Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

ABE

Autoritatea bancară europeană

AES

autoritățile europene de supraveghere

ANC

autoritate națională competentă

ANR

autorități naționale de rezoluție

Autoritate națională competentă (ANC)

o autoritate publică sau un organism recunoscut în mod oficial în legislația națională, care este împuternicit(ă) în virtutea acesteia să supravegheze instituții în cadrul sistemului de supraveghere în vigoare în statul membru vizat.

Autoritatea bancară europeană (ABE)

o autoritate independentă a UE, înființată la 1 ianuarie 2011 ca parte a Sistemului european de supraveghere financiară pentru a asigura reglementarea și supravegherea prudențială eficientă și consecventă în sectorul bancar din UE. Principala atribuție a acesteia constă în contribuția la crearea cadrului unic european de reglementare în domeniul bancar, al cărui obiectiv este acela de a pune la dispoziție un set unic de norme prudențiale armonizate la nivelul UE.

Basel III

un set cuprinzător de măsuri de reformă, elaborat de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară ca răspuns la criza financiară din 2008. Basel III se bazează pe cadrul de reglementare Basel II și are drept obiectiv consolidarea reglementării, supravegherii și gestionării riscurilor din sectorul bancar. Măsurile vizează îmbunătățirea capacității sectorului bancar de a absorbi șocurile generate de tensiunile financiare și economice, optimizarea gestionării riscurilor și a guvernanței, precum și consolidarea transparenței băncilor și a raportărilor acestora.

BCBS

Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară

BCE

Banca Centrală Europeană

BCG

Biroul de conformitate și guvernanță

BRM

mecanism de raportare a încălcărilor

BRRD

Directiva privind redresarea și rezoluția bancară

CCE

Curtea de Conturi Europeană

Cerința minimă privind fondurile proprii și pasivele eligibile (minimum requirement for own funds and eligible liabilities – MREL)

cerință care se aplică tuturor instituțiilor de credit din UE pentru a le permite să absoarbă pierderile în cazul în care intră într-o situație de dificultate. MREL a fost inclusă de Comisia Europeană în BRRD și are același obiectiv precum cerința TLAC. Totuși, cerințele specifice de capital prevăzute de MREL sunt calculate diferit, respectând criteriile stabilite de ABE.

CERS

Comitetul european pentru risc sistemic

CET1

fonduri proprii de nivel 1 de bază

CJUE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS)

principalul organism la nivel mondial care stabilește standarde pentru reglementarea prudențială a băncilor și forum de cooperare pentru chestiuni de supraveghere bancară. Mandatul său vizează consolidarea reglementării, a supravegherii și a practicilor băncilor pe plan internațional, în scopul sporirii stabilității financiare. Printre membrii BCBS se numără organizații cu prerogative de supraveghere bancară directă și bănci centrale.

Consiliul pentru Stabilitate Financiară (CSF)

un organism internațional care promovează stabilitatea financiară la nivel mondial, prin coordonarea autorităților financiare naționale și a organismelor internaționale de stabilire a standardelor în ceea ce privește elaborarea unor politici solide privind reglementarea, supravegherea și alte aspecte ale sectorului financiar. CSF promovează condiții de concurență echitabile, încurajând implementarea coerentă a acestor politici la nivelul sectoarelor și al jurisdicțiilor.

COREP

raportare comună

CRD

Directiva privind cerințele de capital

Credite neperformante

în conformitate cu punctul 145 din anexa V la standardul tehnic de punere în aplicare privind raportarea în scopuri de supraveghere, elaborat de ABE, acestea sunt credite care îndeplinesc ambele sau oricare dintre următoarele criterii: (a) sunt expuneri semnificative cu scadența depășită cu peste 90 de zile; (b) se consideră că, în lipsa executării garanției reale, este improbabil ca debitorul să își achite integral obligațiile din credite, indiferent de existența oricărei sume restante sau de numărul de zile de întârziere la plată.

CRR

Regulamentul privind cerințele de capital

CRR/CRD IV

regulamentul și directiva privind cerințele de capital: Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CRR) și Directiva 2013/36/UE cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (CRD IV). Acestea sunt adesea menționate în comun drept CRD IV.

CSF

Consiliul pentru Stabilitate Financiară

CSSF

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Echipă comună de supraveghere (ECS)

o echipă de supraveghetori, alcătuită din personal al BCE și al ANC responsabil de supravegherea unei entități supravegheate semnificative sau a unui grup supravegheat semnificativ.

