Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB slutför samlad bedömning av Nordea

18 juli 2019

  • Samlad bedömning krävdes efter flytt till euroområdet
  • Stresstester och översyn av tillgångarnas kvalitet gjorda
  • Undersökningen uppvisade inga kapitalunderskott

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggjorde idag resultaten av en samlad bedömning av Nordea Bank Abp (Nordea), som godkänt offentliggörandet. Efter flytten av Nordeas huvudkontor från Sverige till Finland 2018 erfordrades en bedömning.

En samlad bedömning är ett krav för alla banker som blir eller sannolikt kommer att bli föremål för ECB:s direkta tillsyn. Denna bedömning består av ett stresstest och en översyn av tillgångarnas kvalitet (AQR). Nordea har omfattats av ECB:s direkta tillsyn sedan 2018 då banken beviljades ett nytt banktillstånd i Finland.

Den samlade bedömningen visar att Nordea inte har något kapitalunderskott eftersom banken inte låg under de relevanta tröskelvärdena som används i AQR och i stresstestet. Banken förväntas dock följa upp resultaten av undersökningen och vidta åtgärder för att ta itu med resultaten av AQR, såsom undermåliga policyer och processer samt svagheter i datasystem.

2019 års samlade bedömning av Nordea liknar den ingående finansiella hälsokontroll som gjordes av 130 banker inför lanseringen av den europeiska banktillsynen 2014 samt av ytterligare 13 banker 2015 och 2016.

AQR är mer en tillsynsgranskning än en redovisningsgranskning och ger ECB en bedömning av det bokförda värdet av en banks tillgångar vid en viss tidpunkt (den 30 juni 2018 i Nordeas fall).

AQR fastställer också om det finns behov av att stärka en banks kapitalbas. AQR för Nordea följer ECB:s uppdaterade metod för översyn av tillgångars kvalitet. Den publicerades i juni 2018 och införlivar effekten av redovisningsstandarden IFRS 9.

AQR kompletterades med ett stresstest. I det granskades hur bankens kapitalpositioner skulle utvecklas i ett grundscenario respektive i ett negativt scenario under de kommande tre åren (2018 – 2021). I stresstestet användes samma metod som i Europeiska bankmyndighetens (EBA) stresstest 2018.

Tröskelvärdena som användes för att identifiera kapitalunderskott bibehölls på samma nivåer som tidigare: en kärnprimärkapitalrelation (CET1-relation) på 8 % för AQR och grundscenariot av stresstestet samt en CET1-relation på 5,5 % i det negativa scenariot av stresstestet. CET1-relationen är ett viktigt mått på en banks finansiella sundhet.

Tabell 1: Utveckling av CET1-relationer

Bankens namn

CET1 utgångspunkt (1)

CET1 efter AQR1

CET1 grundscenario2

CET1 negativt scenario2

CET1 underskott

(i %)

(i %)

(i %)

(i %)

(i miljoner euro)

Nordea Bank Abp

14,99 %

13,95 %

14,21 %

9,23 %

0

(1) CET1 relation per den 30 juni 2018.

(2) Lägsta CET1-relation under stresstestets treårsperiod.

Frågor från media kan riktas till Esther Tejedor, tfn. +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning