Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

APV

Administracinė peržiūros valdyba

AUVT

Atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnyba

bankų sąjunga (banking union)

Viena iš sudedamųjų kuriamos ekonominės ir pinigų sąjungos dalių, apimanti integruotą finansų sistemą su Bendru priežiūros mechanizmu, bendru pertvarkymo mechanizmu ir bendru taisyklių sąvadu, įskaitant ir suderintas indėlių draudimo sistemas, kurios ateityje gali tapti bendra Europos draudimo garantijų sistema.

Bazelio bankų priežiūros komitetas, BBPK (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS)

Pagrindinė pasaulinė bankų prudencinio reglamentavimo standartus nustatanti institucija ir bendradarbiavimo bankų priežiūros reikalais forumas. Jis turi įgaliojimus stiprinti bankų reguliavimą, priežiūrą ir praktiką visame pasaulyje finansinio stabilumo didinimo tikslu. BBPK nariai yra organizacijos, turinčios teisę tiesiogiai vykdyti bankų priežiūrą, ir centriniai bankai.

BBPK

Bazelio bankų priežiūros komitetas

Bendras priežiūros mechanizmas, BPM (Single Supervisory Mechanism, SSM)

Mechanizmas, kuriuo suvienijama ECB ir dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų veikla vykdant priežiūros užduotis, priskirtas ECB. ECB yra atsakingas už efektyvų ir nuoseklų šio mechanizmo, kuris yra bankų sąjungos dalis, veikimą.

bendros procedūros (common procedures)

Procedūros, taikomos tiek svarbioms įstaigoms, tiek MSĮ. Bendromis procedūromis ECB suteikiama galimybė nuosekliai taikyti bendrą Europos bankininkystės taisyklių sąvadą. Bendros procedūros apima banko licencijos išdavimą naujai įmonei ar pirminės licencijos pratęsimą; leidimo įsigyti teisę dalyvauti valdant įmonės kapitalą veikiančioje institucijoje suteikimą; banko licencijos panaikinimą.

BGP

bendras gaivinimo pajėgumas

BGPD

Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva

BPC

bendras gaivinimo pajėgumas

BPeM

bendras pertvarkymo mechanizmas

BPM

Bendras priežiūros mechanizmas

BPM pagrindų reglamentas (SSM Framework Regulation)

Teisės aktas, kuriame nustatyta praktinė ECB ir nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo įgyvendinant Bendrą priežiūros mechanizmą tvarka, kaip numatyta BPM reglamente.

BPM reglamentas (SSM Regulation)

Teisės aktas, kuriuo sukuriamas vienas išš pagrindinių Europos bankų sąjungos elementų – euro zonos ir galbūt ES kitų valstybių narių kredito įstaigų Bendras priežiūros mechanizmas. BPM reglamentu ECB pavedami specialūs uždaviniai, susiję su prudencinės kredito įstaigų priežiūros politika.

BPV

Bendra pertvarkymo valdyba

BVP

bendrasis vidaus produktas

CET1

bendro 1 lygio nuosavas kapitalas

CGO

Atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnyba

COREP

bendroji atskaitomybė

CSSF

Liuksemburgo finansų sektoriaus priežiūros komisija

EAR

Europos Audito Rūmai

EBI

Europos bankininkystės institucija

ECB

Europos Centrinis Bankas

ECBS

Europos centrinių bankų sistema

ESMA

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

ESRV

Europos sisteminės rizikos valdyba

EUCLID

Europos centralizuota priežiūros duomenų infrastruktūra

Europos bankininkystės institucija, EBI (European Banking Authority, EBA)

2011 m. sausio 1 d. įsteigta nepriklausoma ES institucija, užtikrinanti veiksmingą ir nuoseklų ES bankų sektoriaus prudencinį reglamentavimą ir priežiūrą. Pagrindinis jos uždavinys – padėti parengti bendrą Europos bankininkystės taisyklių sąvadą, kuriame būtų išdėstytos visoje ES taikomos suderintos prudencinės taisyklės.

Finansinio stabilumo taryba, FST (Financial Stability Board, FSB)

Tarptautinė institucija, kuri skatina tarptautinį finansinį stabilumą koordinuodama nacionalinių finansų institucijų ir tarptautinių standartus nustatančių institucijų veiklą joms rengiant patikimą reguliavimo, priežiūros ir finansų sektoriaus politiką. Ji sudaro vienodas sąlygas, skatindama nuoseklumą įgyvendinant šią politiką visuose sektoriuose ir jurisdikcijose.

FinCEN

Kovos su finansiniais nusikaltimais tinklas

FINREP

finansinė atskaitomybė

FKRK

Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija

FSĮP

finansų sektoriaus įvertinimo programa

FST

Finansinio stabilumo taryba

gaivinimo planas (recovery plan)

Bankai turi parengti gaivinimo planus, kad pasirengtų galimiems finansiniams sunkumams ir galėtų laiku atkurti savo gyvybingumą patirdami finansinių sunkumų. Gaivinimo plane numatoma daug patikimų ir įgyvendinamų gaivinimo būdų, skirtų gyvybingumui atkurti, pavyzdžiui, pagerinant kapitalo būklę ar likvidumo padėtį.

