Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ завърши цялостната оценка на шест български банки

26 юли 2019 г.

  • Цялостната оценка е следствие от искането на България за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ
  • Извършени са преглед на качеството на активите и стрес тест
  • Българските органи ще предприемат последващи действия въз основа на констатациите

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува резултатите от цялостната оценка на шест български банки вследствие на искането на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българска народна банка. Цялостната оценка е задължителна част от процеса на установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и националния компетентен орган на държава членка на ЕС, чиято парична единица е различна от еврото.

Цялостната оценка обхвана УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Централна кооперативна банка АД и Инвестбанк АД, като всички те се съгласиха констатациите да бъдат оповестени. Българските органи ще предприемат последващи действия въз основа на констатациите.

Цялостната оценка се състоеше от преглед на качеството на активите (ПКА) и стрес тест, като и двата се основаваха на методологиите, които банковият надзор в ЕЦБ прилага в редовните си цялостни оценки на банките, класифицирани наскоро като значими или с възможност да станат значими.

Прегледът на качеството на активите има по-скоро пруденциален, отколкото счетоводен характер и осигурява на ЕЦБ моментна оценка на балансовата стойност на активите на банките на определена дата (за шестте български банки това е 31 декември 2018 г.). Този преглед също така определя дали е необходимо укрепване на капиталовата база на банката. Прегледът на качеството на активите на българските банки бе извършен въз основа на актуализираната методология на ЕЦБ за ПКА, която беше публикувана през юни 2018 г. и в нея бе взет предвид ефектът от счетоводния стандарт МСФО 9.

Прегледът на качеството на активите бе допълнен от стрес тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите три години (2019–2021). За стрес теста бе приложена същата методология като в стрес теста на Европейския банков орган през 2018 г.

Необходимостта от допълнително укрепване на капиталовите позиции бе определена въз основа на същите прагови съотношения като в предходните стрес тестове: съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (БСК1) в размер на 8% за прегледа на качеството на активите и базовия сценарий на стрес теста и 5,5% за утежнения сценарий на стрес теста. Съотношението на БСК1 е ключов измерител на финансовата устойчивост на една банка.

Четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка – УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД и Централна кооперативна банка АД – нямат капиталов недостиг, тъй като резултатите им не попадат под съответните прагове, използвани в прегледа на качеството на активите и стрес теста. От друга страна, резултатите на Първа инвестиционна банка АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван както в ПКА, така и в базовия сценарий на стрес теста, а също и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста. Същевременно резултатите на Инвестбанк АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван в базовия сценарий на стрес теста, както и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста.

Обобщение на резултатите на шестте участващи банки е представено в Таблица 1 по-долу.

Таблица 1: Промени в съотношението на БСК1 и съответната необходимост от капитал

Име на банката

Изходно съотношение на БСК1 (1)

Съотношение на БСК1 след ПКА (1)

Съотношение на БСК1 – базов сценарий (2)

Съотношение на БСК1 – утежнен сценарий (2)

Недостиг на БСК1 (3)

(%)

(%)

(%)

(%)

(млн. евро)

УниКредит Булбанк АД

24,7%

23,1%

19,2%

14,3%

0

Банка ДСК ЕАД

19,0%

18,6%

19,1%

12,3%

0

Обединена българска банка АД

21,5%

21,1%

20,2%

11,8%

0

Първа инвестиционна банка АД

15,7%

4,5%

4,1%

-2,0%

262,9

Централна кооперативна банка АД

16,4%

16,2%

15,7%

8,0%

0

Инвестбанк АД

15,2%

10,0%

5,7%

-3,1%

51,8

(1) Съотношение на БСК1 на 31 декември 2018 г.

(2) Най-ниското съотношение на БСК1 в тригодишния хоризонт на стрес теста.

(3) Капиталови нужди на банката въз основа на максималния недостиг в различните компоненти на цялостната оценка.

Подробни резултати и информация за констатациите от цялостната оценка са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Медиите могат да се обръщат за информация към Никос Керанис, тел.: +49 69 1344 7806 или +49 172 758 7237.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал