Menu

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Wyłączenie odpowiedzialności

Europejski Bank Centralny (EBC) prowadzi tę stronę internetową w celu zapewnienia opinii publicznej szerokiego dostępu do informacji o swoich zadaniach i obowiązkach w zakresie nadzoru. EBC stara się, by udostępniane informacje były aktualne i rzetelne, nie ponosi jednak odpowiedzialności z tytułu zamieszczonych tu materiałów.

Materiały te:

  • stanowią informacje o charakterze ogólnym, nieodnoszące się do konkretnych osób i podmiotów;
  • mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi EBC nie ma kontroli i za które nie odpowiada;
  • nie stanowią porady specjalistycznej ani prawnej.

EBC dąży do ograniczenia zakłóceń w działaniu strony spowodowanych błędami technicznymi, nie może jednak zagwarantować, że będzie ona funkcjonować bezbłędnie i nieprzerwanie. EBC nie odpowiada za problemy będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub z powiązanych z nią stron zewnętrznych.

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności EBC w sposób sprzeczny z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach krajowych ani też wyłączenia jego odpowiedzialności w sprawach, które na mocy takich przepisów nie podlegają wyłączeniu.

Odwiedzenie dowolnej części tej strony uznaje się za równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych warunków.

Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do całej zawartości tej strony jest © Europejski Bank Centralny, Frankfurt nad Menem, Niemcy.

Z zastrzeżeniem opisanego poniższej wyjątku użytkownicy mogą swobodnie korzystać z informacji pochodzących bezpośrednio ze strony na następujących warunkach:

  1. W przypadku rozpowszechniania lub powielania informacji należy je podać wiernie i wskazać EBC jako źródło.
  2. W przypadku włączenia informacji pochodzących z tej strony do materiałów przeznaczonych do sprzedaży (niezależnie od rodzaju nośnika) publikująca je osoba fizyczna lub prawna ma obowiązek poinformować nabywców – zarówno przed uiszczeniem przez nich abonamentu lub innej opłaty, jak i przy każdorazowym dostępie do tych informacji – że te same informacje można nieodpłatnie uzyskać bezpośrednio na stronie.
  3. W przypadku przekształcenia przez użytkownika informacji pobranych z tej strony (np. korekty sezonowej danych statystycznych lub obliczenia stopy wzrostu) należy to wyraźnie zaznaczyć.
  4. W przypadku umieszczania linków do tej strony na innych stronach w celach komercyjnych lub promocyjnych strona EBC musi być jedynym elementem w oknie przeglądarki (tj. nie może się pojawiać w ramce innej strony internetowej).

W drodze wyjątku od powyższych zasad powielanie, publikacja lub przedruk całości lub fragmentów dokumentów opatrzonych nazwiskiem autora (autorów), np. z serii ECB Working Papers lub ECB Occasional Papers, w ramach innej publikacji drukowanej lub elektronicznej wymaga uzyskania uprzednio wyraźnej, pisemnej zgody EBC lub autora (autorów).

Zasady wykorzystywania nazwy i logo

EBC odnotowuje coraz częstsze przypadki nieuprawnionego wykorzystywania jego nazwy i logo przez osoby trzecie w fałszywych transakcjach finansowych i innych nielegalnych działaniach. Niekiedy EBC jest wręcz wymieniony jako bank obsługujący płatności lub transakcje.

W związku z powyższym EBC pragnie wyjaśnić, że nie świadczy usług bankowości komercyjnej na rzecz osób prawnych ani prywatnych, a w szczególności nie pobiera od nich opłat za przelewy transgraniczne, nie przyjmuje lokat ani nie wydaje zaświadczeń dotyczących wypłaty środków. EBC zaleca zatem, by nie nawiązywać kontaktów z inicjatorami podobnych przedsięwzięć oraz nie wysyłać pieniędzy ani nie ujawniać informacji o swoim rachunku bankowym lub karcie kredytowej nikomu, kto twierdzi, że reprezentuje EBC lub że EBC jest jego bankiem.

EBC pragnie podkreślić, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieuprawnionego wykorzystania jego nazwy, logo lub adresu w działaniach o cechach oszustwa. W przypadku zauważenia lub otrzymania budzącej wątpliwości dokumentacji odwołującej się do EBC lub rzekomo od niego pochodzącej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt policji lub zwrócić się do właściwych władz krajowych.