ECS

echipă comună de supraveghere

ESCB/IO

Sistemul European al Băncilor Centrale și organizații internaționale

ESMA

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

EUCLID

infrastructura centralizată europeană pentru datele de supraveghere

Evaluare cuprinzătoare

verificări ale solidității financiare pe care BCE are obligația de a le efectua înainte de asumarea supravegherii directe a unei instituții de credit. Evaluările cuprinzătoare contribuie la asigurarea faptului că băncile dispun de un nivel de capital adecvat și pot face față posibilelor șocuri financiare. Acestea cuprind o evaluare a calității activelor și o testare la stres.

Evaluarea competenței și a onorabilității

autoritățile de supraveghere evaluează competența și onorabilitatea candidaților pentru funcțiile de conducere ale băncilor. BCE adoptă aceste decizii privind competența și onorabilitatea pentru directorii celor mai mari 119 bănci din zona euro, în timp ce, în cazul instituțiilor mai puțin semnificative, deciziile sunt luate de autoritățile naționale de supraveghere, mai puțin în cazul în care se acordă o autorizație bancară nouă.

FinCEN

Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare

FINREP

raportare financiară

FMI

Fondul Monetar Internațional

FSAP

program de evaluare a sectorului financiar

G-SIB

bancă de importanță sistemică globală

G-SII

instituții de importanță sistemică globală

ICAAP

procesul de evaluare a adecvării capitalului intern

IFRS

Standardele internaționale de raportare financiară

ILAAP

procesul de evaluare a adecvării lichidității interne

IMAS

Sistemul de gestionare a informațiilor al MUS

Instituție mai puțin semnificativă

orice instituție care este supravegheată direct de ANC și indirect de BCE. În schimb, instituțiile semnificative sunt supravegheate direct de BCE.

Instituție semnificativă

criteriile pe baza cărora se stabilește dacă o bancă este considerată semnificativă și, în consecință, dacă intră sub supravegherea directă a BCE sunt prevăzute în Regulamentul privind MUS și Regulamentul-cadru privind MUS. Pentru a se califica drept semnificativă, o bancă trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre aceste criterii. În pofida îndeplinirii criteriilor, MUS poate declara o instituție ca fiind semnificativă pentru a asigura aplicarea consecventă a unor standarde înalte de supraveghere. În ansamblu, BCE supraveghează direct 119 grupuri bancare semnificative.

În curs de a intra în dificultate sau susceptibil(ă) de a intra în dificultate

există patru motive pentru care o bancă poate fi declarată în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate: (i) aceasta nu mai îndeplinește condițiile de autorizare impuse de autoritatea de supraveghere; (ii) activele sale sunt inferioare pasivelor; (iii) se află în imposibilitatea de a-și plăti datoriile la scadență; (iv) necesită sprijin public financiar extraordinar. În momentul declarării unei bănci drept în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate, una dintre condițiile de mai sus trebuie să fie îndeplinită sau să fie susceptibilă de a fi îndeplinită.

LCR

indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate

Mecanismul unic de supraveghere (MUS)

mecanism alcătuit din BCE și ANC din statele membre participante, destinat exercitării atribuțiilor de supraveghere conferite BCE. Responsabilitatea privind funcționarea eficace și coerentă a acestui mecanism, care face parte din uniunea bancară europeană, revine BCE.

Model intern

orice abordare referitoare la măsurarea și gestionarea riscurilor aplicată în calcularea cerințelor privind fondurile proprii, care este specifică unei instituții de credit și necesită o autorizare prealabilă din partea autorității competente, în conformitate cu partea a treia din CRR.

MREL

cerință minimă privind fondurile proprii și pasivele eligibile

MUS

Mecanismul unic de supraveghere

O-SII

altă instituție de importanță sistemică

Participație calificată

o participație deținută la o instituție de credit, care reprezintă 10% sau mai mult din capital sau din drepturile de vot sau care face posibilă exercitarea unei influențe semnificative asupra administrării instituției de credit respective.

PIB

produsul intern brut

Plan de redresare

băncile au obligația de a elabora proiecte de planuri de redresare, cu scopul de a se pregăti pentru posibile dificultăți financiare și pentru a-și restabili în timp util viabilitatea în perioadele de dificultate financiară. Componenta de bază a planului de redresare prevede o gamă largă de opțiuni de redresare credibile și fezabile pentru restabilirea viabilității, de exemplu pentru îmbunătățirea situației capitalului sau a lichidității.

