Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

A szavatolótőkére és jegybankképes forrásokra vonatkozó minimumkövetelmény (minimum requirement for own funds and eligible liabilities – MREL)

az EU valamennyi hitelintézetére vonatkozó követelmény, amelynek célja, hogy esetleges csőd esetén képesek legyenek a veszteségek elnyelésére. A MREL-t az Európai Bizottság bocsátotta ki a bankok helyreállítási és szanálási irányelvének (BRRD) keretében. Célja ugyanaz, mint a TLAC követelményé, ám a MREL részét képező speciális tőkekövetelményeket más módszertan szerint, az EBH által meghatározott kritériumok alapján számítják.

ABoR

Felülvizsgálati Testület (Administrative Board of Review)

AML

pénzmosás elleni (anti-money laundering)

Átfogó értékelés (comprehensive assessment)

pénzügyi állapotfelmérés, amelyet az EKB-nak el kell végeznie, mielőtt átveszi valamely hitelintézet közvetlen felügyeletét. Az értékelés segít abban, hogy a bankok megfelelő tőkével rendelkezzenek, és ellen tudjanak állni az esetleges pénzügyi sokkoknak. Az átfogó értékelés eszközminőség-vizsgálatból és stressztesztből áll.

Bankunió (banking union)

a Gazdasági és Monetáris Unió teljes körű megvalósításának egyik alappillére. A következő elemekből tevődik össze: integrált pénzügyi keret, benne az egységes felügyeleti mechanizmussal, egységes bankszanálási mechanizmus, valamint az összehangolt betétgarancia-konstrukciókat is taglaló egységes szabálykönyv – amelyekből idővel közös európai betétbiztosítási rendszer is kifejlődhet.

Bázel III (Basel III)

átfogó bankfelügyeleti reformintézkedések gyűjteménye, amelyet a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság dolgozott ki a 2008-as pénzügyi válságra reagálva. A Bázel III a Bázel II szabálykönyvet veszi alapul, és a bankszektor szabályozását, felügyeletét és kockázatkezelését hivatott erősíteni. Az intézkedések célja, hogy a bankszektor hatásosabban tudja közömbösíteni a pénzügyi és gazdasági feszültségből eredő sokkokat, továbbá javuljon a kockázatkezelés és a szervezetirányítás, valamint a bankok átláthatósága és adatközzététele.

Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS)

a bankok prudenciális szabályozása terén a legfőbb globális szabványalkotó és a bankfelügyeleti ügyekben való együttműködés fóruma. Megbízatása szerint a bankok szabályozását, felügyeletét és gyakorlatát hivatott javítani világszerte a pénzügyi stabilitás érdekében. Tagjai között vannak közvetlen bankfelügyeleti jogkörrel rendelkező szervezetek és központi bankok is.

BCBS

Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (Basel Committee on Banking Supervision)

Befolyásoló részesedés (qualifying holding)

tulajdonosi részesedés valamely hitelintézetben, amely a tőke vagy a szavazati jogok 10%-át vagy ennél nagyobb hányadát teszi ki, és amelyen keresztül jelentős befolyás gyakorolható a hitelintézet irányítására.

Belső likviditásmegfelelőség-értékelési eljárás (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP)

az eljárás olyan, bankok által alkalmazott stratégiákból, irányelvekből, folyamatokból és rendszerekből áll, amelyekkel azonosíthatják, mérhetik, kezelhetik és figyelemmel kísérhetik a likviditási kockázatot bizonyos időtávon belül (akár egy napon belül is), így biztosítva, hogy a pénzintézetek megfelelő likviditási pufferrel rendelkeznek. Az illetékes hatóságok a SREP keretében vizsgálják felül az ILAAP-et.

Belső modell (internal model)

bármilyen kockázatmérési és -kezelési megközelítés, amelyet a hitelintézet szavatolótőke-követelményének kiszámításakor alkalmaznak, és amelyhez a CRR Harmadik részének megfelelően az illetékes hatóság előzetes engedélye szükséges.

Belső tőkemegfelelőség-értékelési eljárás (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP)

azon stratégiák és eljárások összessége, amelyeket a bankok használnak, hogy értékelni tudják és folyamatosan fenn tudják tartani a belső tőke általuk megfelelőnek tartott összegét, típusait és megoszlását a tevékenységüket ténylegesen vagy esetlegesen övező kockázatok természetének és szintjének fedezésére. Az illetékes hatóságok a SREP keretében vizsgálják felül az ICAAP-et.

BRRD

a bankok szanálásáról és helyreállításáról szóló irányelv (Bank Recovery and Resolution Directive)

CET1

elsődleges alapvető tőke (Common Equity Tier 1)

CFT

terrorizmusfinanszírozás elleni (combating the financing of terrorism)

COI

centralizált helyszíni vizsgálatokkal foglalkozó osztály (Centralised On-Site Inspections Division)

COREP

közös adatszolgáltatás (common reporting)

CRD

tőkekövetelményekről szóló irányelv (Capital Requirements Directive)

CRR

tőkekövetelményekről szóló rendelet (Capital Requirements Regulation)

CRR/CRD IV.

a tőkekövetelményekről szóló rendelet és irányelv: a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet (CRR) és a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló 2013/36/EU irányelv (CRD IV.). Együttesen gyakran CRD IV. néven hivatkoznak rájuk.

CSSF

Commission de Surveillance du Secteur Financier

EBH

Európai Bankhatóság

Egységes felügyeleti mechanizmus (Single Supervisory Mechanism – SSM)

az EKB-t és a részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságait magában foglaló mechanizmus, amelynek célja az EKB-ra ruházott felügyeleti feladatkör ellátása. Az EKB a felelős az európai bankunió részét képező mechanizmus hatékony és következetes működéséért.

EKB

Európai Központi Bank

ERKT

Európai Rendszerkockázati Testület

ESMA

Európai Értékpapírpiaci Hatóság (European Securities and Markets Authority)

EUCLID

központosított európai felügyeleti adatokat kezelő infrastruktúra (European centralised infrastructure for supervisory data)

Európai Bankhatóság (EBH; European Banking Authority – EBA)

független európai uniós hatóság, amelyet 2011. január 1-jén a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének részeként hoztak létre annak érdekében, hogy gondoskodjék az EU bankszektorának hatékony és következetes prudenciális szabályozásáról és felügyeletéről. Fő feladata részt venni a bankrendszer egységes európai szabálykönyvének megalkotásában, amelynek célja EU-szerte egységes, összehangolt prudenciális szabályrendszer kidolgozása.

FCMC

Pénzügyi és Tőkepiaci Bizottság (Financial and Capital Market Commission)

Felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)

olyan eljárás, amelynek célja útmutatást adni a jelentős és a kevésbé jelentős hitelintézetek felügyeleti felülvizsgálatához, valamint meghatározni, hogy szükség van-e (a minimális követelményeken felül) további szavatolótőke-, közzétételi vagy likviditási követelmények, illetve egyéb felügyeleti intézkedések alkalmazására.

Felügyeleti vizsgálati program (Supervisory Examination Programme – SEP)

minden jelentős hitelintézet közös felügyeleti csoportja felügyeleti vizsgálati programot készít, amely meghatározza a következő 12 hónap fő felügyeleti feladatait és tevékenységeit, az előzetes ütemezést és a célkitűzéseket, valamint a helyszíni ellenőrzések és a belső modellekkel kapcsolatos vizsgálatok szükségességét.

FinCEN

Pénzügyi Bűnüldöző Hatóság (Financial Crimes Enforcement Network)

FINREP

pénzügyi adatszolgáltatás (financial reporting)

Fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló státusz (failing or likely to fail – FOLTF)

egy bankról négyféle okból mondhatják ki, hogy fizetésképtelen, vagy valószínűleg fizetésképtelenné válik: (i) nem felel meg a felügyeleti engedély követelményeinek; (ii) a kötelezettségállománya meghaladja az eszközállományát; (iii) képtelen kifizetni esedékessé váló tartozásait; (iv) rendkívüli állami pénzügyi támogatásra szorul. Egy bankot akkor nyilvánítanak fizetésképtelennek vagy valószínűleg fizetésképtelenné válónak, ha a fenti feltételek egyike teljesül, vagy valószínűleg teljesülni fog.

FOLTF

fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló (failing or likely to fail)

FSAP

pénzügyi szektort értékelő program (Financial Sector Assessment Program)

FSB

Pénzügyi Stabilitási Tanács (Financial Stability Board)

FTE

teljes munkaidősnek megfelelő pozíció (full-time equivalent position)

GDP

bruttó hazai termék (gross domestic product)

Helyreállítási terv (recovery plan)

a bankoknak helyreállítási tervet kell készíteniük, hogy felkészüljenek az esetleges pénzügyi nehézségekre, és pénzügyi válsághelyzetben képesek legyenek kellő időben visszaállítani az életképességüket. Egy helyreállítási terv hiteles és megvalósítható helyreállítási lehetőségek széles körét részletezi a bank életképességének helyreállítására, például a tőke- vagy a likviditási helyzet javítására.

ICAAP

belső tőkemegfelelőség-értékelési eljárás (Internal Capital Adequacy Assessment Process)

IFRS

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (International Financial Reporting Standards)

ILAAP

belső likviditásmegfelelőség-értékelési eljárás (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)

Illetékes nemzeti hatóság (INH; national competent authority – NCA)

nemzeti jogszabályban elismert állami hatóság vagy testület, amelyet a nemzeti jog felhatalmaz arra, hogy az adott tagállam bankfelügyeleti rendszerének részeként hitelintézeteket felügyeljen.

IMAS

az SSM információkezelő rendszere (Information Management System)

INH

illetékes nemzeti hatóság

IPS

intézményvédelmi rendszer (institutional protection scheme)

IRRBB

banki könyvi kamatlábkockázat (interest rate risk in the banking book)

ITS

végrehajtás-technikai standardok (Implementing Technical Standards)

Jelentős hitelintézet (significant institution – SI)

az annak eldöntésére szolgáló kritériumokat, hogy a bankok jelentősnek minősülnek, és így az EKB közvetlen felügyelete alá tartoznak-e, az SSM-rendelet és az SSM-keretrendelet határozza meg. A bankoknak ahhoz, hogy a jelentős hitelintézetek közzé sorolják őket, a szóban forgó feltételek közül legalább egynek meg kell felelniük. Az SSM a feltételek nem teljesítése esetén is bármikor úgy dönthet, hogy a magas színvonalú felügyelet következetes alkalmazásának biztosítása érdekében jelentősnek minősít egy hitelintézetet. Az EKB összességében 119 jelentős bankcsoportot felügyel közvetlenül.

JSS

közös felügyeleti standardok (Joint Supervisory Standards)

JST

közös felügyeleti csoport (Joint Supervisory Team)

KBER

Központi Bankok Európai Rendszere

KBER/IO

Központi Bankok Európai Rendszere és nemzetközi szervezetek (international organisations)

Kevésbé jelentős hitelintézet (less significant institution – LSI)

olyan pénzintézet, amelyet közvetlenül INH-k felügyelnek, közvetetten pedig az EKB. A jelentős hitelintézeteket ezzel szemben közvetlenül az EKB felügyeli.

Kifogásról való lemondáson alapuló eljárás (non-objection procedure)

az SSM-rendeletben rögzített, az EKB bankfelügyeleti tevékenységét érintő rendes döntéshozatali eljárás. Az EKB Felügyeleti Testülete dönt a határozattervezetekről, amelyeket a Kormányzótanács elé bocsátanak elfogadásra. Amennyiben a határozat ellen a Kormányzótanács egy meghatározott, de tíz munkanapnál nem hosszabb időtartamon belül nem emel kifogást, úgy azt elfogadottnak tekintik.

Közös eljárások (common procedures)

olyan eljárások, amelyek érvényesek a jelentős és kevésbé jelentős hitelintézetekre is. A közös eljárások segítségével az EKB következetesen alkalmazhatja az egységes európai szabálykönyvet. A közös eljárások közé tartozik: banki működési engedély kibocsátása új vállalat részére vagy az első engedély meghosszabbítása; meglévő hitelintézetben részesedésszerzés engedélyezése; banki működési engedély visszavonása.

Közös felügyeleti csoport (Joint Supervisory Team – JST)

valamely jelentős felügyelt szervezet vagy csoport felügyeletével megbízott bankfelügyeleti szakértők csoportja, akik az EKB és az INH-k munkatársai közül kerülnek ki.

