Menu

Отказ от отговорност и авторски права

Отказ от отговорност

Европейската централна банка (ЕЦБ) поддържа настоящия уебсайт, за да улесни публичния достъп до информация относно надзорните ѝ задачи и отговорности.Въпреки че си поставяме за цел информацията да бъде актуална и точна, ЕЦБ не носи отговорност за съдържанието на настоящия уебсайт.

Информацията на уебсайта:

  • е от общ характер и не се отнася до специфичното положение на конкретно физическо или юридическо лице;
  • е свързана понякога с външни уебсайтове, върху които ЕЦБ няма контрол и за които не носи отговорност;
  • не представлява професионален или правен съвет.

Моля да имате предвид, че не е възможно да се гарантира, че документите и друга информация, които се намират на настоящия уебсайт, възпроизвеждат точно официално приетите текстове. За автентични се считат единствено правните инструменти на ЕЦБ, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, и друга публикувана от ЕЦБ документация на ЕЦБ и/или публикувани от ЕЦБ данни на ЕЦБ.

Нашата цел е да сведем до минимум смущенията, причинени от технически грешки. ЕЦБ обаче не може да гарантира, че услугите ѝ няма да бъдат прекъсвани или засегнати по друг начин от подобни проблеми. ЕЦБ не носи отговорност за проблеми, възникнали в резултат от използването на настоящия уебсайт или на свързани с него външни уебсайтове.

Настоящата декларация за отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на ЕЦБ в разрез с установените в приложимото национално право изисквания или да я освободи от отговорност по въпроси, по които съгласно националното право тя не може да бъде освободена.

Счита се, че ако сте отворили която и да е част от настоящия уебсайт, Вие сте приели предходните условия.

Авторски права

Авторски права © върху цялото съдържание на настоящия уебсайт: Европейска централна банка, Франкфурт на Майн, Германия.

Като се съобразяват с посоченото по-долу изключение, потребителите на настоящия уебсайт могат свободно да използват директно получената от него информация, като спазват следните условия:

  1. Когато тази информация се разпространява или възпроизвежда, тя трябва да се цитира точно, а ЕЦБ да се посочи като източник.
  2. Ако информацията е включена в документи, които се продават (независимо в каква форма), физическото или юридическото лице, което публикува информацията, трябва да уведоми купувачите, преди те да са заплатили абонамента или таксата, както и всеки път, когато осъществяват достъп до информацията, взета от настоящия уебсайт, че тя може да бъде получена безплатно на настоящия уебсайт.
  3. Ако информацията е променена от потребителя (напр. чрез сезонна корекция на статистически данни или изчисление на темповете на растеж), това трябва да бъде изрично посочено.
  4. Когато свързването с настоящия уебсайт се осъществява от търговски уебсайтове или с промоционална цел, той трябва да бъде зареден на целия прозорец на браузъра (т.е. той не трябва да се появява в рамките на друг уебсайт).

Като изключение от горепосочените правила, всяко възпроизвеждане, публикуване или отпечатване на части от или на цели документи, които носят имената на авторите им, като например Работните материали на ЕЦБ (ECB Working Papers) и Тематичните материали на ЕЦБ (ECB Occasional Papers), под формата на различна публикация (публикувана на хартия или в електронна форма), е позволено само с изричното предварително писмено разрешение на ЕЦБ или на авторите.

Използване на името и логата

На ЕЦБ е известно, че различни трети лица все по-често злоупотребяват с името и логата ѝ във връзка с измамни финансови трансакции и други измамни дейности. В някои случаи ЕЦБ дори е посочена като банката, чрез която ще се извършват плащания или трансакции.

Във връзка с това ЕЦБ би искала да уточни, че тя не предоставя търговско-банкови услуги на физически и юридически лица и по-конкретно че не събира такси за трансгранични преводи, не приема депозити от физически и юридически лица и не издава удостоверения за освобождаване на средства. Поради това ЕЦБ съветва обществеността да не установява контакт с инициаторите на подобни начинания, да не извършва парични преводи и да не предоставя данни за банкови или кредитни карти на лица, които твърдят, че представляват ЕЦБ или че се намират в банкови взаимоотношения с нея.

ЕЦБ също желае да изтъкне, че от нея не може да бъде търсена отговорност, ако се злоупотреби с името, логата или адреса ѝ в схеми, с които се цели да бъде измамена обществеността. Ако гражданин види или получи съмнителна документация, която се отнася до ЕЦБ или за която се твърди, че произлиза от ЕЦБ, той следва незабавно да уведоми местните органи на реда или да потърси съвет от съответните национални органи.