IMAS

BPM informacijos valdymo sistema

IRRBB

bankinės knygos palūkanų normos rizika

išsamusis vertinimas (comprehensive assessment)

Finansinės būklės patikrinimas, kurį ECB privalo atlikti prieš pradėdamas vykdyti tiesioginę kredito įstaigos priežiūrą. Išsamusis vertinimas padeda užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai kapitalo ir galėtų atlaikyti galimus finansinius sukrėtimus. Toks vertinimas apima turto kokybės peržiūrą ir testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

JPG

jungtinė priežiūros grupė

jungtinė priežiūros grupė, JPG (Joint Supervisory Team, JST)

Iš ECB ir NKI darbuotojų sudaryta priežiūros specialistų grupė, kuriai pavesta svarbaus prižiūrimo subjekto ar grupės priežiūra.

kompetencijos ir tinkamumo vertinimas (fit and proper assessment)

Priežiūros institucijos privalo įvertinti, ar kandidatai į bankų valdymo organus yra kompetentingi ir tinkami. Tokius sprendimus dėl 119 didžiausių euro zonos bankų vadovų kompetencijos ir tinkamumo priima ECB, o sprendimus dėl mažesnės svarbos įstaigų kompetencijos ir tinkamumo priima nacionalinės priežiūros institucijos, išskyrus sprendimus dėl naujos banko licencijos išdavimo.

KRD

Kapitalo reikalavimų direktyva

KRD IV / KRD IV (CRR/CRD IV)

Kapitalo reikalavimų reglamentas ir direktyva: Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (KRR) ir Direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros (KRD IV). Dažnai kartu vadinami KRD IV.

kredito įstaigų veiklos išplėtimo ES tvarka (passporting procedures)

Su įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas susijusi tvarka, pagal kurią kredito įstaiga, turinti vienos valstybės narės kompetentingų institucijų suteiktą veiklos leidimą ir jų prižiūrima, gali steigti filialus ir teikti paslaugas kitose valstybėse narėse, jeigu tokia veikla nurodyta leidime (kaip nustatyta KRD IV 33–46 straipsniuose).

KRR

Kapitalo reikalavimų reglamentas

KTF

kova su terorizmo finansavimu

kvalifikuotasis akcijų paketas (qualifying holding)

Turima kredito įstaigos kapitalo dalis, kuri sudaro 10 % ar daugiau kapitalo ar balsavimo teisių, arba tokia dalis, kuri suteikia galimybę daryti reikšmingą įtaką valdant tą kredito įstaigą.

mažesnės svarbos įstaiga, MSĮ (less significant institution, LSI)

Įstaiga, kurios tiesioginę priežiūrą vykdo NKI, o netiesioginę – ECB. Svarbių įstaigų tiesioginę priežiūrą vykdo ECB.

minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL)

Visoms ES kredito įstaigoms taikomas reikalavimas, kurį jos turi tenkinti, kad žlugimo atveju galėtų padengti nuostolius. Šis reikalavimas nustatytas Europos Komisijos Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvoje (BGPD). Jo tikslas toks pats, kaip ir bendro nuostolių padengimo pajėgumo rodiklio. Tačiau konkretūs kapitalo reikalavimai pagal MREL yra apskaičiuojami kitaip, taikant EBI nustatytus kriterijus.

MREL

minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas

MSĮ

mažesnės svarbos įstaiga

nacionalinė kompetentinga institucija, NKI (national competent authority, NCA)

Pagal nacionalinę teisę oficialiai pripažinta viešosios valdžios institucija arba tarnyba, kuri pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę yra įgaliota vykdyti priežiūrą įstaigų, kurioms taikoma sisteminė priežiūra.

neprieštaravimo tvarka (non-objection procedure)

BPM reglamente įtvirtinta tipinė ECB sprendimų dėl priežiūros veiklos priėmimo tvarka. Priežiūros valdyba rengia sprendimų projektus ir teikia juos tvirtinti Valdančiajai tarybai. Sprendimai laikomi priimtais, jei per nustatytą laiką, ne ilgesnį kaip dešimt darbo dienų, Valdančioji taryba nepareiškia prieštaravimo.

neveiksnios paskolos, NP (non-performing loans, NPLs)

EBI įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techninių įgyvendinimo standartų V priedo 145 pastraipoje dėl priežiūrinės atskaitomybės nustatyta, kad „neveiksnios paskolos – tai tokios paskolos, kurios atitinka vieną šių kriterijų arba abu: a) reikšmingas pozicijas vėluojama padengti ilgiau kaip 90 dienų; b) vertinama, kad skolininkas nesugebės įvykdyti visų savo kreditinių įsipareigojimų nerealizuodamas įkaito, nepaisant vėluojamos grąžinti sumos arba vėlavimo dienų skaičiaus.“

NKI

nacionalinė kompetentinga institucija

NP

neveiksnios paskolos

NPI

nacionalinė pertvarkymo institucija

pertvarkymo planas (resolution plan)

Priešingai nei gaivinimo planus, pertvarkymo planus rengia ne bankai – juos rengia ir reguliariai atnaujina BPV ir nacionalinės pertvarkymo institucijos. Pertvarkymo planą sudaro išsamus patikimų ir įgyvendinamų veiksmų, kuriuos galima įgyvendinti pagal BPeM, jei bankas atitinka visas pertvarkymo sąlygas, aprašymas. Parengiamos priemonės ir procesai, kad galimas banko pertvarkymas įvyktų tinkamai, užtikrinant jo būtiniausių funkcijų tęstinumą.