LSI

kevésbé jelentős pénzintézet (less significant institution)

MMSR

pénzpiacokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás (money market statistical reporting)

MREL

a szavatolótőkére és jegybankképes forrásokra vonatkozó minimumkövetelmény (minimum requirement for own funds and eligible liabilities)

Nemteljesítő hitel (non-performing loan – NPL)

az EBH felügyeleti adatszolgáltatásra vonatkozó végrehajtás-technikai standardja V. mellékletének 145. bekezdése szerint olyan hitel, amely az alábbi feltételek közül legalább egynek megfelel: (a) 90 napnál régebben késedelmes számottevő kitettség; (b) ha a felmérés szerint az adós valószínűleg nem képes teljes hiteltartozásának törlesztésére a biztosíték realizálása nélkül, függetlenül bármilyen meglevő késedelmes összegtől vagy a késedelmes napok számától.

NPL

nemteljesítő hitel (non-performing loan)

Passport tevékenységekkel kapcsolatos eljárások (passporting procedures)

a tagállamok illetékes hatósága által engedélyezett és felügyelt bármely hitelintézet más tagállamban történő letelepedési szabadságával és szolgáltatásnyújtási szabadságával kapcsolatos eljárások, amennyiben az engedélyezés ezen tevékenységekre is kiterjed (a CRD IV. 33–46. cikkében foglaltaknak megfelelően).

Pénzügyi Stabilitási Tanács (Financial Stability Board – FSB)

olyan nemzetközi testület, amely a nemzetközi pénzügyi stabilitást segíti elő. Tevékenysége során összehangolja az országos pénzügyi hatóságok és nemzetközi sztenderdalkotó testületek munkáját, amely erős szabályozói, felügyeleti és egyéb, pénzügyi ágazatot érintő irányelvek kidolgozására irányul. Azáltal, hogy a különböző szektorok és országok között az irányelvek koherens megvalósítására törekszik, elősegíti az azonos versenyfeltételek kialakítását.

RWA

kockázattal súlyozott eszközállomány (risk-weighted assets)

SEP

felügyeleti vizsgálati program (supervisory examination programme)

SQA

felügyeleti minőségbiztosítás (Supervisory Quality Assurance)

SRB

Egységes Szanálási Testület (Single Resolution Board)

SREP

felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (Supervisory Review and Evaluation Process)

SRMR

az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet (Single Resolution Mechanism Regulation)

SSG

az SSM egyszerűsítési csoportja (SSM Simplification Group)

SSM

egységes felügyeleti mechanizmus (Single Supervisory Mechanism)

SSM-keretrendelet (SSM Framework Regulation)

szabályozási keret, amely az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó, az egységes felügyeleti mechanizmuson belül alkalmazott gyakorlati szabályokat határozza meg, az SSM-rendelet előírásainak megfelelően.

SSM-rendelet (SSM Regulation)

az a jogszabály, amely létrehozza az euroövezetben és potenciálisan az EU többi tagállamában a hitelintézetek számára az egységes felügyeleti mechanizmust mint az európai bankunió egyik fő elemét. Az SSM-rendelet a hitelintézetek prudenciális felügyeleti politikája tekintetében külön feladatokkal bízza meg az Európai Központi Bankot.

Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági vizsgálat (fit and proper assessment)

a felügyeleti hatóságok megvizsgálják, hogy a bankok vezetői testületeinek tagjelöltjei szakmailag alkalmasak és üzleti szempontból megbízhatóak-e. Az euroövezet 119 legnagyobb bankjának igazgatói esetében az EKB hoz döntést az alkalmasságról, míg a kevésbé jelentős intézményeknél – kivéve, amikor új banki működési engedélyt adnak ki – a nemzeti felügyelet dönt.

Szanálási terv (resolution plan)

a helyreállítási tervvel szemben a szanálási tervet nem a bankok, hanem az SRB és a nemzeti szanálási hatóságok készítik és rendszeres időközönként frissítik. A szanálási terv hiteles és megvalósítható szanálási intézkedések átfogó leírása, amelyek az SRM keretében valósíthatók meg, amennyiben a bank minden szanálási feltételt teljesít. A kritikus fontosságú funkciók további működésének biztosításával a terv előkészíti a bank esetleges rendezett szanálásához szükséges intézkedéseket és folyamatokat.

TRIM

belső modellek célzott felülvizsgálata (targeted review of internal models)