Plan de rezoluție

spre deosebire de planurile de redresare, planurile de rezoluție nu sunt elaborate de bănci, ci sunt întocmite și actualizate periodic de Comitetul unic de rezoluție și de autoritățile naționale de rezoluție. Un plan de rezoluție conține o descriere cuprinzătoare a unor măsuri de rezoluție credibile și fezabile, care pot fi implementate în conformitate cu MUR, dacă o bancă îndeplinește toate condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție. Pregătește măsurile și procesul pentru rezoluția ordonată potențială a unei bănci, asigurând continuitatea funcțiilor critice.

Procedura aplicabilă în cazul absenței unei obiecții

un proces decizional standard stabilit în Regulamentul privind MUS pentru activitățile de supraveghere ale BCE. Consiliul de supraveghere al BCE adoptă proiecte de decizii care sunt prezentate Consiliului guvernatorilor BCE spre adoptare. Deciziile sunt considerate adoptate, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor formulează obiecții într-un interval de timp definit, care nu depășește zece zile lucrătoare.

Proceduri comune

proceduri care se aplică atât instituțiilor semnificative, cât și celor mai puțin semnificative. Procedurile comune îi permit BCE să aplice cadrul unic european de reglementare într-un mod consecvent. Procedurile comune includ: acordarea unei autorizații bancare unei companii noi sau prelungirea unei autorizații inițiale; autorizarea achiziționării unei participații la o instituție existentă; retragerea unei autorizații bancare.

Proceduri de pașaport

proceduri referitoare la libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii în alte state membre a oricărei instituții de credit autorizate și supravegheate de autoritățile competente din alt stat membru, cu condiția ca aceste activități să fie acoperite de o autorizație (astfel cum se prevede la articolele 33-46 din CRD IV).

Procesul de evaluare a adecvării capitalului intern (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP)

cuprinde strategiile și procesele utilizate de bănci pentru a evalua și a menține în mod continuu valoarea, tipul și repartizarea capitalului intern pe care le consideră adecvate pentru a acoperi natura și nivelul riscurilor la care sunt expuse sau ar putea fi expuse. Autoritățile competente analizează ICAAP ca parte a SREP.

Procesul de evaluare a adecvării lichidității interne (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP)

cuprinde strategiile, politicile, procesele și sistemele utilizate de bănci pentru a identifica, a măsura, a gestiona și a monitoriza riscul de lichiditate pe parcursul unui set corespunzător de orizonturi temporale, inclusiv pe parcursul aceleiași zile, cu scopul de a asigura că instituțiile mențin rezerve de lichiditate adecvate. Autoritățile competente analizează ILAAP ca parte a SREP.

Procesul de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP)

procesul utilizat pentru a ghida supravegherea instituțiilor de credit semnificative și a celor mai puțin semnificative, precum și pentru a stabili dacă (pe lângă cerințele minime) ar trebui aplicate posibile cerințe suplimentare în ceea ce privește fondurile proprii, raportarea financiară sau lichiditatea, ori orice alte măsuri de supraveghere.

Programul de supraveghere prudențială

pentru fiecare bancă semnificativă, ECS realizează un Program de supraveghere prudențială, care stabilește principalele atribuții și activități de supraveghere pentru următoarele 12 luni, obiectivele și calendarele orientative ale acestora, precum și necesitatea unor inspecții la fața locului și a unor investigații privind modelele interne.

Regulamentul privind MUS

actul juridic care creează un mecanism unic de supraveghere pentru instituțiile de credit din zona euro și, potențial, din alte state membre ale UE, mecanismul fiind unul dintre principalele elemente ale uniunii bancare europene. Regulamentul privind MUS conferă BCE atribuții specifice în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit.

Regulamentul-cadru privind MUS

cadrul normativ care stabilește modalitățile practice de cooperare între BCE și autoritățile naționale competente la nivelul Mecanismului unic de supraveghere, astfel cum se prevede în Regulamentul privind MUS.

SEBC

Sistemul European al Băncilor Centrale

SEP

Programul de supraveghere prudențială

SRB

Comitetul unic de rezoluție

SREP

Procesul de supraveghere și evaluare

SSG

Grupul de simplificare al Mecanismului unic de supraveghere

TIC

tehnologia informației și comunicațiilor

TRIM

analiza țintită a modelelor interne

Uniune bancară

una dintre componentele necesare pentru definitivarea Uniunii Economice și Monetare, care constă într-un cadru financiar integrat, cu un mecanism unic de supraveghere, un mecanism unic de rezoluție bancară și un cadru unic de reglementare, inclusiv pentru schemele armonizate de garantare a depozitelor, care se pot transforma într-o schemă europeană comună de asigurare a depozitelor.

Whistleblowing