Menu

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti a autorské práva

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Európska centrálna banka (ECB) túto internetovú stránku poskytuje v snahe umožniť verejnosti lepší prístup k informáciám o jej úlohách a povinnostiach v oblasti dohľadu. Naším cieľom je poskytovať včasné a presné informácie. ECB však nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s informáciami uvedenými na tejto stránke.

Tieto informácie:

  • predstavujú informácie všeobecnej povahy, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu konkrétnu osobu či subjekt
  • môžu obsahovať prepojenia na externé internetové stránky, na ktoré ECB nemá žiadny vplyv a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť
  • nepredstavujú odborné ani právne rady

Upozorňujeme, že dokumenty a ostatné informácie dostupné na tejto stránke nemusia byť zhodné s ich oficiálne schváleným znením. Za autentické sa považujú len právne nástroje ECB zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a iné dokumenty a/alebo údaje ECB, ktoré ECB zverejnila.

Snažíme sa minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami, nemôžeme však zaručiť, že tieto problémy neprerušia ani inak neovplyvnia naše služby. ECB nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní tejto stránky, prípadne externých stránok, na ktoré odkazuje.

Účelom tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť ECB v prípade porušenia požiadaviek príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ani vylúčiť jej zodpovednosť v záležitostiach, v prípade ktorých ju podľa týchto predpisov nemožno vylúčiť.

Otvorenie akejkoľvek časti tejto internetovej stránky sa považuje za súhlas s horeuvedenými podmienkami.

Autorské práva

Autorské práva k celému obsahu tejto internetovej stránky vlastní Európska centrálna banka, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko.

Okrem doleuvedenej výnimky možno informácie získané priamo z tejto internetovej stránky voľne používať za nasledujúcich podmienok:

  1. informácie je možné šíriť a reprodukovať iba v nezmenenej podobe a ECB musí byť uvedená ako zdroj;
  2. ak sú informácie súčasťou dokumentov, ktoré sú určené na predaj (bez ohľadu na médium), fyzická alebo právnická osoba zverejňujúca tieto informácie musí kupujúcich informovať, a to ešte pred zaplatením predplatného či iného poplatku a pri každom prístupe kupujúceho k informáciám z tejto internetovej stránky, že je možné ich získať aj bezplatne prostredníctvom tejto internetovej stránky;
  3. ak používateľ informácie upravuje (napr. pri sezónnom očisťovaní štatistických údajov alebo výpočte mier rastu), na túto skutočnosť je povinný výslovne upozorniť;
  4. pri uvádzaní prepojení na túto stránku na komerčných stránkach alebo na reklamné účely sa musí táto stránka zobraziť v celom okne prehľadávača (t. j. nesmie byť zobrazená v rámčeku ako súčasť inej internetovej stránky).

Ako výnimka z horeuvedeného platí, že reprodukcia, publikácia a tlač celých alebo časti dokumentov, v ktorých je uvedené meno autorov, napr. ECB Working Papers a ECB Occassional Papers (v inej tlačenej alebo elektronickej publikácii) je povolená len s výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom ECB alebo autorov.

Používanie názvu a log

ECB si je vedomá skutočnosti, že jej názov a logá v čoraz väčšej miere zneužívajú rôzne tretie strany v spojitosti s fingovanými finančnými transakciami a inými podvodnými aktivitami. V niektorých prípadoch je ECB dokonca uvedená ako banka, prostredníctvom ktorej sa majú platby alebo transakcie uskutočniť.

V tomto ohľade by ECB chcela zdôrazniť, že neposkytuje žiadne komerčné bankové služby jednotlivcom ani podnikom a že od týchto strán predovšetkým nevyberá žiadne poplatky za cezhraničné prevody, neprijíma od nich žiadne vklady, ani nevydáva žiadne certifikáty na uvoľnenie finančných prostriedkov. ECB preto verejnosti odporúča nenadväzovať kontakt s pôvodcami takejto činnosti a neposielať peniaze a neposkytovať údaje o bankových účtoch či kreditných kartách nikomu, kto tvrdí, že zastupuje ECB alebo s ňou spolupracuje v rámci bankových činností.

ECB zároveň zdôrazňuje, že nezodpovedá za prípady zneužitia svojho názvu, log alebo adresy na zavádzanie verejnosti. Ak sa stretnete s pochybnými dokumentmi, ktoré sa odvolávajú na ECB alebo od nej údajne pochádzajú, obráťte sa ihneď na miestny policajný alebo iný príslušný vnútroštátny orgán.