PPP

pinigų plovimo prevencija

PPS

pranešimų apie pažeidimus sistema

priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP)

Tvarka, pagal kurią atliekami svarbių ir mažesnės svarbos kredito įstaigų priežiūriniai tikrinimai ir nustatoma, ar, be minimaliųjų, turėtų būti taikomi papildomi reikalavimai, susiję su nuosavomis lėšomis, informacijos atskleidimu arba likvidumu, arba taikomos kitos priežiūrinės priemonės.

priežiūros programa (Supervisory Examination Programme, SEP)

Kiekvienam svarbiam bankui JPG parengia priežiūros programą, kurioje nurodomi pagrindiniai priežiūros uždaviniai ir veikla kitiems 12 mėnesių, jų preliminarūs tvarkaraščiai ir tikslai ir patikrinimų vietoje bei vidaus modelių patikrinimų poreikis.

PRSA

pinigų rinkos statistinė atskaitomybė

RIAD

Finansų įstaigų ir kontroliuojamųjų įmonių duomenų bazės registras

svarbi įstaiga

SM

susitarimo memorandumas

SREP

priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas

susitarimas „Bazelis III“ (Basel III)

Bendras reformos priemonių paketas, kurį parengė Bazelio bankų priežiūros komitetas, reaguodamas į 2008 m. finansų krizę. Susitarimas „Bazelis III“ grindžiamas sistemos „Bazelis II“ taisyklių sąvadu. Jos tikslas – sustiprinti bankų sektoriaus reguliavimą, priežiūrą ir rizikos valdymą. Šiomis priemonėmis siekiama didinti bankų sektoriaus pajėgumą sumažinti sukrėtimus, patiriamus dėl finansinės ir ekonominės įtampos, gerinti rizikos valdymą ir valdymą, taip pat didinti bankų skaidrumą ir informacijos atskleidimą.

svarbi įstaiga (significant institution, SI)

BPM reglamente ir BPM pagrindų reglamente pateikti kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar bankai laikytini svarbiais ir jų tiesioginę priežiūrą turi vykdyti ECB. Kad bankai būtų laikomi svarbiais, jie privalo atitikti ne mažiau kaip vieną tų kriterijų. Nepaisant kriterijų atitikties, įgyvendinant BPM gali būti bet kada nuspręsta priskirti įstaigą prie svarbių siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliai taikomi griežti priežiūros standartai. Iš viso ECB tiesiogiai prižiūri 119 svarbių bankų grupių.

TFAS

tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas

TĮS

techninis įgyvendinimo standartas

TO

tarptautinė organizacija

TRS

techninis reguliavimo standartas

TVMP

tikslinė vidaus modelių peržiūra

VDDE

visos darbo dienos ekvivalentas

vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas, VKPVP (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP)

Strategijos ir procesai, kuriuos bankai taiko siekdami nuolat vertinti ir palaikyti atitinkamos apimties, rūšies ir paskirstymo vidaus kapitalą, kurį jie laiko esant pakankamą atitinkamo pobūdžio ir lygio rizikai, kuri jiems kyla arba gali kilti, padengti. Kompetentingos institucijos peržiūri VKPVP atlikdamos SREP.

vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesas, VLPVP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)

Strategijos, politika, procesai ir sistemos, bankų naudojamos likvidumo rizikai nustatyti, įvertinti, valdyti ir stebėti tinkamais laikotarpiais, įskaitant vieną dieną, kad institucijos galėtų išlaikyti pakankamas likvidumo atsargas. Kompetentingos institucijos peržiūri VLPVP atlikdamos SREP.

vidaus modelis (internal model)

Apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus taikomas rizikos apskaičiavimo ir valdymo metodas, kurį yra parengusi pati kredito įstaiga ir kurį ji gali taikyti tik iš anksto gavusi kompetentingos institucijos leidimą pagal KRR trečiąją dalį.

VKPVP

vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas

VLPVP

vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesas

VPG

vidinės pertvarkymo grupė

žlungantis arba galintis žlugti (failing or likely to fail, FOLTF)

Bankas gali būti paskelbtas žlungančiu arba galinčiu žlugti dėl šių keturių priežasčių: i) jis nebeatitinka reikalavimų, kuriuos reikia tenkinti norint iš priežiūros institucijos gauti veiklos leidimą, ii) jo įsipareigojimai yra didesni nei turimas turtas, iii) jis nebegali laiku sumokėti savo skolų, iv) jam reikia nepaprastosios viešosios finansinės paramos. Kai bankas paskelbiamas žlungančiu arba galinčiu žlugti, jis turi atitikti vieną iš pirmiau minėtų sąlygų arba yra tikėtina, kad jis jas atitiks.