice;
  • fac uneori trimitere la website-uri externe asupra cărora BCE nu are niciun control și pentru care BCE nu își asumă nicio responsabilitate;
  • nu au valoare de consultanţă profesională sau juridică.

Menţionăm că reproducerea cu exactitate a textelor adoptate oficial în documente sau alte informaţii disponibile pe acest website nu poate fi garantată. Numai instrumentele juridice ale BCE publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și alte documente ale BCE și/sau date astfel cum sunt publicate de BCE sunt considerate autentice.

Scopul nostru este de a limita inconvenientele cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, BCE nu poate garanta că serviciul său nu va fi întrerupt sau afectat în alt mod de asemenea probleme. BCE nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele care ar putea rezulta din utilizarea acestui website sau a oricărui website extern la care se face trimitere.

Acest aviz juridic nu vizează limitarea răspunderii BCE într-un mod care contravine condiţiilor prevăzute de legislaţia națională aplicabilă și nu exclude răspunderea acesteia în situaţii în care, potrivit legislaţiei respective, această răspundere nu poate fi exclusă.

Accesarea oricărei părţi a acestui website presupune acceptarea condiţiilor menţionate anterior.

Drepturile de autor

Titularul drepturilor de autor pentru întregul conţinut al acestui website este Banca Centrală Europeană, Frankfurt pe Main, Germania.

Utilizatorii acestui website pot folosi în mod liber informaţiile obţinute direct de pe acesta, sub rezerva respectării următoarelor condiţii:

  1. distribuirea sau reproducerea acestor informaţii trebuie să se facă cu exactitate, iar BCE trebuie menţionată ca sursă a informaţiilor;
  2. atunci când informaţiile sunt incluse în documente destinate comercializării (indiferent de suport), persoanele fizice sau juridice care publică aceste informaţii trebuie să informeze cumpărătorii, atât înainte de a plăti vreun abonament sau comision, cât și ori de câte ori accesează informaţiile preluate de pe acest website, că aceste informaţii pot fi obţinute gratuit prin intermediul acestui website;
  3. modificarea informaţiilor de către utilizator (de exemplu, prin ajustarea sezonieră a datelor statistice sau calculul ritmurilor de creștere) trebuie menţionată în mod explicit;
  4. atunci când se face trimitere la acest website de pe website-uri comerciale sau în scopuri promoţionale, acest website trebuie să se încarce în întreaga fereastră de navigare (respectiv acesta nu trebuie să apară în cadrul unui alt website).

Cu titlu de excepţie de la regula menţionată anterior, orice reproducere, publicare sau reimprimare, parţială sau integrală, sub forma unor publicaţii distincte (în variantă tipărită sau electronică) a documentelor care poartă numele autorilor, cum ar fi cele publicate în cadrul seriilor Working Papers și Occasional Papers ale BCE, este permisă numai cu autorizarea prealabilă scrisă și explicită din partea BCE sau a autorilor.

Utilizarea denumirii și a logourilor

BCE este conștientă de faptul că denumirea și logourile sale sunt utilizate tot mai des în mod abuziv de către terţi în cadrul unor tranzacţii financiare false sau al altor activităţi frauduloase. În anumite cazuri, BCE este indicată chiar ca fiind banca prin intermediul căreia se vor efectua plăţi sau tranzacţii.

În această privinţă, BCE ţine să precizeze că nu furnizează servicii bancare comerciale persoanelor fizice sau juridice și, în special, nu percepe comisioane pentru viramentele transfrontaliere și nu acceptă depozite din partea acestor persoane și nici nu emite certificate care să permită eliberarea de fonduri. În consecinţă, BCE recomandă publicului să nu intre în contact cu promotorii unor astfel de operaţiuni și nici să nu trimită bani și să nu comunice informaţii bancare sau detalii referitoare la carduri de credit niciunei persoane care ar pretinde că reprezintă BCE sau are relaţii bancare cu BCE.

De asemenea, BCE dorește să sublinieze că nu poate fi trasă la răspundere pentru situaţiile în care denumirea, logourile sau adresa acesteia sunt utilizate în mod abuziv pentru a înșela publicul. Orice persoană care vede sau intră în posesia unor documente suspecte, care fac trimitere la BCE sau despre care se pretinde că ar proveni de la BCE, are obligaţia de a alerta imediat autorităţile locale responsabile cu aplicarea legii sau de a consulta autorităţile naţionale competente.